20 juli 2024

Redaktionen

  

 

 


Nu har ett avtal tecknats om den fortsatta utvecklingen av Rosengård Centrum med tillhörande byggrätter om totalt cirka 60.000 kvm BTA. Trianon kommer att att driva tillsammans med Fastighets AB Hemmaplan i ett joint venture.

 Trianon har tecknat avtal om försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter. Avtalet gäller den fortsatta utvecklingen av fastigheten Rosengård Centrum, Rosengårdsbiblioteket och byggrätterna om totalt cirka 60.000 kvm BTA i anslutning till centrat. Det överenskomna fastighetsvärdet är 560 Mkr och avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Som tidigare pressmeddelats ingick Trianon i mars ett Letter of Intent om försäljning av 50 procent av handelsfastigheten Rosengård Centrum. Nu har avtalet tecknats och den fortsatta utvecklingen av Rosengård Centrum med tillhörande byggrätter om totalt cirka 60.000 kvm BTA kommer Trianon att driva tillsammans med Fastighets AB Hemmaplan i ett joint venture.

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 och har sedan dess utvecklat fastigheten till ett mycket väl fungerande center med en attraktiv mix av hyresgäster. Förutom bostadsnära handel kommer cirka 40 procent av hyresgästerna från segmentet samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Statens servicecenter. Rosengård Centrum är fullt uthyrt och har ett ständigt ökande antal besökare.

Trianons målinriktade arbete med social hållbarhet har genom åren varit framgångsrikt och resulterat bland annat i ett 60-tal nya anställningar av boende i området, liksom ett varierat utbud fritidsaktiviteter för unga.

Köpeskillingen överstiger bokfört värde 31 december 2020 med 15 procent samt bokfört värde 31 mars 2021 med 3 procent. Fastighetsvärdet har, vid avtalstecknandet, fördubblats sedan Trianon förvärvade fastigheten 2016.

– Vi ser det som väldigt värdeskapande att fler aktörer vill vara med och utveckla Rosengård Centrum, som nu nått nivån att det attraherar investeringar på egna meriter. Det nya samarbetet möjliggör att vi kan vidareutveckla Rosengård Centrum med ny samhällsservice och nya bostäder och samtidigt öka den sociala hållbarheten i området. Transaktionen innebär dessutom att vi stärker vår förvärvskapacitet ytterligare, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

– Rosengård Centrum och samarbetet med Trianon är det perfekta startskottet för Hemmaplan, vars syfte är att bidra till meningsfull och mätbar social förbättring. Tillsammans med Trianons erfarenhet och kompetens inom social hållbarhet har vi de förutsättningar som krävs för att accelerera utvecklingen av Rosengård Centrum, säger Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.

CBRE har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

  

 

 


Fastigheten Svedala 1:87  kommer att innehålla fastigheten av 53 energieffektiva hyreslägenheter.

 

 


Trianon har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt i Svedala, cirka 18 km sydost om Malmö, omfattande cirka 3.700 kvm fördelat på 53 hyreslägenheter. Säljare är Wästbygg som kommer att byggstarta lägenheterna omgående och tillträde sker vid färdigställande. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 112 Mkr. Säljarens rådgivare var CBRE.

Fastigheten Svedala 1:87 är en bostadsfastighet som kommer att byggstartas i augusti 2021 i Svedala, en av Malmös kranskommuner. Vid färdigställandet består fastigheten av 53 energieffektiva hyreslägenheter med rimliga hyror, då lägenheterna byggs med investeringsstöd.

Fastigheten som ligger i direkt anslutning till Svedala centrum och tågstationen får en uthyrningsbar yta om 3.700 kvm och ett hyresvärde om 5,5 Mkr. Tillträde sker när projektet är klart vilket planeras till sommaren 2023.

Förvärvet sker i bolagsform.

– Vi förvärvar återigen i Svedala och kompletterar därmed vårt befintliga bostadsbestånd, vilket är effektivt ur förvaltningssynpunkt och innebär stor potential till värdeskapande för bolaget, säger Olof Andersson, vd för Trianon.


  

 

 


Skanska ska bygga ett folkhälsolaboratorium i Harlem i nio våningar omfattande cirka 20.500 kvm. Bild: Lera och Perkins Eastman Architects

 

 


Skanska har tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om att bygga ett nytt folkhälsolaboratorium i Harlem, New York.

Kontraktet är värt 448 miljoner dollar, cirka 3,8 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

måndag, 05 juli 2021 09:53

Logicenters etableras i Polen

  

 

 


Ett av Logicenters förvärv av logistikfastigheter ligger i Wroclaw i södra Polen.

 

 


Nu expanderar Logicenters sin närvaro utanför Norden med en första etablering i Polen. Som en ledande logistikfastighetsaktör i den nordiska regionen vill Logicenters ta med sig sitt lyckade koncept med starkt fokus på långsiktighet, kvalité, flexibilitet och hållbarhet till en av Europas största marknader inom logistik.

Logicenters fortsätter att växa. Nu tar bolaget sitt lyckade logistikkoncept ner till Europa med Polen som den första marknaden utanför Norden. Polen är den femte största logistikfastighetsmarknaden i Europa och är dessutom en av de snabbast växande marknaderna i kontinenten. Under 2019 utvecklades totalt 2,7 miljoner kvm logistikyta i landet. Jämförelsevis utvecklades det under samma period omkring 650.000 kvm logistikyta i Sverige – som är den största marknaden i den nordiska regionen. Ur ett geografiskt perspektiv lämpar sig Polen dessutom väl med goda kommunikationer runt om i landet, upp till Norden och ut till resten av Europa.

I ett första steg har Logicenters förvärvat det polska bolaget BIK SA och dess befintliga portfölj som inkluderar fyra stående fastigheter med två potentiella utbyggnationer, samt en marktomt – där den totala logistikytan beräknas uppgå till över 115.000 kvm. Anläggningarna ligger i städerna Wroclaw och Katowice i södra Polen. Med sin höga befolkningstäthet och stora fabrikskluster är regionen en strategiskt viktig plats att bedriva logistik.

– Vi har under de senaste åren utvecklat vår nordiska portfölj exponentiellt och vår ambition är att fortsätta stärka vår närvaro här. Men vi ser även Polen som ett naturligt steg framåt i Logicenters utveckling. Dels för att den polska logistikmarknaden fortfarande är i sin linda där vi ser en enorm potential att kunna bistå med morgondagens anläggningar i landet, dels för att många av våra befintliga kunder redan har verksamhet i Polen. Givetvis vill vi fortsätta stötta dem genom att växa i takt med deras verksamheter i såväl Norden som i Polen, något som går helt i linje med hur vi bedriver vår affär, säger Matthias Kettelhoit, CEO för Logicenters.

Jämfört med många andra delar i världen ligger den nordiska logistikmarknaden i framkant när det kommer till hållbar logistik. Därför ser Logicenters att lanseringen ut till den europeiska kontinenten blir ett naturligt steg att ta med sig den nordiska hållbarhetsagendan. Och precis som vanligt kommer anläggningarna att möta höga hållbarhets- och energieffektiviseringskrav även i Polen.

– Vi vill kunna utveckla morgondagens fastigheter som håller hög kvalité under många år framöver. En stor del av det handlar om att utveckla hållbara anläggningar som inte bara är hållbara och energieffektiva utan även kostnadseffektiva över tid. Redan i dag upplever vi en hög efterfrågan för mer hållbar logistik där många av våra hyresgäster har som krav att de fastigheter som de bedriver verksamhet i håller en hög hållbarhetsstandard. Och precis som att vi har varit ledande mot en mer hållbar omställning inom den nordiska logistikbranschen ska vi även se till att bana väg för en mer hållbar logistik även i Polen. Något vi är övertygade om kommer att gynna såväl affär som miljö, avslutar Matthias Kettelhoit, CEO för Logicenters

  

 

 


Bonavas köp av Rikshem i Axelsberg är villkorad av detaljplan med ett troligt antagande i början av 2022. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2024. Fotograf: Rikshem/Reflex arkitekter

 

 

 


Bonava har tecknat avtal om förvärv av 120 byggrätter i Axelsberg, Stockholm, av Rikshem. Affären uppgår till 229 Mkr och är villkorad av detaljplan med förväntat antagande i början av 2022. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2024.

– Markförvärvet ligger i linje med våra ambitioner att öka vår närvaro i Stockholm. Axelsberg är ett centralt och attraktivt bostadsområde där det finns goda förutsättningar för oss att skapa ett levande grannskap, säger Fredrik Hemborg, affärenhetschef för Bonava Sverige.

Det nya grannskapet är beläget vid Selmedalsvägen i Axelsberg med närhet till centrum, service och tunnelbana samt Mälaren och omkringliggande grönområden.

– Rikshem fortsätter att utveckla attraktiva byggrätter i vårt eget bestånd. Ofta för egen nyproduktion av hyresrätter eller samhällsfastigheter som vi äger och förvaltar i syfte att utveckla våra områden, men även för att på en stark marknad kunna avyttra byggrätter som möjliggör bostadsrätter, säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Rikshem har flera detaljplaneprocesser som är i slutfasen och som förväntas generera färdiga byggrätter under de närmaste åren, bland annat i Helsingborg, Luleå, Malmö, Nacka och Uppsala.  

 

 


Castellums  finska förvärv består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

 

 

 

 

Castellum köper en finsk fastighetsportfölj genom ett förvärv av Kielo  med 22 högkvalitativa kontorsfastigheter i Finlands mest attraktiva tillväxtcentra och snabbast växande universitetsorter. Säljare är Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate och förvärvspriset är 6,5 Mdr kr.

CBRE, Avance Attorneys och PwC har varit säljarnas rådgivare i samband med transaktionen.

– Förvärvet är ett fantastiskt tillskott till vår befintliga nordiska plattform och befäster ytterligare vår position på en av Europas starkaste marknader, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Portföljen består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

Kielo lanserades i oktober 2017 tillsammans med Blackstone Tactical Opportunities med syftet att bygga ett modernt fastighetsbolag med fokus på hållbara och högkvalitativa kontor i Finland.

Portföljen har en stabil, attraktiv och diversifierad hyresgästsammansättning. Av idag totalt 314 enskilda hyresgäster svarar offentlig sektor, blue-chip och/eller stora företag för 63 procent av bruttohyresintäkterna. Största hyresgäster är offentliga institutioner och välkända blue-chip-företag som AFRY, Nokia och Siemens.

Största regionen är Helsinki Metropolitan Area (HMA) som bidrar med mer än 40 procent av hyresintäkterna, medan återstående fördelas mellan universitetsstäderna Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Lahti.

Under Brunswicks förvaltning har Kielo färdigställt sex, och initierat ytterligare två, energieffektiviseringsprojekt med en total årlig besparing av 7 500 ton CO2. Kielo har även utvecklat attraktiva koncept för flexibla kontor med ett modernt serviceerbjudande av tillhörande kontorstjänster.

Totalt bedöms utvecklingsprojekt och energibesparingar ha bidragit till en värdeökning om cirka 1,5 Mdr.

Patrik Andersson, vd på Brunswick, säger:

– Kielo har varit en fantastisk resa för Brunswick tillsammans med Blackstone. Jag är mycket stolt över de fantastiska energibesparingsprojekt som vi har genomfört och den höga kvalitet som portföljen nu håller.

 

Affären i sammandrag
Castellum förvärvar Kielo från Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate. Förvärvspris: 6,5 Mdr kr. Tillträdesdag: 7 juli 2021. Hyresvärde: cirka 0,6 Mdr kr/år. Genomsnittlig kontraktslängd: 3,0 år.
Större hyresgäster: AFRY, Nokia och Siemens. Uthyrningsbar area: 237.000 kvm Ekonomisk uthyrningsgrad: 86 procent.

fredag, 02 juli 2021 18:34

Arwidsro tillträder Orminge Entré

  

 

 


Nacka kommun beslutade detaljplan för Knutpunkten, som förstärks av Orminge Entré, innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6.000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus. Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2021.

 

 

 

 

Arwidsro har tidigare, tillsammans med Gotska Fastighets AB, kommunicerat utvecklingsplaner för Orminge Entré. Entrén förstärker Orminge centrum som en knutpunkt för kollektivtrafik och kommer att utgöra ett landmärke för det utvecklade Orminge. Den 1 juli 2021 tillträdde Arwidsro huvuddelen av aktierna i Orminge Entré AB, vilket innefattar uppförandet av hyresbostäder, livsmedelshandel och parkeringsplatser.

– Att utveckla Orminge centrum till ett modernt lokalcentrum med fler butiker, bättre service och nya mötesplatser är efterfrågat och efterlängtat. Med den nya detaljplanen är vi ytterligare ett steg på väg, vilket är mycket positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Projektet ingår i första etappen av Nacka kommuns stora planprogram med övergripande syfte att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en levande miljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Kommunens beslutade detaljplan för Knutpunkten innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6.000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus. Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2021.

– I samband med att detaljplanen nu vunnit laga kraft kan vi intensifiera arbetet med att planera, projektera och uppföra projektet. Fastighetsbildningen är redan påbörjad och vi hoppas på en byggstart till våren, säger Tobias Kjellin, affärsområdesansvarig för Arwidsro Samhällsfastigheter.

– Nacka kommuns riktlinjer för hållbart byggande och detaljplanens tre prioriterade hållbarhetsmål; Effektiv mark- och resursanvändning, Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser samt Hållbart resande går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete. Vi har arbetat hårt det senaste året med att ta fram riktlinjer för nyproduktion av hyresbostäder där vi konkret utgår från relevanta mål och delmål i FN:s globala hållbarhetsmål, vilket bland annat mynnat ut i höga ambitioner för miljöcertifiering, grönytor och lokalt socialt engagemang. Vi ser verkligen fram emot att nu ta nästa steg och är övertygade om att vi kan nå hållbarhetsmässigt långt i detta projekt, säger Maria Björkling, hållbarhetsansvarig för Arwidsro.

Orminge Centrum är stadsdelscentrum i Nacka kommun, Saltsjö-Boo. Området med omgivningar är under omfattande utveckling genom tillskapande av bostäder, lokaler, handel, platser för rekreation samt olika insatser för att öka kollektivtrafikresandet.

– Vi på Gotska är oerhört stolta över förtroendet att få uppföra Orminge centrums nya landmärke, med närmare 150 nya hyreslägenheter, parkeringshus och en helt ny Willys-butik, säger Anders Dahlström, vd för Gotska Fastighets AB.

Nacka, beläget strax utanför Stockholm, är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Med över 100.000 invånare är det den sextonde största kommunen i landet. De kommande åren planeras ett stort antal framtidssatsningar på tunnelbana, överdäckning av Värmdöleden samt bostäder, handel och kontor.

fredag, 02 juli 2021 18:31

K2A förvärvar fastighet i Ösmo

  

 

 


K2A kommer bygga fyra bostadshus med plats för cirka 140 hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om cirka 5.500 kvm i Ösmo, fyra mil söder om Globen i Stockholm.

 

 

 

 

K2A, Knaust & Andersson Fastigheter AB förvärvar fastigheten Nynäshamn Vansta 5:28, vid Ösmo pendeltågstation, strax norr om Nynäshamns tätort och fyra mil söder om Globen i Stockholm. Säljare är Byggnadsfirman Viktor Hanson AB och köpeskillingen uppgår till cirka 18 Mkr. K2A kommer bygga fyra bostadshus med plats för cirka 140 hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om cirka 5.500 kvm. Byggstart sker i slutet av 2022 med planerad inflyttning under 2024. Förväntade årliga hyresintäkter uppgår till cirka 1,5 Mkr.

– Fastigheten vi nu tar över har ett bra läge vid pendeltågsstationen i Ösmo, vilket skapar utmärkta förutsättningar för såväl bekväm pendling som boende i en vacker miljö. Vi är även glada över att vår ambition att påverka mark och miljö minimalt i samband med byggnation, inspirerat av vårt framgångsrika projekt i Vega park i Haninge, tilltalar kommunen. Vi är det gröna fastighetsbolaget och som alltid bygger vi uteslutande med miljöbedömda material, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Byggnaderna kommer uppföras med trästomme, miljöcertifieras enligt Svanen och bedöms bli klassificerade som ”Dark green”, den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

 

 Internrekryteringen av Jimmie Ahlgren, idag affärsutvecklingschef för projektledning, innebär att han får ett utvidgat ansvar för marknad och strategisk affärsutveckling för hela White Arkitekter. Han tillträder som marknadschef den 1 oktober 2021. I sin nya roll kommer han att ingå i Whites företagsledning.

I sin nya roll kommer Jimmie Ahlgren att arbeta bredare med marknad och strategisk affärsutveckling för hela Whites erbjudan.

 


– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot den nya rollen som marknadschef på White. En av mina drivkrafter är att skapa effektiva processer och samtidigt göra det med bibehållen arbetsglädje – det ska vara skoj att gå till jobbet! Målet för mig är att ytterligare vässa våra tjänster och erbjudanden för att stödja våra kunder ännu bättre. Jag ser stora möjligheter att fördjupa samverkan med våra kunder och att möta branschens efterfrågan på ett ökat ansvar för framdrivet av projekten. Självklart med grunden i Whites värderingar, ett stort fokus på formgivning som verktyg för att nå en hållbar omställning och en ökad digitalisering för att åstadkomma värde i projekten, säger Jimmie Ahlgren, tillträdande marknadschef på White Arkitekter.

Jimmie Ahlgren är utbildad byggnadsingenjör med inriktning produktion och projektledning. Han har tidigare varit kontorschef på Whites Halmstadskontor under drygt tio år och parallellt arbetat operativt i uppdrag som projekt- och projekteringsledare. Han behåller sitt nuvarande ansvar för utveckling av affärsområdet projektledning. I sin nya roll kommer han även att arbeta bredare med marknad och strategisk affärsutveckling för hela Whites erbjudande.

– Jimmie har lång erfarenhet i branschen. Han är en strateg med stort affärsfokus. Med Jimmie som marknadschef kommer vi att utveckla både nuvarande och nya affärer inom våra strategiska områden; formgivning, projektledning, hållbarhet och digitalisering. I en föränderlig tid är det avgörande att ha ett stort fokus på marknadens utveckling och förstå hur vi rätt omsätter vår kunskap till, hållbara formstarka projekt som bidrar till bra affärer för våra kunder, säger Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter.fredag, 02 juli 2021 12:12

NCC bygger 74 hyresrätter i Lund

  

 

 


NCC bygger 74 hyresrätter i Kvarteret Vitstorken i Stångby norr om Lund. Illustration: Horisont Arkitekter

 

 

 

 

NCC ska i samverkan med Kudu AB bygga 74 hyresrätter i Kvarteret Vitstorken i Stångby norr om Lund, ett av kommunens största exploateringsområden. Ordervärdet uppgår till drygt 130 Mkr.

– Tillsammans med NCC har vi utvecklat ett kvarter med en funktionell och god utformning för boende i många skeden av livet, som passar bra i det nya området med stadsmässig karaktär i Stångby, med närhet både till tågstation och natur, säger Johan Histrup, vd för Kudu AB.

Fastigheten byggs över ett helt kvarter med fyra sammanhängande huskroppar i två respektive tre plan med överliggande inredd vind. Kvarteret rymmer cirka 6.300 kvm bostäder, 600 kvm teknikutrymme samt parkering för 44 bilar i markplan under den ena huskroppen.

De 74 hyreslägenheterna byggs i blandade storlekar med två till fyra rum och kök. Fokus i projektet är på bra och hållbara material. Fasaden består av en mix av tegel i olika kulör samt skiffer. Taket utgörs av konventionellt sadeltak med bandtäckt plåt respektive skiffer och kommer delvis förses med solceller.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Kudu skapa bostäder i kvarteret Vitstorken, ett fint projekt med inslag av småskalighet som passar väl in i detta nya exploateringsområde i Stångby, säger Ulf Öst, affärschef för NCC Building Sweden.

Parterna har tillsammans planerat och projekterat uppdraget och byggstart blir under sommaren 2021. Inflyttning beräknas bli inför sommaren 2023.

Uppdraget, som är en totalentreprenad i samverkan, uppgår till drygt 130 MSEK och orderregistrerades i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.