23 april 2021

Redaktionen

fredag, 23 april 2021 10:32

Rikshem: Ny fastighetschef i Västerås

 

 

 


Rekryteringen av Kristoffer Holgersson (bilden) innebär att han blir ny fastighetschef i Västerås för Rikshem.

Han kommer närmast från Hallstahem och han tillträder sin tjänst på Rikshem i maj 2021. Kristoffer Holgersson kommer att ansvara för bolagets fastigheter i Västerås omfattande drygt 2 000 lägenheter.   

Rikshem har närmare 400 lägenheter i produktion och planerad produktion i Västerås, som är en av Sveriges mest expansiva regioner.

– Västerås växer i snabb takt och tillsammans med medarbetarna kommer Kristoffer med sin breda erfarenhet och djupa kunskap inom fastighetsförvaltning vara en viktig drivkraft för utvecklingen och förvaltningen av Rikshems fastighetsbestånd i Västerås. Jag är glad att Kristoffer valt Rikshem och ser fram emot att få arbeta tillsammans, säger Fredrik Edlund, förvaltningschef för Rikshem.

– Jag har 15 år i branschen och tar med mig kundservice och effektivisering in i den nya rollen på Rikshem. Jag ser fram emot att bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa och förvalta hållbara attraktiva boenden och livsmiljöer i Västerås, säger Kristoffer Holgersson, tillträdande fastighetschef Rikshem i Västerås.

Linda Forsell, tidigare fastighetschef i Västerås, har tillträtt rollen som fastighetschef för Rikshem i Uppsala.

 

 

 


Rekryteringen av Anita Simaza (bilden) innebär att hon blir ny Head of Logistics and Industrial på Newsec.

Sedan år 2011 har Anita Simaza specialiserat sig på logistiksegmentet med ett Paneuropeiskt perspektiv. Hon ansluter till Newsec på konsultbasis och kommer att vara baserad i Amsterdam.


– Anita Simaza är en mycket kompetent och dedikerad person. Med sin spetskompetens och gedigna erfarenhet inom logistik kommer Anita att vara ett utmärkt tillskott i att ytterligare stärka vårt erbjudande inom fastighetsrådgivning till stora internationella investerare och globala hyresgäster, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Anita Simaza kommer närmast från en roll som Head of Logistics and Industrial Europe på BNP Paribas Real Estate och hon var dessförinnan Director of European Valuations på Prologis. Hon är en MRICS-auktoriserad värderare och hon är utbildad i Business of Real Estate vid Oxford Brookes University.

– Under många år har jag haft nöjet att bygga en relation med flera av Newsecs medarbetare och jag är motiverad att arbeta tillsammans för att fortsätta stärka Newsecs marknadsposition inom tillgångsslaget, säger Anita Simaza, segmentsansvarig för logistik och industri inom Newsecs rådgivningsverksamhet.

Hon fortsätter:
– Eftersom logistik är det mest gränslösa tillgångsslaget och Norden är den tredje största marknaden i Europa efter Storbritannien och Tyskland ser jag väldigt mycket fram emot att bidra med min internationella erfarenhet och samarbeta med team från alla marknader och affärsområden. 

 

 


White London vann nyligen det prestigefyllda uppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital samtidigt som nya Moorfields Eye hospital, bilden ovan, håller på att ta form, liksom flera projekt inom stadsplanering och bostäder.

 

 


White Arkitekters Climate Innovation District i Leeds, Storbritannien, har utsetts till ett av årets vinnande program vid Housing Design Awards. Foto Citu

 Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för bolagets internationalisering.
Trots coronapandemin fortsätter White Arkitekter att vinna internationella tävlingar och få in fler uppdrag utanför Sveriges gränser. Under 2020 var bolaget aktivt på tre kontinenter och den internationella verksamheten stod för drygt tio procent av omsättningen, vilket motsvarar cirka 80 Mkr. En siffra som avses öka ytterligare under 2021 tack vare företagets långsiktiga affärsstrategi och en stor internationell efterfrågan på hållbar arkitektur.

De senaste åren har Whites internationella närvaro ökat kraftigt i linje med bolagets strategiska avsikter. Till grund för den internationella expansionen ligger en robust affärsstrategi som bygger kunskapsutbyte och glokalisering med tydlig lokal närvaro framför den gamla ”fly in, fly out-strategin”. Den ökade efterfrågan på hållbar arkitektur och strävan efter klimatneutralitet har också gynnat bolagets internationalisering, vars innovationskraft är eftertraktad.  

– Vår vision om att all vår arkitektur ska vara klimatneutral från 2030 har gjort att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet, transformation och träbyggande – något som efterfrågas starkt på våra utländska marknader som nu alla kraftsamlar kring klimatet. Att vi dessutom varit mogna i digitaliseringen har varit avgörande i ljuset av pandemin och gjort att vi kan arbeta sömlöst över kontors- och landsgränser, säger Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för bolagets internationalisering. 

Det nyligen lanserade initiativet runt New European Bauhaus, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut arkitekturens avgörande roll för att åstadkomma den gröna omställningen gör att timingen för Whites expansion är optimal – inte minst i Tyskland där White precis har etablerat sig fysiskt med ett nytt kontor i Stuttgart.

– Den direkta kopplingen till EU:s Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitet, klimat och hälsa står i centrum. Det handlar mycket om att ställa om städer till att bli klimatneutrala och mer socialt hållbara. Och det är inom dessa områden vi är konkurrenskraftiga och som varit starkt bidragande till våra framsteg på den tyska marknaden, säger Carl Bäckstrand.

London är Whites snabbast växande kontor. Det vann nyligen det prestigeuppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital samtidigt som nya Moorfields Eye hospital håller på att ta form, liksom flera projekt inom stadsplanering och bostäder. Därmed har London har haft ett exceptionellt år bakom sig med rekordomsättning och flertalet nyanställda medarbetare trots pandemin och planande konjunktur.

 

Utöver kontoren i London, Oslo och Stuttgart fortsätter White sin strategiska utveckling av marknaderna i Kanada och Östafrika. Här tar företaget sig an de stora utmaningarna när det gäller hälsa, klimat och urbanisering, vilket är viktiga insteg till de riktigt stora nordamerikanska och afrikanska marknaderna. Exempel som det världsbanksfinansierade Panzisjukhuset som drivs av fredspristagaren Dr Denis Mukwege i den konfliktdrabbade Bukavo-provinsen eller det precis vunna uppdraget för Montréals nya klimatneutrala stadsdel le Hippodrome visar hur starkt det skandinaviska kunnandet är.

– Vår internationella verksamhet har utvecklats markant senaste året. Genom att arbeta i andra länder med annan kontext än vår egen utmanar vi våra synsätt och normer. Men utöver ett värdefullt och ömsesidigt kunskapsutbyte är den internationella expansionen ett sätt att säkra verksamheten framåt genom att sprida våra innovationer på riktigt stora marknader, säger Carl Bäckstrand.

fredag, 23 april 2021 09:41

Restate ombildar i Grimsta, Vällingby 

 

 


Restate ombildar fastigheten Stockholm Neonet 1 i Grimsta i västra Stockholm.

Inom loppet av två veckor har två bostadsrättsföreningar tillträtt sina respektive hus i Grimsta i Vällingby. Båda dessa ombildningar har skett inom ramen för Stockholms Stads ägardirektiv, vilket möjliggjort för boende som så önskar att få friköpa sina bostäder.

Bostadsrättsföreningen Neonet med 104 lägenheter tillträdde den 14 april tomträtten till fastigheten Stockholm Neonet 1 och Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 med 72 lägenheter tillträdde den 21 april tomträtten till fastigheten Stockholm Tungstenen 5. Säljare i båda fallen är Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag AB Svenska Bostäder.

Bostadsytan uppgår för Neonet 1 till 6.744 kvm och för Tungstenen 5 till 4.510 kvm. Köpeskilling för Stockholm Neonet 1 var 233 Mkr och för Stockholm Tungstenen 5 var den 157 Mkr.

– Vi är glada över att från Restates sida kunna vara med att bidra till stadens vision att i utvalda ytterstadsområden erbjuda mer blandade boendeformer. De som motsätter sig ombildningar till bostadsrätt ger närmast sken av att detta är bostäder som  försvinner från bostadsmarknaden och inget kunde givetvis vara mer fel. Detta är bostäder som istället förvaltas och vårdas av de som faktiskt bor i husen. Många är stolta över att nu ges möjligheten få äga sitt eget hem och ta hand om sina egna hus. En känsla vars positiva inverkan på dessa områden inte skall underskattas. Ägardirektivet har klarsynt också fokuserat på områden där allmännyttan har en dominerande ställning. Hyresrätten är en oerhört viktig upplåtelseform, men genom detta åstadkommer staden en sund blandning av boendeformer i områden där hyresrätten historiskt har utgjort en oproportionerligt stor andel av det samlade bostadsutbudet. De betydande medel som de allmännyttiga bostadsbolagen erhåller genom dessa affärer kan dessutom återinvesteras i området och bidra till fler välbehövda bostäder. Detta menar Restates vd Patrik Rosén.

Totalt har 22 föreningar fått erbjudande om förvärv för ombildning till bostadsrätt av stadens bostadsbolag. I just Vällingby och Hässelby pågår i skrivande stund arbetet med ytterligare ombildningar och närmast följer Brf Säteritakets förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2 med 97 lägenheter och Brf Grimstaparkens förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Uranet 1 med 180 lägenheter.
 

 

 


Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties Holding har tecknat avtal med Kvalitena om att förvärva 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 Mkr med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 Mkr. Förvärven finansieras genom en apportemission om 150 Mkr och till resterande del genom eget kapital och sedvanlig bank finansiering. Förvärvet är villkorat av finansiering. 

Transaktionen gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter som tillsammans inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 100.000 kvm. De tre största hyresgästerna står för 45 procent av hyresintäkterna och avtalen för dessa har en genomsnittlig löptid på 10,8 år. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 70 Mkr årligen och merparten av hyresavtalen är så kallade triple net. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2021.

– Med dessa förvärv fortsätter vi den resa vi påbörjat och utökar portföljen med 16 attraktiva fastigheter på bra lägen runtom i landet. Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

– Genom denna affär så får Kvailtena en attraktiv plattformsinvestering i en fastighetsportfölj med betydande utvecklingspotential både i förvaltningsportföljen och i utvecklingsportföljen. Kvalitena ser investeringen i Oscar Properties som långsiktig och bedömer att kombinationen av en fin portfölj av kassaflödesgenererande fastigheter i kombination med spännande utvecklingsfastigheter ger Oscar Properties en bra balans med goda framtidsutsikter, säger Harald Pousette, vd för Kvalitena.

Oscar Properties har med detta förvärv sedan oktober 2020 förvärvat fastigheter till ett totalt marknadsvärde om cirka 4,2 Mdr kr med ett driftnetto om 253 Mkr.
 

 

 


Knut Pousette, vd för Fastator.
Som tidigare meddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare ett transaktionsintensivt fastighetsbolag.

Fastator har ingått avtal om att starta ett nytt joint venture-bolag. Fastator kommer att äga 50 procent och Broadgate Asset Management kommer att äga 50 procent. Broadgate Asset Management är verksamt på den nordiska marknaden med gedigen erfarenhet av värdeskapande fastighetsinvesteringar. Bolaget kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Joint venture-bolaget har ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag, där Broadgate Asset Management arbetar aktivt med att identifiera och förvärva kommersiella kassaflödesfastigheter som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag.

Joint venture-bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Västerås och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 357 Mkr. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 35.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 30 Mkr.

– Fastators mål är att visa högre tillväxt än vad fastighetsmarknaden generellt presterar. Nu växlar vi upp förvärvstakten med kapital och transaktioner samt ytterligare ett samarbete. Det nya bolaget är tänkt att växa med minst en miljard kronor per år, kommenterar Knut Pousette, vd för Fastator. 

 

 


Ett annat bygglov som klubbades gäller området runt Cementen i Limhamn där nya kvarter växer fram. I hörnet av Packhusgatan och Rosengrens gata ska det byggas 113 bostäder fördelat på två hus, varav sju stadsradhus.


Under torsdagen den 22 april 2021 fattades beslut som innebär fler bostäder i områden i Malmö där efterfrågan är stor. Stadsbyggnadsnämnden sa ja till två bygglov och en detaljplan som tillsammans ska ge över 700 nya bostäder.

Bunkeflostrand
är ett av tre områden i Malmö där befolkningen ökar mest. Det gör att efterfrågan på bostäder, service och möjligheter till rekreation är stor. Här planeras det därför för ett helt nytt bostadsområde runt Gottorps gård som med beslutet om att godkänna detaljplanen nu är ett steg närmare förverkligande. Fullt utbyggt handlar det om ett tillskott på sammanlagt 550 bostäder fördelat på 240 småhus och 310 lägenheter, men också vårdcentral, förskola, naturområde och ett flertal mindre parker.

Stadsbyggnadsnämnden godkände även ett bygglov för 40 enbostadshus i form av radhus, kedjehus och friliggande villor i östra Bunkeflostrand. Kedjehusen och radhusen får två våningar medan de friliggande villorna uppförs i ett våningsplan. Centralt i bostadsområdet ska det finnas en gemensam grönyta med bland annat växthus, miljöhus och möjligheter att umgås.

Ett annat bygglov som klubbades gäller området runt Cementen i Limhamn där nya kvarter växer fram. I hörnet av Packhusgatan och Rosengrens gata ska det byggas 113 bostäder fördelat på två hus, varav sju stadsradhus. Husen ska spegla områdets karaktär och den industri som tidigare fanns på platsen där cement, glas och tegel stod i centrum. De uppförs därför i tegel i färgerna röd, gul, beige och mörkbrun. Utemiljön blir en stor sammanhängande gård med sittplatser, lekytor och ytor för plantering.

– I Malmö ska det finnas plats för alla, i alla livets faser. Med planerna för Bunkeflostrand och Limhamn skapas nya, småskaliga områden med villor och radhus som kan ge barnfamiljer den typ av boende som många längtar efter, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är viktigt att vi från staden kan se till att alla som vill bo i Malmö också hittar ett boende som passar just ens egen situation. Därför har vi som mål att bygga fler radhus och villor under mandatperioden, och dessa tre projektet skapar verkligen attraktiva och gröna boendemiljöer för barnfamiljer och andra, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


 

 

 


Mikael Granath, vd för Willhem.För helåret 2020 ökade Willhems intäkter till 2.374 Mkr (2.256), vilket innebar en ökning med 5,2 procent. Driftnettot steg till 1.487 Mkr (1.368), en ökning med 8,7 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna steg till 46.347 Mkr (40.075). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter ökade till 2.639 Mkr (2.619), vilket motsvarar 6,0 procent. Under år 2020 förvärvade Willhem fastigheter för totalt 2.405 Mkr (821).

Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2,3 procentenheter, från 79,1 till 81,4 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.

Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor’s. Den totala finansieringen uppgick till 27.058 Mkr, varav obligationer var 17.134 Mkr, certifikat 4.785 Mkr och banklån 5.139 Mkr.

Willhem har under året förvärvat och tillträtt 754 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm samt nyproduktionsprojekt i Eskilstuna och Malmö med totalt 337 lägenheter.

Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Bolagets exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att Willhem i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget. 

 

 


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.


Oscar Properties Holding, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tecknat avtal om att förvärva fem fastigheter i Skåne av Sven-Olof Johanssons bolag Compactor fastigheter AB. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde på totalt 110 Mkr och transaktionen finansieras genom en apportemission av aktier om 55 Mkr. Efter affären kommer Sven-Olof Johansson, via bolag, äga cirka 5 procent i Oscar Properties.

Fastigheterna är belägna i Lund, Ängelholm och Bjuv och bland hyresgästerna finns Coop och ICA. Genomsnittlig avtalslängd för fastigheterna är motsvarande 4,1 år och den totala uthyrbara arean uppgår till 6.900 kvm. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.

– Vi är mycket glada över få möjligheten att förvärva dessa fem attraktiva fastigheter och samtidigt välkomna Sven-Olof Johansson som ny ägare i bolaget. Denna affär visar styrkan i bolagets nya inriktning där vi kompletterar vår befintliga utvecklingsaffär med ett förvaltningsbestånd, en inriktning som över tid skapar en stark plattform för att fortsätta generera stabila kassaflöden, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.


 

 

 


Logicenters och Dagabs nya anläggning i Landskrona, omfattande 37.500 kvm, beräknas stå klar i slutet av 2022.
.


Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar nu sitt samarbete. Parterna har tecknat ett avtal som avser utveckling samt uthyrning av en logistikanläggning i Landskrona i Skåne. Den 37.500 kvm stora anläggningen beräknas stå redo för Dagab att flytta in i slutet av 2022.

Logicenters fortsätter att utöka sin närvaro i Öresundsregionen. Nu har logistikfastighetsaktören förvärvat en tomt om 96.000 kvm väster om trafikplats Landskrona Södra. Säljare är Landskrona stad. Samtidigt har  Logicenter även tecknat ett avtal med Dagab, Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag, som avser utveckling samt uthyrning av en 37.500 kvm stor logistikanläggning som ska uppföras på den förvärvade tomten. Anläggningen blir Dagabs nya rikslager för frukt och grönt och beräknas stå redo för inflyttning under Q4 2022. Anläggningen blir den andra som Logicenters utvecklar åt Dagab. Den första är en anläggning i Bålsta, om drygt 100.000 kvm, som nu är under utveckling.

Den nya anläggningen Örja 1:23, ligger i ett område  som är en väletablerad logistisk knytpunkt i södra Sverige med närhet till bland annat motorvägarna E6 och E20. Detta blir Logicenters tredje investering på kort tid i Landskrona där Logicenter idag har hyresgäster som Sunclass Airlines ApS, Nagel-Group och NA-KD. I och med utvecklingen av Dagabs nya lager kommer Logicenters att äga nästan 85.000 kvm logistikyta i Landskrona.

– Logistik är och kommer fortsatt vara en viktig pusselbit i morgondagens samhälle. Som logistikutvecklare vill vi därför alltid erbjuda våra hyresgäster moderna och hållbara logistikanläggningar på de bästa och mest strategiska platserna. Därför är jag oerhört glad att återigen samarbeta med både Dagab och Landskrona stad, två aktörer som vi redan har mycket goda relationer med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

I linje med Logicenters ambitiösa hållbarhetsstrategi ska anläggningen utvecklas med hållbarhet i fokus. Förutom möjligheten att installera solceller på taket kommer fastigheten även att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good.

– Jag vill tacka Logicenters för ännu ett gott samarbete. Det är ett fantastiskt fint samarbete som ligger bakom det pågående bygget av vårt nya logistikcenter i Bålsta – vilket även var en bidragande orsak till att vi valde att återigen kroka arm med Logicenters. Vår satsning i Landskrona är ytterligare ett steg i Dagabs långsiktiga strategi att utveckla hela varuflödet inom Axfoodkoncernen, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

– Vi välkomnar Dagab och deras anställda till Landskrona. Sedan 2010 har närmare 3.000 nya jobb skapats i Landskrona. Dagab blir en stor och viktig arbetsgivare i Landskrona, vilket är positivt för både staden och Landskronaborna då det bidrar till ökad sysselsättning, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.Sida 1 av 1248