24 juni 2021

Redaktionen

  

 

 


I affären mellan Amasten och Klara Framtid ingår en centralt belägen byggrätt om 5.000 kvm med 48 lägenheter.


Amasten Fastighets AB växer i Eskilstuna och bolaget har tecknat ett avtal om att förvärva tio fastigheter i attraktiva lägen. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 465 Mkr.

Fastigheterna omfattar 15.500 kvm bostäder. Totalt ingår 242 hyreslägenheter och 5.700 kvm lokaler. Dessutom ingår en centralt belägen byggrätt om 5.000 kvm med 48 lägenheter. Sex av fastigheterna är belägna strax norr om citykärnan, tre strax söder om och en i citykärnan. Hyresvärdet uppgår till cirka 26,6 mkr. Säljare är Klara Framtid AB och tillträde bedöms ske under juli 2021.

Amasten förvaltar innan förvärvet 181 lägenheter i Eskilstuna och har 152 lägenheter under nyproduktion, vilka färdigställs år 2022.

– Genom förvärvet ökar vi vårt fastighetsbestånd betydligt i Eskilstuna, vilket ger synergier i förvaltningen. Det finns också stora möjligheter till värdeskapande förvaltning i de förvärvade fastigheterna. Vi blir en allt större fastighetsaktör i Eskilstuna och vi kommer att inneha drygt 600 lägenheter år 2022, när byggprojekten färdigställts, i en stad som växer mer än rikssnittet, säger Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.
  

 

 


K2A bygger 185 hyresbostäder på fastigheten Diskusen 2 i utvecklingsområdet Arenastaden i Växjö.K2A, Knaust & Andersson Fastigheter, har under juni 2021 beslutat om att starta nyproduktion av 185 hyresbostäder på fastigheten Diskusen 2 i utvecklingsområdet Arenastaden, cirka 2 km väster om Växjö centralstation. K2A kommer att uppföra tre huskroppar med totalt 185 hyresbostäder och en total uthyrningsbar yta om 6.863 kvm. Markarbeten kommer att påbörjas under sommaren 2021 med planerad inflyttning under första kvartalet 2023.

Byggnaderna kommer uppföras med trästomme, miljöcertifieras enligt Svanen och bedöms bli klassificerade som ”mörkgrön”, den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

– Diskusen 2 ligger i ett område som utvecklats i samarbete med kommunen och där vi tillsammans med övriga aktörer deltagit i detaljplaneutvecklingen med fokus på att bland annat bevara de naturvärden som finns i direkt anslutning till området och skapa kvarter där människan prioriteras före biltrafiken. Vi är det gröna fastighetsbolaget och kommer bygga miljövänligt i trä och andra miljövänliga material för att bidra till ett hållbart boende, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A. 

Tillsammans med övriga projekt uppgår K2A:s fastighets- och projektportfölj i Växjö till cirka 750 hyres- och studentbostäder, varav 188 bostäder är under förvaltning. Efter det att projekten färdigställts och är under förvaltning bedöms den uthyrningsbara ytan för hela Växjöportföljen uppgå till cirka 33.000 kvm med förväntade årliga hyresintäkter om cirka 65 Mkr.

  

 

 


David Mindus, vd för AB Sagax.Sagax har genom åtta separata transaktioner förvärvat fem fastigheter i Finland, tre fastigheter i Paris, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 775 Mkr.


Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 58.300 kvm, huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 59 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid är 3,7 år.

Av förvärven har motsvarande 182 Mkr tillträtts. Återstående 593 Mkr beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2021. Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 100 Mkr.

  

 

 


Andreas Fries, arkitekt och grundare av 30-årsjubilerande Strategisk Arkitektur.  Foto: Strategisk ArkitekturAv Andreas Fries

Hur kommer framtidens städer att utvecklas? Vem kommer att få vara med och bestämma och vilka värden kommer att påverka arkitekturen? För att kunna besvara dessa frågor och spå framtiden behöver vi se tillbaka i backspegeln och reflektera över hur olika trender och faktorer har påverkat rådande arkitektur och stadsplanering.

I början av 1990-talet, när Strategisk Arkitektur grundades, gick Sverige in i en djup finans- och fastighetskris. Samtidigt fick landet sin första IT-minister och tog ytterligare ett demokratiskt steg genom införandet av Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa omvälvande tider präglar fortfarande mycket av det vi gör idag. När Strategisk Arkitektur nu firar 30 år går vi tillbaka i tiden för att blicka framåt och ge tre olika spaningar om vad som kommer att påverka framtidens arkitektur
och byggande.

Ökat medborgarinflytande – demokrati eller populism
Stadsplanering berör alla och numera har i princip alla också möjlighet att tycka till om vad som sker. Denna utveckling har skett relativt länge, men har genom framgångsrik digitalisering och sociala medier fått en rejäl skjuts.

Det är svårt att idag föreställa sig tiden innan den nya plan- och bygglagen kom 1987, när Sverige präglades av en auktoritär stadsplanering. Då kunde ett fåtal företrädare för olika intressen – ”pampar” – skaka hand bakom kulisserna och besluta om vilka kvarter som skulle rivas, var EPA-lådan skulle stå och vilken arkitekt som skulle rita vad. Som motreaktion engagerade sig flera, idag närmast ikoniska, rörelser mot rivningar av historiska byggnader och kvarter.

Numera lever vi i en tid där medborgarinriktade inslag i stadsplaneringen bidrar till att lyfta fram andra värden, som till exempel miljöfrågorna. Medborgarinflytandet kommer fortsätta att växa sig starkare och hur vi tar oss an denna källa till åsikter och kunskap kommer att vara avgörande för hur framtidens arkitektur och städer utformas. En positiv effekt av ökat medborgarinflytande är engagemang i närmiljön och lokalt kunnande som inskärps i projekten. Samtidigt finns en risk med kortsiktiga trender och en flyktighet i planeringen om populismen tar över. Medborgarnas röst behöver lyftas in i planeringen, men utan att långsiktigheten och expertisen försvinner. De som kommer att vara vinnarna i den framtida stadsplaneringen är de som kan hantverket och lyhört finner vägen framåt genom olika mångfacetterade och listiga sätt.

En förändrad syn på bostaden – möjlighet eller låsning
Bilden av den klassiska kärnfamiljen har börjat suddas ut i Sverige. Detta kommer att spegla sig i arkitekturen när vi släpper normen om bostad för kärnfamiljen, och gör en omtolkning av vad hemmet är. De boendesociala och familjesociologiska vanorna förändras snabbt med co-living och nya familjekonstellationer som skapar nya möjligheter och behov.

Under kommande år kommer vi troligen också att se en ökad heterogenitet och ett bredare spektrum på bostadsmarknaden, med en ökande egenmakt, ägarlägenheter, bygg- och boendegemenskaper. Fram till för ett par decennier sedan hade vi en hög bostadsförsörjningsstandard i Sverige. Svenskarna gick från att vara de mest trångbodda runt kriget till att bli de minst trångbodda på 1990-talet. Nu ser vi en negativ utveckling med 140.000 trångbodda hushåll, varav ca 45 000 samtidigt har problem med boendeekonomin. För att komma åt detta problem och även minska segregationen behövs en nationell, politisk vilja både kring finansiering och att skapa mer inkluderande boendeformer. Vi har tidigare sett en egnahemsrörelse och bostadskooperation som blev så framgångsrika att de själva blev egna betongkolosser. Här kommer nya konstellationer och idéer att behöva välkomnas.

Mångfald – nytt ideal eller samhällsproblem
Mångfald innebär en enorm potential som vi behöver bli bättre på att ta vara på. I det framtida bostadsbyggandet kommer vinnarna att vara de som bejakar heterogenitet och de möjligheter som dyker upp med ”game changers” som exempelvis mobilitet och AI.

För att ta hand om tillväxtmöjligheterna behöver städer skapa en attraktiv och blandad stadsbild. Det mest varierade vi idag ser runtom i Europa är äldre stadsdelar med byggnader från olika tidsepoker. Dessa möjligheter skapas när befintliga platser, såsom extremt homogena miljonprogramsområden, utvecklas. De kommuner som vågar satsa och kan leverera en blandning är de som kommer att bli mest framgångsrika under våra kommande 30 år.

Att möta samtidens komplexitet
Så hur kommer framtidens städer att utvecklas? Vem kommer att få vara med och bestämma och vilka värden kommer att påverka arkitekturen? Ökat medborgarinflytande, en förändrad syn på bostaden och mångfald kommer att prägla arkitekturen, byggandet och samhället. Vad vi ser är att dessa krafter som påverkar samhällsbyggandet blir alltmer komplexa, motsägelsefulla och mångfacetterade. Framtiden tillhör därför de beslutsfattare som vågar utmana gamla sanningar och möta samtidens komplexitet, leverera den mångfald som efterfrågas, kavla upp ärmarna och lägga pusslet på nytt. Som arkitekter har vi både förståelsen, viljan och redskapen till att skapa relevanta värden i en föränderlig tid. Vårt bästa projekt är alltid vårt nästa projekt!

Fem frågor till Andreas Fries

1. Favoritstad?
New York City, en stad som visar prov på sammanhållen mångfald, och samtidigt har ett resilient och hållbart planeringsmönster.

2. Favoritbyggnad?
Gustav den III:s Hagapaviljong, tre klossar som bjuder på en behagfull detaljering omgiven av parklandskap.

4. Inspiration?
Mina unga kollegor. De har en kreativitet, oräddhet, fantasi och glädje samtidigt som de inte har blivit så luttrade.

5.Vad är god arkitektur?
Värdeskapande arkitektur. Som filosofen Alain de Botton uttryckt det; arkitekturen kan få oss att lyfta och kan stärka vår självbild som människor och vår förmåga att vara civiliserade.

Därför blev jag arkitekt:
Det var något kreativt, konkret och handlingskraftigt. Som arkitekt definieras man av det man gör, vilket är extremt sporrande men också krävande, för får man inget ur händerna så är man ingenting.


 

 Rekryteringarna av Hélène Wersäll-Dahlen till rollen som Head of Leasing and Customer Service och Roger Sjöstedt till rollen som Head of Property Management innebär att Slätto stärker sin organisation. Wersäll-Dahlen och Sjöstedt kommer att fokusera på att utveckla Slättös kundorienterade förvaltningsmodell samt stärka bolagets tekniska förvaltning med ett särskilt fokus på energi- och digitaliseringsfrågor.
Hélène Wersäll-Dahlen och Roger Sjöstedt. Hélène Wersäll-Dahlen
kommer närmast från en position som fastighetschef på Newsec där hon sedan 2019 ansvarat för en av bolagets större portföljer, innehållande både bostäder och kommersiella lokaler. Hon har vidare ansvarat för ekonomi och förvaltning i rollen som affärsområdeschef på HSB mellan 2013–2019.

– Det bästa med att förvalta fastigheter är relationerna med de som verkar och bor i dem. Förvaltning handlar inte bara om att förvalta en lägenhet utan ett hem. Bakom varje fasad finns en historia, ett företag, en människa. Ett framgångsrikt möte mellan betong och kaffekopp är resultatet av lika delar passionerat ansvar och lyhördhet. Jag ser fram emot att bidra till Slättös fortsatta framgång, kommenterar Hélène Wersäll-Dahlen.

Roger Sjöstedt
har sedan 2016 arbetat som regionchef på Heimstaden och har även förvaltat fastigheter i egen regi sedan 2009.

– Det ska bli spännande att få arbeta på ett företag med så expansiva planer som Slättö. Jag kommer med min erfarenhet att medverka till en fortsatt utveckling och förädling av Slättös fastighetsbestånd med fokus på våra drifts- och digitaliseringsfrågor som tillsammans ska bidra till en förvaltning i framkant, säger Roger Sjöstedt.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat genomföra dessa nyckelrekryteringar i en tid där Slättö utvecklar sin förvaltningsmodell med våra kunder i centrum och med en tydlig satsning på digitalisering och hållbarhet, kommenterar Tommy Jansson, Head of Asset Management på Slättö.

Tjänsterna tillträds i augusti och september.


  

 

 


Finlandiahuset i Helsingfors ritades ursprungligen av arkitekten Alvar Aalto och byggdes 1971.Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att renovera kongress- och evenemangscentret Finlandiahuset i Helsingfors. Kontraktet är värt 88 MEUR, cirka 890 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

Finlandiahuset kommer att renoveras och restaureras från källare till takåsar och allt från avloppssystem till fasader ska förnyas, med respekt för Finlandiahusets status som skyddad byggnad. De ljusa interiörerna med marmorväggar, golv i natursten och stora fönster kommer att renoveras till sin forna prakt. Tillgänglighet och hissar ska förbättras och ett uppdaterat serviceutbud riktat mot konsument kommer att finnas i byggnaden. Projektet omfattar totalt cirka 30.700 kvm.

Byggnaden ritades ursprungligen av arkitekten Alvar Aalto och byggdes 1971, följt av kongressflygeln 1975.

Projektet startar i juni 2021 med en utvecklingsfas, medan renoveringen inleds under första kvartalet 2022. Projektets är planerat att slutföras under det tredje kvartalet 2024.

  

 

 


Fastigheten som ligger i området kring Lindens torg i centrala Kungsbacka har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär mellan Magnolia Bostad och Lindbäcks Boende AB. Fotograf: Magnolia BostadMagnolia Bostad har tecknat avtal med Lindbäcks Boende AB om förvärv av byggklar mark för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 23.000 kvm BTA.

Fastigheten som ligger i området kring Lindens torg i centrala Kungsbacka har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär. Den existerande karaktären i Kungsbacka kommer att bevaras genom omsorgsfullt gestaltade byggnader väl förankrade i såväl äldre som nyare bebyggelse. De nya kvarteren får varierande fasader i trä och tegel och olika våningshöjder. Bostäderna kommer att certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

– Detta kommer att bli vår första byggstart i Kungsbacka kommun och vi ser mycket framemot vårt fortsatta samarbete med kommunen. Vi kommer att utveckla vackra och moderna bostäder i det attraktiva och växande Kungsbacka,  säger Niklas Ohldin, regionchef Väst för Magnolia Bostad. 

Kungsbacka är under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Förtätningen av området Lindens park skapar nya karaktäristiska årsringar i centrum genom att förlänga befintlig kvartersstruktur med fler bostäder och verksamheter. Med pendeltåg från Kungsbacka centrum nås Göteborgs central på 20 minuter.


onsdag, 23 juni 2021 11:36

Serneke bygger två skolor i Karlstad

  

 

 


Serneke har tecknat ett totalentreprenadavtal i samverkansform med Karlstads kommun för om- och tillbyggnad av Skattkärrsskolan i Karlstad. Entreprenaden startar omgående med etapp 1 som är en tillbyggnad av skolan i två plan och omfattar cirka 2.000 kvm. Den första etappen beräknas stå klar i december 2022.


 

 

 

 


Stockfallsskolan. Serneke har även tecknat ett totalentreprenadavtal med Karlstads kommun för nybyggnation av en F – 6-skola inklusive sporthall på totalt 7.300 kvm i stadsdelen Stockfallet i Karlstad.


 

 

 

 

 

Serneke har tecknat två entreprenadavtal med Karlstads kommun gällande nya skolprojekt. En om- och tillbyggnad av Skattkärrskolan samt en nybyggnation av en skola i stadsdelen Stockfallet ger tillsammans ett ordervärde på cirka 245 Mkr.

Serneke har tecknat ett totalentreprenadavtal i samverkansform med Karlstads kommun för om- och tillbyggnad av Skattkärrsskolan i Karlstad. Entreprenaden startar omgående med etapp 1 som är en tillbyggnad av skolan i två plan och omfattar cirka 2.000 kvm. Den första etappen beräknas stå klar i december 2022.

Etapp 2 startar i januari 2023 och omfattar bland annat nytt storkök. I entreprenaden ingår även att byta ut och uppdatera tekniska system, där den gamla pellets- och oljeuppvärmningen byts ut mot en miljövänligare bergvärmeinstallation. Omfattande markåtgärder ingår också i kontraktet där utemiljön ges en ordentlig upprustning för att främja lek och rörelse. Hela om- och tillbyggnaden av Skattkärrsskolan väntas stå klar under hösten 2023.

Serneke har även tecknat ett totalentreprenadavtal med Karlstads kommun för nybyggnation av en F – 6-skola inklusive sporthall på totalt 7.300 kvadratmeter i stadsdelen Stockfallet i Karlstad. Skolan byggs för 350 elever och kommer även att innehålla ett produktionskök med kapacitet för 700 portioner. Idrottshallen kommer att byggas för både skol- och föreningsverksamhet och ha extra tilltagen innertakshöjd. Även ny utemiljö inklusive förrådsbyggnader, källsorteringshus och parkeringsplats med hämta/lämna-zon ingår i entreprenaden. Byggnationen startar i augusti 2021 och skolan beräknas stå klar för inflyttning hösten 2023.

– Vi är glada för det dubbla förtroendet från Karlstads kommun att tillsammans med dem få bidra till två av våra allra viktigaste samhällsfastigheter. Det känns extra bra att få bygga för en mer miljöanpassad skolmiljö där även möjlighet till idrott och rörelse är prioriterat. Vi på Serneke delar kommunens syn på miljö och barns möjlighet till rörelse under skoltid, säger Magnus Grude, arbetschef på Serneke Sverige.

Ordersumman för Skattkärrsskolan uppgår till 105 Mkr och för nya skolan i Stockfallet till 140 Mkr- Båda ordersummor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2021.

  

 

 


Platzer ska uppföra en terminal- och lagerbyggnad om totalt 13.950 kvm åt logistikleverantören NTEX​ i Torslanda, Göteborg.Platzer startar nu utveckling på fastigheten Syrhåla 3:1, som ligger i Torslanda. På den drygt 45.000 kvm stora marken kommer Platzer uppföra en terminal- och lagerbyggnad om totalt 13.950 kvm åt logistikleverantören NTEX​. Platzer och NTEX har tecknat ett 10-årigt hyresavtal. Hyresavtalet tecknas med grön bilaga och byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2021​ och inflyttning 1 april 2023.

– Vi är otroligt glada att tillsammans med NTEX få utveckla en modern logistikfastighet med fokus på såväl lagring som terminalverksamhet i Sveriges bästa logistikläge. Läget på Hisingen, i nära anslutning till Göteborgs hamn, var utslagsgivande och visar att vi är rätt positionerade med våra markområden för detta och framtida projekt, säger Johan Franzén, affärsområdeschef för industri och logistik på Platzer.

– Vi har länge letat efter möjligheten att flytta både inrikes- och utrikes godsflöden till en gemensam terminal. Nu får vi den möjligheten tillsammans med Platzer, vilket vi är mycket glada för, säger Thomas Ström, vd för NTEX.

NTEX är en privatägd logistikleverantör som erbjuder konkurrenskraftiga, flexibla och anpassade transport- och logistiklösningar för väg, sjö, flyg samt 3PL/4PL logistik. Företaget startade 2003 i Göteborg och har sedan dess haft en kraftig expansion. Idag har NTEX cirka 600 medarbetare i 9 länder och en omsättning på 2.700 Mkr per år.

Torslanda ligger på Hisingen i Göteborg med närhet till Skandinaviens största hamn, järnvägsspår och stora motorleder. Här har Platzer totalt 190.000 kvm BTA byggrätt på fastigheterna Syrhåla 2:3, Syrhåla 3:1, Sörred 7:21 och Sörred 8:12.

  

 

 


Boverkets prognos är att det påbörjas 61.700 bostäder i år och 64.000 bostäder nästa år.


En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61.700 bostäder i år och 64.000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets beräkning tillkomma cirka 59,000 bostäder per år fram till 2029.

– Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Byggandet av småhus och bostadsrätter ökar markant
Antalet påbörjade bostäder ökar enligt prognosen med 8 procent i år och med 4 procent nästa år. Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med nära 20 procent medan antalet påbörjade hyresrätter beräknas vara på en oförändrat hög nivå.

–  I år ökar bostadsbyggandet mest i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av Boverkets indikatorer. I Storgöteborg minskar däremot antalet påbörjade bostäder, dock från en hög nivå.

Byggbehovet fortsatt högt trots nedskriven befolkningstillväxt
Med anledning av att Statistiska centralbyrån (SCB) i april publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till år 2070, har Boverket nu gjort en ny reviderad nationell beräkning av bostadsbyggnadsbehovet. Behovet av nya bostäder fram till och med 2029 beräknas till 530.000, där behovet är relativt jämnt fördelat över hela perioden.

– Trots SCB:s kraftiga nedskrivning av befolkningsprognosen behöver byggtakten vara hög och jämn under lång tid framöver för att möta den fortsatta befolkningsökningen och för att hantera det uppbyggda underskottet av bostäder. För att få en bostadsmarknad i balans behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning.

Det befintliga bostadsbeståndet måste utvecklas
– Vi ser en ojämlikhet på bostadsmarknaden där flera grupper har svårt att efterfråga en bostad. Att bygga nytt löser inte alla utmaningar. Vi behöver också renovera och energieffektivisera vårt befintliga bestånd, men samtidigt se till så att det finns tillgång till bostäder som hushåll med lägre inkomster kan efterfråga, avslutar Anders Sjelvgren.

Sida 1 av 1288