23 april 2021

Redaktionen

fredag, 23 april 2021 09:41

Restate ombildar i Grimsta, Vällingby 

 

 


Restate ombildar fastigheten Stockholm Neonet 1 i Grimsta i västra Stockholm.

Inom loppet av två veckor har två bostadsrättsföreningar tillträtt sina respektive hus i Grimsta i Vällingby. Båda dessa ombildningar har skett inom ramen för Stockholms Stads ägardirektiv, vilket möjliggjort för boende som så önskar att få friköpa sina bostäder.

Bostadrättsföreningen Neonet med 104 lägenheter tillträdde den 14 april tomträtten till fastigheten Stockholm Neonet 1 och Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 med 72 lägenheter tillträdde den 21 april tomträtten till fastigheten Stockholm Tungstenen 5. Säljare i båda fallen är Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag AB Svenska Bostäder.

Bostadsytan uppgår för Neonet 1 till 6.744 kvm och för Tungstenen 5 till 4.510 kvm. Köpeskilling för Stockholm Neonet 1 var 233 Mkr och för Stockholm Tungstenen 5 var den 157 Mkr.

– Vi är glada över att från Restates sida kunna vara med att bidra till stadens vision att i utvalda ytterstadsområden erbjuda mer blandade boendeformer. De som motsätter sig ombildningar till bostadrätt ger närmast sken av att detta är bostäder som  försvinner från bostadmarknaden och inget kunde givetvis vara mer fel. Detta är bostäder som istället förvaltas och vårdas av de som faktiskt bor i husen. Många är stolta över att nu ges möjligheten få äga sitt eget hem och ta hand om sina egna hus. En känsla vars positiva inverkan på dessa områden inte skall underskattas. Ägardirektivet har klarsynt också fokuserat på områden där allmännyttan har en dominerande ställning. Hyresrätten är en oerhört viktig upplåtelseform, men genom detta åstadkommer staden en sund blandning av boendeformer i områden där hyresrätten historiskt har utgjort en oproportionerligt stor andel av det samlade bostadsdutbudet. De betydande medel som de allmännyttiga bostadsbolagen erhåller genom dessa affärer kan dessutom återinvesteras i området och bidra till fler välbehövda bostäder. Detta menar Restates vd Patrik Rosén.

Totalt har 22 föreningar fått erbjudande om förvärv för ombildning till bostadsrätt av stadens bostadsbolag. I just Vällingby och Hässelby pågår i skrivande stund arbetet med ytterligare ombildningar och närmast följer Brf Säteritakets förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2 med 97 lägenheter och Brf Grimstaparkens förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Uranet 1 med 180 lägenheter.
 

 

 


Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties Holding har tecknat avtal med Kvalitena om att förvärva 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 Mkr med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 Mkr. Förvärven finansieras genom en apportemission om 150 Mkr och till resterande del genom eget kapital och sedvanlig bank finansiering. Förvärvet är villkorat av finansiering. 

Transaktionen gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter som tillsammans inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 100.000 kvm. De tre största hyresgästerna står för 45 procent av hyresintäkterna och avtalen för dessa har en genomsnittlig löptid på 10,8 år. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 70 Mkr årligen och merparten av hyresavtalen är så kallade triple net. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2021.

– Med dessa förvärv fortsätter vi den resa vi påbörjat och utökar portföljen med 16 attraktiva fastigheter på bra lägen runtom i landet. Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

– Genom denna affär så får Kvailtena en attraktiv plattformsinvestering i en fastighetsportfölj med betydande utvecklingspotential både i förvaltningsportföljen och i utvecklingsportföljen. Kvalitena ser investeringen i Oscar Properties som långsiktig och bedömer att kombinationen av en fin portfölj av kassaflödesgenererande fastigheter i kombination med spännande utvecklingsfastigheter ger Oscar Properties en bra balans med goda framtidsutsikter, säger Harald Pousette, vd för Kvalitena.

Oscar Properties har med detta förvärv sedan oktober 2020 förvärvat fastigheter till ett totalt marknadsvärde om cirka 4,2 Mdr kr med ett driftnetto om 253 Mkr.
 

 

 


Knut Pousette, vd för Fastator.
Som tidigare meddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare ett transaktionsintensivt fastighetsbolag.

Fastator har ingått avtal om att starta ett nytt joint venture-bolag. Fastator kommer att äga 50 procent och Broadgate Asset Management kommer att äga 50 procent. Broadgate Asset Management är verksamt på den nordiska marknaden med gedigen erfarenhet av värdeskapande fastighetsinvesteringar. Bolaget kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Joint venture-bolaget har ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag, där Broadgate Asset Management arbetar aktivt med att identifiera och förvärva kommersiella kassaflödesfastigheter som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag.

Joint venture-bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Västerås och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 357 Mkr. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 35.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 30 Mkr.

– Fastators mål är att visa högre tillväxt än vad fastighetsmarknaden generellt presterar. Nu växlar vi upp förvärvstakten med kapital och transaktioner samt ytterligare ett samarbete. Det nya bolaget är tänkt att växa med minst en miljard kronor per år, kommenterar Knut Pousette, vd för Fastator. 

 

 


Ett annat bygglov som klubbades gäller området runt Cementen i Limhamn där nya kvarter växer fram. I hörnet av Packhusgatan och Rosengrens gata ska det byggas 113 bostäder fördelat på två hus, varav sju stadsradhus.


Under torsdagen den 22 april 2021 fattades beslut som innebär fler bostäder i områden i Malmö där efterfrågan är stor. Stadsbyggnadsnämnden sa ja till två bygglov och en detaljplan som tillsammans ska ge över 700 nya bostäder.

Bunkeflostrand
är ett av tre områden i Malmö där befolkningen ökar mest. Det gör att efterfrågan på bostäder, service och möjligheter till rekreation är stor. Här planeras det därför för ett helt nytt bostadsområde runt Gottorps gård som med beslutet om att godkänna detaljplanen nu är ett steg närmare förverkligande. Fullt utbyggt handlar det om ett tillskott på sammanlagt 550 bostäder fördelat på 240 småhus och 310 lägenheter, men också vårdcentral, förskola, naturområde och ett flertal mindre parker.

Stadsbyggnadsnämnden godkände även ett bygglov för 40 enbostadshus i form av radhus, kedjehus och friliggande villor i östra Bunkeflostrand. Kedjehusen och radhusen får två våningar medan de friliggande villorna uppförs i ett våningsplan. Centralt i bostadsområdet ska det finnas en gemensam grönyta med bland annat växthus, miljöhus och möjligheter att umgås.

Ett annat bygglov som klubbades gäller området runt Cementen i Limhamn där nya kvarter växer fram. I hörnet av Packhusgatan och Rosengrens gata ska det byggas 113 bostäder fördelat på två hus, varav sju stadsradhus. Husen ska spegla områdets karaktär och den industri som tidigare fanns på platsen där cement, glas och tegel stod i centrum. De uppförs därför i tegel i färgerna röd, gul, beige och mörkbrun. Utemiljön blir en stor sammanhängande gård med sittplatser, lekytor och ytor för plantering.

– I Malmö ska det finnas plats för alla, i alla livets faser. Med planerna för Bunkeflostrand och Limhamn skapas nya, småskaliga områden med villor och radhus som kan ge barnfamiljer den typ av boende som många längtar efter, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är viktigt att vi från staden kan se till att alla som vill bo i Malmö också hittar ett boende som passar just ens egen situation. Därför har vi som mål att bygga fler radhus och villor under mandatperioden, och dessa tre projektet skapar verkligen attraktiva och gröna boendemiljöer för barnfamiljer och andra, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


 

 

 


Mikael Granath, vd för Willhem.För helåret 2020 ökade Willhems intäkter till 2.374 Mkr (2.256), vilket innebar en ökning med 5,2 procent. Driftnettot steg till 1.487 Mkr (1.368), en ökning med 8,7 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna steg till 46.347 Mkr (40.075). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter ökade till 2.639 Mkr (2.619), vilket motsvarar 6,0 procent. Under år 2020 förvärvade Willhem fastigheter för totalt 2.405 Mkr (821).

Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2,3 procentenheter, från 79,1 till 81,4 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.

Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor’s. Den totala finansieringen uppgick till 27.058 Mkr, varav obligationer var 17.134 Mkr, certifikat 4.785 Mkr och banklån 5.139 Mkr.

Willhem har under året förvärvat och tillträtt 754 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm samt nyproduktionsprojekt i Eskilstuna och Malmö med totalt 337 lägenheter.

Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Bolagets exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att Willhem i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget. 

 

 


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.


Oscar Properties Holding, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tecknat avtal om att förvärva fem fastigheter i Skåne av Sven-Olof Johanssons bolag Compactor fastigheter AB. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde på totalt 110 Mkr och transaktionen finansieras genom en apportemission av aktier om 55 Mkr. Efter affären kommer Sven-Olof Johansson, via bolag, äga cirka 5 procent i Oscar Properties.

Fastigheterna är belägna i Lund, Ängelholm och Bjuv och bland hyresgästerna finns Coop och ICA. Genomsnittlig avtalslängd för fastigheterna är motsvarande 4,1 år och den totala uthyrbara arean uppgår till 6.900 kvm. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.

– Vi är mycket glada över få möjligheten att förvärva dessa fem attraktiva fastigheter och samtidigt välkomna Sven-Olof Johansson som ny ägare i bolaget. Denna affär visar styrkan i bolagets nya inriktning där vi kompletterar vår befintliga utvecklingsaffär med ett förvaltningsbestånd, en inriktning som över tid skapar en stark plattform för att fortsätta generera stabila kassaflöden, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.


 

 

 


Logicenters och Dagabs nya anläggning i Landskrona, omfattande 37.500 kvm, beräknas stå klar i slutet av 2022.
.


Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar nu sitt samarbete. Parterna har tecknat ett avtal som avser utveckling samt uthyrning av en logistikanläggning i Landskrona i Skåne. Den 37.500 kvm stora anläggningen beräknas stå redo för Dagab att flytta in i slutet av 2022.

Logicenters fortsätter att utöka sin närvaro i Öresundsregionen. Nu har logistikfastighetsaktören förvärvat en tomt om 96.000 kvm väster om trafikplats Landskrona Södra. Säljare är Landskrona stad. Samtidigt har  Logicenter även tecknat ett avtal med Dagab, Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag, som avser utveckling samt uthyrning av en 37.500 kvm stor logistikanläggning som ska uppföras på den förvärvade tomten. Anläggningen blir Dagabs nya rikslager för frukt och grönt och beräknas stå redo för inflyttning under Q4 2022. Anläggningen blir den andra som Logicenters utvecklar åt Dagab. Den första är en anläggning i Bålsta, om drygt 100.000 kvm, som nu är under utveckling.

Den nya anläggningen Örja 1:23, ligger i ett område  som är en väletablerad logistisk knytpunkt i södra Sverige med närhet till bland annat motorvägarna E6 och E20. Detta blir Logicenters tredje investering på kort tid i Landskrona där Logicenter idag har hyresgäster som Sunclass Airlines ApS, Nagel-Group och NA-KD. I och med utvecklingen av Dagabs nya lager kommer Logicenters att äga nästan 85.000 kvm logistikyta i Landskrona.

– Logistik är och kommer fortsatt vara en viktig pusselbit i morgondagens samhälle. Som logistikutvecklare vill vi därför alltid erbjuda våra hyresgäster moderna och hållbara logistikanläggningar på de bästa och mest strategiska platserna. Därför är jag oerhört glad att återigen samarbeta med både Dagab och Landskrona stad, två aktörer som vi redan har mycket goda relationer med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

I linje med Logicenters ambitiösa hållbarhetsstrategi ska anläggningen utvecklas med hållbarhet i fokus. Förutom möjligheten att installera solceller på taket kommer fastigheten även att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good.

– Jag vill tacka Logicenters för ännu ett gott samarbete. Det är ett fantastiskt fint samarbete som ligger bakom det pågående bygget av vårt nya logistikcenter i Bålsta – vilket även var en bidragande orsak till att vi valde att återigen kroka arm med Logicenters. Vår satsning i Landskrona är ytterligare ett steg i Dagabs långsiktiga strategi att utveckla hela varuflödet inom Axfoodkoncernen, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

– Vi välkomnar Dagab och deras anställda till Landskrona. Sedan 2010 har närmare 3.000 nya jobb skapats i Landskrona. Dagab blir en stor och viktig arbetsgivare i Landskrona, vilket är positivt för både staden och Landskronaborna då det bidrar till ökad sysselsättning, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad. 

 

 


Rekryteringen av Daniel Kvant Suber (bilden) innebär att han blir ny affärsutvecklingschef för Castellum Region Stockholm-Norr. Han tillträder sin nya tjänst 9 augusti 2021 och rapporterar till Martin Bjöörn, vd för Castellum Sthlm-Norr.

Daniel Kvant Suber
kommer närmast från en roll inom affärsutveckling på Atrium Ljungberg där han genomfört flera komplexa stadsutvecklingsprojekt i Stockholm och Uppsala med stor framgång. Dessförinnan har han mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling, bland annat från Skanska. Hans kunskaper och erfarenheter kommer bli ett värdefullt tillskott till Castellums projektorganisation.

– Vi är glada att rekrytera Daniel med sin breda kompetens och stora nätverk. Hans erfarenheter från fastighetsutveckling är värdefulla i vår strategi att fortsätta växa och utveckla de bästa stadsutvecklingsprojekten i regionen, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum Sthlm-Norr.

Region Stockholm-Norr har mycket omfattande projektmöjligheter i Stockholm, Uppsala och Gävle. Torsgatan, Hagastaden, Slakthusområdet, Marievik och Brunna är några av de attraktiva områden där Castellum utvecklar och tillför moderna arbetsplatser. I Uppsala uppför Castellum stadens första WELL-certifierade fastighet Kungspassagen med inflyttning senare i år.

– Det känns enormt inspirerande att få förtroendet att få vara med och driva utvecklingen av Castellums ambitiösa projekt i regionen. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla befintliga och nya stadsdelar tillsammans med kommuner och medarbetare. Tillsammans kommer vi försätta att skapa förutsättningar för marknadens bästa arbetsplatser för våra kunder, säger Daniel Kvant Suber, som tillträder sin tjänst 9 augusti 2021 och kommer att ingå i ledningsgruppen för Region Sthlm-Norr.

 

 

 


Atrium Ljungbergs Life City kommer att vara färdigbyggt i slutet av 2021 med en total uthyrbar area om cirka 27.000 kvm. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200.000 människor passerar varje dag, får Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.


Atrium Ljungberg har tecknat avtal med  framgångsrika K-märkt om en ny restaurang och matcafé i Life City som just nu byggs i Hagastaden. Med en tydlig hållbarhetsprofil kommer K-märkt att servera både luncher och middagar och även leverera mat och dryck till konferensverksamheten i huset.

K-märkt grundades 2014 i ”k-märkta” Garnisonen och finns idag på sex platser i Stockholm med restauranger, matcaféer och eventlokaler. K-märkt ägs och drivs av de tre K:na – kocken Hanna Normark, konditorn Daniel Roos och kyparen Jens Dolk.

Till årsskiftet 2021/2022 öppnar K-märkt på 800 kvm i Life City som just nu byggs mitt i Hagastaden. Restaurangen och matcaféet kommer att komplettera konferens- och mötesverksamheten i huset och blir en viktig pusselbit i skapande av en ny mötesplats för verksamheter inom life science i Hagastaden
.

– Vi har följt Hagastadens utveckling och det är ett superexpansivt och spännande område med både kontor och bostäder. Vi vill leverera bra och hållbar mat och arrangemangsupplevelser till de som arbetar i huset, de som passerar huset och de som bor i närheten. Vi ser också fram emot att leverera moderna och hållbara måltider till Life Citys konferensverksamhet, säger Jens Dolk, en av grundarna till K-märkt.

På kvällar och helger blir restaurangen en arena för privata fester och arrangemang genom ett plugin-koncept, avslutar Jens Dolk.  K-märkt har tidigare utnämnts till Sveriges mest hållbara krog och är en inspirationskälla för hållbar restaurangdrift. Genom nya, obeprövade och lite udda metoder jobbar man dagligen med målet att minska matsvinnet. En av modellerna är att servera ”menylösa” luncher.

– Vi är fantastiskt glada över att K-märkt öppnar i huset. Vi har haft ett riktigt nära och bra samarbete och deras gastronomiska och kreativa höjd i kombination med en stark hållbarhetsfilosofi är en helt rätt för Life City, säger Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Life City kommer att vara färdigbyggt i slutet av 2021 med en total uthyrbar area om cirka 27.000 kvm. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200.000 människor passerar varje dag, får Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.

torsdag, 22 april 2021 10:08

Skanska bygger sjukhus i Florida

 

 

 


Nya Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Orlando, Florida, om 34.500 kvm, ska stå klart under andra kvartalet 2023.

Skanska har tecknat ytterligare ett kontrakt med Orlando Health, Inc om att bygga nya Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Orlando, Florida, USA. Kontraktet är värt 87 miljoner dollar, cirka 730 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Det nya institutet på 34.500 kvm kommer att omfatta en åtta våningar hög sjukhusbyggnad som kommer att inrymma 75 vårdrum och 10 operationsrum. En angränsande sexvåningsbyggnad kommer att få två våningar för öppenvård med ytterligare 12 operationsrum.

Byggnationen påbörjades i november 2020 och färdigställandet är planerat till det andra kvartalet 2023.


Sida 1 av 1247