20 juli 2024
torsdag, 06 december 2018 14:53

Ny detaljplan vid Sockenplan

Skrivet av 
alt
Ungefärligt planområde för den nya detaljplanen för 70 bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede.

 

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för ett gräsbeklätt område nära Sockenplan, söder om Sankt Eriks katolska skola. Förslaget innehåller två nya flerbostadshus i fyra våningar, samt fem nya parhus. På flerbostadshusen föreslås gemensamma takterrasser för de boende, och att parhusen får en takterrass per parhuslägenhet. Parkeringsplatser inryms i garage under flerbostadshusen, samt på de nya parhustomterna.

 

Växtligheten i den befintliga naturmarksslänten söder om skolan behålls till största delen. Flera nya fickparker för allmänheten föreslås i den mittersta och östra delen av planområdet, med sittplatser och lekytor för barn, samt en yta för odling i pallkragar. Planförslaget innebär också att en ny lokalgata anläggs i området, för att möjliggöra angöring av byggnaderna. Två förslag för utformning av gatan är aktuella i detta skede – ett där en vändplan placeras i områdets västra del, och ett där en utfart mot Enskedevägen anordnas.

 

I projektet föreslås cirka 70 nya bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren. Samrådet pågår 13 november 2018–11 januari 2019.

 

Marken i planområdet ägs av Stockholms stad. Förslaget till nya detaljplanen berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren. En del av marken markanvisades till Åke Sundvall AB i december 2016.