13 juni 2024
tisdag, 14 november 2017 18:21

Catella visade vinst om 198 Mkr

Skrivet av 
alt
Knut Pedersen, vd och kocernchef för Catella.

 

Catella ökade intäkterna för årets nio första månader till 1.653 Mkr (1.417) och förbättrade rörelseresultatet till 256 Mkr (174). Till ökningen bidrog ett högre förvaltat kapital med en gynnsammare produktmix samt ett bra förvaltningsresultat inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds.

 

Finansnettot minskade till 14 Mkr (243), där jämförelseperioden innehöll en engångsintäkt om 221 Mkr för försäljningen av aktier i Visa Europe. Resultatet före skatt uppgick till 270 Mkr (417, exkl. Visa 196) och vinsten efter skatt blev 198 Mkr (299, exkl. Visa 150), motsvarande 1,53 kr per aktie (2,87, exkl. Visa; 1,05).

 

Inom affärsområdet Corporate Finance medverkade Catella i fastighetstransaktioner för 33,6 Mdr kr (33,8). De totala intäkterna uppgick till 396 Mkr (397), medan rörelseresultatet minskade till 27 Mkr (39).

 

Efter periodens utgång agerade Corporate Finance som finansiell rådgivare och arrangör av det nybildade bolaget Tre Kronor Propety Investment AB, som köpt 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige, och som har noterats på Nasdaq First North i Stockholm. I emissionen om 355 Mkr investerades 200 Mkr av Wealth Managents kunder, medan Catella Bank tillhandahöll junior finansiering och Catella Property Asset Management för förvaltningsuppdrag för portföljen.

 

Inom Property Investment Management ökade det förvaltade kapitalet med 7,8 Mdr kr (3,3) och uppgick vid periodens slut till 48,1 Mdr kr (34,9). Intäkterna ökade till 304 Mkr (172) och rörelseresultatet steg till 16 Mkr (-17).

 

Koncernens egna kapital ökade till 1.798 Mkr (1.730 vid årsskiftet), motsvarande en soliditet om 28 procent (31). LE