2 mars 2024
torsdag, 20 november 2014 18:59

Hemfosa nyemitterar preferensaktier

Skrivet av 
alt

Jens Engwall, vd Hemfosa.

 

Styrelsen för Hemfosa Fastigheter har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls den 12 november beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Hemfosas befintliga aktieägare.

 

Teckningskursen är 325 kr per preferensaktie och den årliga utdelningen uppgår till 20 kr per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning om 6,2 procent

 

Erbjudandet uppgår till högst 975 Mkr före transaktionskostnader. Vid god efterfrågan kan det komma att utökas med ytterligare högst 650 Mkr, således maximalt 1625 Mkr. Teckningsperioden för allmänheten i Sverige sträcker sig från 21 november till 2 december och för institutioner mellan 21 november till 3 december. Förväntad första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 12 december 2014.

 

Hemfosas vd Jens Engwall säger:
– Hemfosas tydliga ambition är att fortsätta växa, i synnerhet inom segmentet samhällsfastigheter. I linje med detta vill vi ha tillgång till expansionskapital för intressanta förvärv. Vi ser preferensaktier som ett bra komplement till våra befintliga finansieringskällor och bedömer att vår fastighetsportfölj med stabila intäktsflöden är väl lämpad att delvis finansieras med preferensaktier.

 

Hemfosas totala fastighetsvärde, inklusive andelar i joint ventures, uppgick den 30 september till cirka 20,6 Mdr kr.

 

Av emissionslikviden om 975 Mkr avses cirka 700 Mkr användas till Hemfosas, avtalade men ej tillträdda, förvärv av fastigheter från Castellum och Hemsö med ett fastighetsvärde om cirka 2 Mdr kr respektive 3,3 Mdr kr.

 

Resterande del av emissionslikviden, samt eventuell ytterligare emissionslikvid om erbjudandet utökas, ska användas till investeringar i befintliga fastigheter samt finansiering av framtida förvärv.