14 juli 2024
lördag, 14 december 2013 20:53

47 000 nya bostäder i Stockholms län

Skrivet av 
alt

Bild: HEBAs nyproduktion i Annedal, Mariehäll, Stockholm.

 

Kommunerna i Stockholms län har färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder – därmed finns det möjligheter för ett ökat byggande i regionen. Det framgår av Länsstyrelsens nya rapport som nyligen har överlämnats till regeringen.

 

– Vi ser en växande beredskap hos kommunerna för ett ökat bostadsbyggande, men det är mycket som ska stämma innan spaden kan sättas i marken, säger Elin Blume, på Enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm.

 

Länsstyrelsen i Stockholm har på regeringens uppdrag sammanställt kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga det antal bostäder som behövs i Stockholmsregionen. Utgångspunkten har varit behovet av 16 000 inflyttningsklara bostäder per år.

 

Länsstyrelsen har i arbetet med sammanställningen studerat länets 26 kommuners översiktsplaner, riktlinjer för bostadsförsörjning, policyer för markanvisningar samt ägardirektiv till allmännyttiga bostadsföretag. Utöver detta har kommunerna även tagit fram uppgifter om antalet byggrätter i detaljplaner som är under arbete eller har vunnit laga kraft. Dessutom har nyckelpersoner i de kommunala förvaltningarna intervjuats om kommunernas egen syn på frågan.

 

Rapporten är nu klar och har överlämnats till regeringen. Av den framgår bland annat:  Det finns en stor vilja i kommunerna att planera för ett ökat bostadsbyggande, väl i linje med de regionala behoven. Över 47 000 nya bostäder ryms inom de lagakraftvunna detaljplaner som finns i kommunerna. Många av dessa finns i större utbyggnadsområden och kommer att byggas ut etappvis under flera år framöver. 

 

Drygt 8 000 av dessa bostäder kan dock sägas vara outnyttjade byggrätter, som enligt kommunerna inte har tagits i anspråk därför att byggföretagen av marknadsskäl har senarelagt projekten.

 

De flesta kommuner har en aktuell översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning och många detaljplaner under pågående arbete. Många kommuner skulle dock kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med markförvärv, marktilldelning och ägardirektiv till allmännyttigt bostadsföretag.

 

– För att bostadsbyggandet ska kunna nå de uppsatta målen lyfter kommunerna fram ett antal faktorer som behöver åtgärdas . Det handlar till exempel om höjd kapacitet i kollektivtrafiken, enhetliga regler för bullerfrågor, brist på planhandläggare och snabbare handläggning hos bland annat Länsstyrelsen, säger Elin Blume som arbetat med sammanställningen.

 

Länsstyrelsen i Stockholm är medveten om de svårigheter som kommunerna står inför och har bland annat skrivit till regeringen om behovet av en översyn av riksintressesystemet och samordning kring bullerproblematiken.

 

Länsstyrelsen arbetar också intensivt med att förkorta handläggningstiderna när det gäller till exempel överklagade detaljplaner och bygglov, och kan konstatera att det i kombination med utökade resurser ger bra resultat.