26 juli 2021
torsdag, 17 oktober 2013 19:30

Tribona visade vinst om 84 Mkr

Skrivet av 
alt

Per Johansson, vd Tribona.

 

Tribona redovisade en niomånadersvinst om 84 Mkr (124), motsvarande 2,2 kr (3,5) per aktie. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar om -14,4 Mkr (0,7), varav -83,4 Mkr (-6,4) på fasigheter och 69 Mkr (7,1) på derivatinstrument. Vidare ingick realiserade värdeförändringar om 0,5 Mkr (-0,7) från försäljningen av fastigheten Kolven i Helsingborg. Hyresintäkterna uppgick till 365 Mkr (364).

 

Året har varit väldigt händelserikt för Tribona. Det inleddes med att bolaget slutförde den förtida refinansieringen av samtliga krediter. För att stärka sin profil valde bolaget att ändra namn till Tribona för att senare, i maj, flytta noteringen från Oslo börs till Stockholmsbörsen. Bolaget är nu noterat på Mid Cap och börsflytten har medfört en försvenskning av aktieägarförteckningen och ett ökat börsvärde.

 

Strax före sommaren tecknades ett försäljningsavtal med nybildat bolag som samägs av Ica och annan part gällande fastigheten Kolven i Helsingborg. Fastigheten såldes strax över den externa värderingen som finns i redovisningen och i samband med denna försäljning avtalade även ICA om att förlänga fyra hyresavtal på mellan 1,25-4 år med ett totalt hyresvärde på 177 Mkr.

 

I samband med denna försäljning gjordes extra amorteringar och belåningsgraden är på bokslutsdagen nere på 64 procent och soliditeten är uppe på 34 procent. Detta kan jämföras med en belåningsgrad på 74 procent samt en soliditet på 25 procent den 1 januari 2011. Bolaget har dessutom per bokslutsdagen en kassa på likvida medel inklusive outnyttjade krediter på 460 Mkr.