13 juli 2024
onsdag, 31 oktober 2012 19:44

Akademiska Hus minskade vinsten till 1,78 Mdr kr Utvalda

Skrivet av 
alt
Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

 

Trots ett starkare driftöverskott om 2 765 Mkr (2 583), minskade Akademiska Hus vinsten för årets första nio månader till 1 776 Mkr (1 872). Orsaken till den något lägre vinsten var att finansnettot för perioden blev minus 561 Mkr (-363) och att värdeförändringar i fastighetsbeståndet sjönk till 256 Mkr (343).

 

Den totala finansieringskostnaden hade vid periodens slut ökat betydligt eller till 4,58 procent (3,14), i första hand beroende på att kostnaden för värdeförändringarna för finansiella derivatinstrument steg till 1,33 procent (-0,01).

 

Totalt ökade koncernens skulder till 35 557 Mkr (35 281) samtidigt som förvaltningsfastigheternas värde steg till 54 352 Mkr (51 481), liksom de totala tillgångarna som ökade 62 609 Mkr (61 321).

Bolaget har eftersträvat en lång genomsnittlig kapital- och räntebindningstid om 27,7 år för sin stora obligationsportfölj.

 

Den genomsnittliga kapitalbindningen i den totala skuldportföljen minskade till 6,8 år (7,2). Räntebindningen, exklusive innehavet i den långa obligationsportföljen, sjönk till 3,0 procent (3,5 procent vid årsskiftet).

 

I en utförlig kommentar i rapporten menar Akademiska Hus att utvecklingen av framtida kreditpåslag ter sig osäker på grund av den finansiella oron och de hårdare reglerna på de finansiella marknaderna som ska genomföras.

 

Hyresintäkterna ökade till 3 937 Mkr (3 837), i huvudsak beroende på fler driftsatta nybyggda fastigheter, framförallt i Stockholm och i Uppsala.

 

Vakansen i fastighetsbeståndet om 3,2 miljoner kvm blev oförändrat 2,6 procent, medan den genomsnittliga kontraktstiden minskade till 5,4 år (5,6).

 

Akademiska Hus har en rekordstor projektportfölj om 22 Mdr kr i beslutade och planerade projekt. Därutöver finns det idéprojekt om 4 Mdr kr.


Koncernen Akademiska Hus ska upplösas genom en fusion. Det betyder att bolaget inte framtiden inte ska äga enskilda dotterbolag, vilka är sex till antalet i dag. Motiven till fusionen sägs i rapporten vara: 1. En mer flexibel kapitalstruktur skapas. 2. Bättre förutsättningar för en mer effektiv organisationsstruktur. SF