19 mars 2018

Redaktionen

alt
CBRE ska hyra ut 20.000 kvm i Vitartes kontorsfastighet i kv. Princeton i hjärtat i Hagastaden.

 

Vitartes har sedan tidigare inlett produktionen av kv. Princeton, en modern och flexibel kontorsfastighet i hjärtat av Hagastaden. Vitartes har tecknat ett exklusivt uthyrningsavtal med CBRE för att hyra ut fastigheten. Inflyttning beräknas kring årsskiftet 2020/2021.

 

Kv. Princeton ligger centralt placerat i den framväxande Hagastaden, mitt emot Nya Karolinska Solna. Hagastaden kommer bli en attraktiv blandstadsdel där ledande företag och offentlig verksamhet kombineras med attraktiva bostäder och inbjudande publika miljöer. Här finner man ett dynamiskt företagsklimat med företag från olika branscher och storlekar – allt från internationella storföretag till små startups. Den multidisciplinära profilen i området stärks ytterligare av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet som finns representerade i området. Hagastaden karaktäriseras av kompetens, entreprenörskap och innovation.

 

Kv. Princeton kommer erbjuda ca 20.000 kvm moderna kontorsmiljöer som stödjer olika sätt att arbeta och mötas, samt högkvalitativ service som underlättar vardagen för anställda och besökare. Det kommer finnas tillgång till garage, cykelgarage och närhet till kommunikationer och den kommande tunnelbanan. Entréplanet planeras, tillsammans med grannfastigheten kv. Patienten som Vitartes också utvecklar, kommer att erbjuda bland annat restaurang, café och konferensfaciliteter.

 

Nina de Besche, Head of Investor Leasing på CBRE, säger:
– Det är ett privilegium att få arbeta med uthyrningen av en helt nybyggd och modern produkt och att samtidigt vara delaktig i starten på arbetet med en expansiv innerstadsdel som Hagastaden.

 

Steinar Stokke, vd för Vitartes tillägger:
– Kv. Princeton är en del av vårt bidrag till Hagastadens utveckling. Mångfalden av verksamheter och institutioner i området kommer skapa unika förutsättningar för kreativitet, innovation och organisationsöverskridande samarbeten. Vi är glada att CBRE delar vår vision och ser fram emot samarbetet.

 

alt

                                                                                                                                   

Ann-Louice Olofsson (bilden) blir ny operativ chef för Myresjöhus, Sveriges mest kända varumärke inom småhusbranschen och en del i OBOS-koncernen. Olofsson kommer närmast från Skanska, Växjö, som distriktschef på hus. Dessförinnan har hon jobbat som affärsutvecklingschef för bostäder och med affärs- och projektutveckling inom Skanska Nya Hem och BoKlok under totalt tio års tid.

 

– Vi är måna om att säkra ledningen och utvecklingen av Myresjöhus för framtiden, säger OBOS Sveriges vd Joakim Henriksson. Ann-Louice har kunden i fokus och ett stort engagemang både för marknaden, affärer och hållbarhetsfrågor. Vi är glada att vi har kunnat knyta henne till oss.

 

Myresjöhus har funnits på marknaden i 90 år, och de senaste decennierna har varumärkets utveckling med framgång drivits av den operativa chefen Mats Walter. När han nu övergår till att fokusera på återupptagandet av exportverksamheten efterträds han av Ann-Louice Olofsson som kommer att arbeta parallellt med Walter innan hon tar över som operativ chef för varumärket.

 

– Min ambition är att under en övergångsperiod ha kvar våra kunniga och erfarna medarbetare i organisationen när de väljer att trappa ner, för att stötta nya medarbetare i upplärningen i deras nya roller, säger Joakim Henriksson.

 

Ann-Louice Olofsson tillträder som biträdande chef för Myresjöhus den 15 maj och som ordinarie chef den 1 oktober.  

alt
Hanna Kaleva-Pieni är vd för det finska analysföretaget KTI.

 

Enligt analysföretaget KTI, fortsatte Finlands fastighetsmarknad att locka  utländska investerare. År 2017 var de utländska investerarnas efterfrågan främst inriktade på kontor och detaljhandel. De positiva utsikterna för den finska ekonomin återspeglades på hyresmarknaderna 2017, både för den kommersiella marknaden och för bostäder. Den totala storleken på fastighetsinvesteringsmarknaden ökade med 9 procent år 2017, med en total storlek investerat kapital som steg till 63,7 miljarder euro.

 

Tillväxten var främst ett resultat av nyutvecklade fastigheter i investerarnas portföljer, men år 2017 bidrog även värdeutvecklingen i de flesta fastighetssektorerna till tillväxten. År 2017 blev utländska investerare den största investerargruppen på marknaden med en andel om 29 procent av den totala marknadsstorleken. De inhemska institutionerna har traditionellt varit den dominerande investerargruppen på marknaden, men trots tillväxten av deras investeringsportföljer år 2017 minskade de finska institutionernas andel av den totala marknaden till 25 procent. Inhemska icke-noterade investeringsbolag och fastighetsfonder fortsatte att öka sina portföljer aktivt 2017 och deras marknadsandel uppgick till 22 respektive 18 procent.

 

De totala investeringarna i börsnoterade fastighetsbolag minskade markant 2017, på grund av avnoteringen av Finlands största börsnoterade fastighetsbolag Sponda, som förvärvades av Blackstone Polar Bidco.

 

Transaktionsvolymen ökade till 10,2 miljarder euro år 2017
Transaktionsvolymen nådde ett nytt rekord år 2017, en ökning med 38 procent jämfört med det tidigare rekordet som uppnåddes år 2016. Den totala transaktionsvolymen steg på grund av flera stora portföljtransaktioner. Värdet av Spondas finska portfölj uppgick till cirka 3,7 miljarder euro.

 

En annan stor portföljtransaktion var förvärvet av det europeiska logistikföretaget Logicor av China Investment Corporation med investeringspartners. Mätt i andel av total yta finns cirka 8 procent av Logicors portfölj i Finland.

 

Med hänsyn tagen till några andra stora förvärv ökade andelen utländska investerare till 70 procent av samtliga transaktioner år 2017. På transaktionsmarknaden var kontors- och detaljhandelsfastigheter de mest attraktiva fastighetssektorerna med andelar om 40 respektive 26 procent.

 

Helsingfors CBD-kontor överträffade alla andra delmarknader
Den genomsnittliga totala direktavkastningen på den finländska fastighetsinvesteringsmarknaden uppgick till 6,6 procent för år 2017. Det fanns betydande skillnader i resultat i avkastning bland fastighetskategorierna. Hotell och bostadsfastigheter överträffade den genomsnittliga totalavkastningen medan den negativa kapitalutvecklingen i detaljhandel och industrisektorer pressade direktavkastningarna.

 

Avkastningen i Helsingfors storstadsområde fortsatte att överträffa alla andra marknader. Den högsta totalavkastningen levererades av kontor i Helsingfors CBD, där värdetillväxten översteg 9 procent, på grund av en positiv hyresutveckling.

 

Generellt var utsikterna för hyresmarknaderna goda på grund av en starkare finsk ekonomi. Finlands BNP ökade med 3,2 procent år 2017. Tillväxten var i stort sett baserad på export, investeringar och privat konsumtion, vilket sammantaget visar på en stark utveckling. De positiva utsikterna för ekonomin återspeglades i hyresmarknaderna. Enligt KTI:s hyresindex ökade kontorshyrorna i Helsingfors CBD med 201 procent under år 2017. Den höga vakansgraden av kontor begränsade dock hyrestillväxten på de centrala marknaderna. Även bostadshyrorna fortsatte att öka i alla större städer trots den snabba ökningen av antalet hyresbostäder.

 

Ett starkt investeringsbehov och en hälsosam efterfrågan på lokaler befrämjade en ny fastighetsutveckling i Finland. I slutet av 2017 fanns det cirka 128.000 kvm nya projekt för kontorsfastigheter och 277.000 kvm projekt inom detaljhandeln under uppförande i huvudstadsregionen Helsingfors.

måndag, 19 mars 2018 14:28

Roback, ny tf vd för Lejonfastigheter

alt

                                                                                                                                

Susanna Roback (bilden) tillträder som tillförordnad verkställande direktör den 16 mars för Lejonfastigheter i Linköping. Hon har varit anställd på Lejonfastigheter som Fastighetschef Förvaltning sedan sensommaren 2017. Lejonfastigheter, omfattande 0,64 miljoner kvm, ägs av Linköpings kommun.

 

– Jag har glädjen att kunna presentera Susanna Roback som tillförordnad verkställande direktör för Lejonfastigheter, säger styrelsens ordförande Björn Immerstrand. Susanna har bred erfarenhet från fastighetsbranschen och är en mycket väl lämpad person att föra bolaget vidare till dess att en ordinarie verkställande direktör finns på plats.

 

– Lejonfastigheter befinner sig i ett intensivt skede med många stora utvecklingsprojekt. Det känns hedrande och spännande att få hålla i rodret under denna period, säger Susanna Roback.

 

Den 1 mars meddelade Lejonfastigheter att bolagets tidigare verkställande direktör Ann de Jonge slutar efter fyra år.

alt
Totalt finns det planer för Väsby Entré för den västra sidan av järnvägen med cirka 850 bostäder och på den östra sidan med ytterligare cirka 150 bostäder. Förutom bostäder finns planer för cirka 30.000 kvm lokaler för verksamheter, vilket kan innefatta butiker, hotell och kontor. Det höga tornet ritades år 2012 av arkitekten Zaha Hadid som avled i mars 2016.

 

WSP har i hård konkurrens vunnit ett nytt omfattande generalkonsultuppdrag inom stadsutveckling, den nya stadsdelen Väsby Entré i Upplands Väsby. Det är det andra komplexa generalkonsultuppdraget WSP har fått på kort tid. Väsby Entré ligger längs med järnvägen i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Behovet av fler bostäder och väl fungerande infrastruktur är stor.

 

– Det här ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt som ligger i linje med WSPs strategi att kunna erbjuda våra kunder helhetsåtagande. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag kompletterar kommuner och arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vare en metod som fungerar väl för alla parter, säger Magnus Meyer, vd för WSP.

 

Väsby Entré planeras att bli en ny stadsdel med bostäder, kommersiella lokaler och en modern och attraktiv station som är anpassad till en ökad mängd pendlare. I detta ingår två gestaltningsmässigt nyskapande broar över järnvägen. Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby och bli en mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

 

– Vi ser fram emot ett spännande samarbete med WSP, säger Anne-Sophie Arbegard projektchef för Väsby Entré på Upplands Väsby kommun.

 

WSP kommer att hantera uppdragen från sitt kontor i Uppsala där företaget sedan många år arbetar med ett flertal omfattande stadsutvecklingsprojekt.

 

År 2016 gick Upplands Väsby kommun ut med ett markanvisningserbjudande för Väsby Entré som totalt 50 byggherrar svarade på. Nu har kommunen valt ut 15 aktörer att gå vidare i förhandlingarna under våren 2018, men ytterligare byggherrar kan tillkomma under förhandlingsprocessen. Därefter fattas beslut om vilka aktörer som får markanvisningar.

 

Totalt finns det planer på att den västra sidan av järnvägen för cirka 850 bostäder och på den östra sidan ytterligare cirka 150 bostäder. Förutom bostäder finns planer för cirka 30.000 kvm lokaler för verksamheter, vilket kan innefatta butiker, hotell och kontor.

 

En bussterminal föreslås mellan spårområdet och Industrivägen med bostäder eller verksamheter ovanpå terminalbyggnaden.

 

Följande byggherrar gick vidare till nästa steg i processen om markanvisningar i Väsby Entré: AB Väsbyhem, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Fastighets AB Balder, HSB Bostad, JM AB, Järntorget Bostad, MTR Nordic AB, Nantong Construction Company, Riksbyggen ekonomisk förening, Rikshem AB, Skanska Sverige, Serneke, Småa AB, Veidekke Bostad och Wallenstam AB.

alt
Castellum skapar moderna arbetsplatser i fastigheten Sabbatsberg 24 vid Torsgatan i centrala Stockholm


Nu inleder Castellum första ombyggnadsetappen av fastigheten Sabbatsberg 24, Stockholm Vattens tidigare huvudkontor från tidigt 1900-tal. Det handlar om 9.000 kvm kontor med beräknat färdigställande under tredje kvartalet 2019. Projektet påbörjas utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Investeringen beräknas uppgå till 307 Mkr och fullt uthyrd bedöms de årliga hyresintäkterna bli 40 Mkr.
    

– Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen breddar vi vårt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum.
    

Den välkända fastigheten Sabbatsberg 24, ritad av Ferdinand Boberg, omfattar totalt 11.500 kvm och ligger vid Torsgatan. Den uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk och fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017, med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge.
    

Ombyggnationen en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Fastigheten ska i möjligaste mån öppnas mot gatan och kopplingen till innergårdarna stärkas, samtidigt som byggnadens unika historik och ursprungliga gestaltning i jugendstil bevaras.
    

Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan.

alt
Kontors- och bostadsprojektet Fifth + Broadway i Nashville, Tennessee, beräknas kosta totalt cirka 3 Mdr kr.


Skanska och OM-SE har tecknat avtal om att utöka ett befintligt avtal om att bygga kontors- och bostadsprojektet Fifth + Broadway i Nashville, USA. Utökningen är värt cirka 1,3 Mdr kr (163 MUSD) och totalt beräknas projektet kosta cirka 3 Mdr kr att bygga.
    

Projektet Fifth + Broadway ersätter Nashville Convention Center och omfattar cirka 23.000 kvm butiksyta, restauranger och underhållning bland annat hyrt ut yta till H&M och National Museum of African American Music. Det kommer även att byggas ett torn med 38.000 kvm kontorsyta och ett torn med 380 lägenheter. Projektet omfattar även flera parkeringsgarage och renovering av befintligt konferenscenter.
    

Som en del av Nashvilles första satsning på så kallad ”mixed-use” kommer hyresgäster och boenden att få direkt tillgång till shopping, restauranger, matmarknader och en takterrass med utsikt.
    

Byggnationen påbörjades under fjolåret och beräknas vara slutfört i mars 2020.

alt
Detaljplanen för kv. Primus på Lilla Essingen förväntas vinna laga kraft efter beslut i kommunfullmäktige under kvartal 2 i år 2018.

 

På Stockholms kommunfullmäktige nu på måndag den 19 mars behandlas ett inriktningsbeslut om Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Primus på Lilla Essingen. Svenska Bostäder fick under år 2007 en markanvisning för fastigheten Primus, Lilla Essingen. Fastigheten är bebyggd med kontorshus som rivs för att ge plats åt bostadsbyggande. Projektet omfattar ett hus med cirka 120 lägenheter och en parkeringen med 45 platser i närliggande bostadskvarter.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft efter beslut i kommunfullmäktige under kvartal 2 2018. Genomförandebeslut förväntas kunna fattas kvartal 1 2019. Givet denna tidplan kan inflyttning ske i de färdiga bostäderna under år 2022.

Total projektkostnad är beräknad till 375 Mkr, inklusive moms. Direktavkastningen är i nivå med liknande investeringar i närområdet. Då lönsamheten anses vara låg krävs en god kostnadskontroll i projektet och ett kontinuerligt arbete för att bygga på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet togs fram under 2008 då energimålen inte var desamma som idag. Det är viktigt att AB Svenska Bostäder ser över projektet för att komma ner till det nu gällande målet om 55 kWh/kvm.

Projektet är att definiera som stort projekt, överstigande 300 Mkr enligt kommunfullmäktiges investeringsregler.

 

Svenska Bostäder säger att husets placering skärmar av bullret från Essingeleden så att tysta miljöer och rum skapas i alla lägenheter. Lägenheterna, i storlekar 1 rum och kök till 4 rum och kök, får hög standard. Lägenheterna blir genomgående eller enkelsidiga mot nordväst och de flesta får sjöutsikt. Alla lägenheter får balkong.

 

Planen för Primus möjliggör totalt cirka 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 120 bostäder, som planeras på stadens mark, planeras som hyresrätter.

alt
Borgarrådet Joakim Larsson (M) har väckt en motion om markanvisningstävlingar i Stockholm på lägsta hyra.

 

På kommunfullmäktiges möte på måndag den 19 mars 2018 behandlas en motion av Joakim Larsson (M) där han framför att det behöver byggas mycket mer över hela Stockholm till följd av stadens ökade befolkningsprognos samt på grund av tidigare bostadsunderskott. Han menar att en fortsatt hög byggnadstakt är helt nödvändig för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt som ger välfärd till alla. Joakim Larsson påpekar vidare att det samtidigt är viktigt att vi planerar staden så att alla som vill också får råd att bo här. Motionären menar att genom att exploatera mark som inte är förenad med höga grundkostnader blir den totala kostnaden per ny bostad lägre och därmed kan också kostnaden för den som ska köpa eller hyra bostaden bli lägre.

 

Joakim Larsson föreslår utifrån sitt resonemang att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt exploateringsnämnden att initiera tre markanvisningstävlingar med omkring 200 lägenheter, i kollektivtrafiknära lägen, per tävling där utgångspunkten är att den som kan bygga med den lägsta hyran får markanvisningen. För att säkerställa en sund konkurrens och öka möjligheten till lägre hyror ska tävlingarna vara öppna för såväl stadens egna bostadsbolag som privata aktörer.

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Stockholm. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat ärendet vidare till AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Stockholm har ej inkommit med svar.

 

Stadsledningskontoret anser att det är positivt att staden söker genomföra tävlingar som kan styra mot lägre produktionskostnader och skäliga hyror. Exploateringsnämnden tycker att det är positivt att genomföra tävlingar för att pressa produktionskostnader och åstadkomma rimliga hyror. Stockholms Stadshus AB ställer sig positiv till vad motionären önskar åstadkomma genom förslaget att utlysa markanvisningstävlingar där den som kan erbjuda lägst hyra i den planerade bebyggelsen får markanvisningen.

 

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) skriver i sitt anförande att hon delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att planera staden så att alla som vill har råd att bo här och att det behöver finnas hyresrätter som fler har råd att efterfråga. Däremot, finner Wanngård, att det är en anmärkningsvärd förändring av moderaternas politik. Under sina åtta år vid makten bedrev de en politik som gick i rakt motsatt riktning mot den ståndpunkt de nu påstår sig stå bakom. De sålde under perioden ut en tredjedel av de allmännyttiga lägenheterna i Stockholm. Förutom att antalet hyresrätter minskade i Stockholm under perioden var en stor del av de ombildade lägenheterna i ett äldre bestånd och hade därför relativt sett låga hyror. Utöver det byggdes det under moderaternas tid vid makten mycket få nya hyresrätter. Mot bakgrund av detta framstår deras hållning i denna fråga som minst sagt märklig. I Stockholms stads budget för år 2017 gav kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att utveckla och pröva metoder för att genom markanvisningar pressa hyreskostnaderna vid nyproduktion av hyresrätter.

 

Det har inte varit helt lätt för Stadsledningskontoret som under de senaste åren har genomfört att antal tävlingar eller projekt där låga hyror har varit ett kriterium.

 

1. År 2005 genomfördes en tävling i Henriksdalshamnen där tre hyresrättsbyggare, Botrygg, Byggvesta och Wallenstam erbjöd sig att bygga med cirka 10 procent lägre hyra än bruksvärdeshyran.

2. År 2006 genomfördes en tävling i Kärrtorp där låg boendekostnad var av stor betydelse, men där även situationsplan, planlösningar och fasadillustrationer granskades utifrån ett gestaltningsprogram. Peab vann denna tävling som sammantaget bästa förslag med näst lägst hyra och näst bäst utformning. En problematik som uppstod var att regeringen slopade investerings- och räntebidrag efter tävlingen. Den utlovade hyran höjdes därför inför tecknande om överenskommelse om exploatering.

3. År 2006 genomfördes en tävling på Årstalänken som vanns av Lelånghus. Projektet genomfördes aldrig, då projektet Årstafältet ändrade förutsättningarna för platsen. Däremot genomförde bolaget ett projekt i Rågsved man fått markanvisning för 2005. Vid genomförandet visade det sig att bolaget brast gravt i efterlevnaden av såväl avtal med exploateringskontoret som bygglov. Stadsledningskontoret bedömer att projektet genomfördes på en kvalitetsnivå som är för låg.

4. År 2015 genomfördes en tävling för billiga och yteffektiva bostäder i Midsommarkransen öppen för hela marknaden. Kriterierna var utöver låg hyra nytänkande för yteffektivitet, anpassning till omgivning samt arkitektur och gestaltning. Tävlingen vanns av Familjebostäder AB och planarbete pågår. Hyresnivån i det vinnande bidraget låg på 1.659 kr/kvm BOA. Enligt tillgänglig statistik från bostadsförmedlingen i närliggande stadsdelar Liljeholmen och Västberga ligger den genomsnittliga hyresnivån 2015 på drygt 2.000 kr kvm. Av 15 tävlande låg fem på eller över den genomsnittliga hyresnivån i närliggande område.

5. I staden pågår för närvarande ett innovationsprojekt tillsammans med de tre kommunala bostadsbolagen för att skapa typhus med låga byggkostnader, de så kallade Stockholmshusen, vilket också förväntas påverka hyresnivåerna. Planläggning för de första etapperna pågår.

 

Karin Wanngård skriver i ärendet att hon föreslår att Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M) om markanvisningstävlingar på lägsta hyran bifalls. Mot detta reserverar sig Joakim Larsson då han anser att det inte finns någon anledning att vänta in en utvärdering av första etappen Stockholmshus.

fredag, 16 mars 2018 17:16

Söderport med 600 bostäder i Lund

alt
Vision för framtida Söderport i Lund.

 

Nu kommer förslaget till planprogram för Söderport i Lund som skickas ut på samråd. Det innehåller nästan 600 nya bostäder, verksamhetslokaler, service, busstorg och ett rekreationsstråk i innerstadsmiljö. Veidekke Bostad, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Riksbyggen och Midroc var först in med sina planansökningar för området, lite senare kom även Norama in med en ansökan.

 

– Vi ser alla en stor potential i området och tror att det är ett läge som lundaborna kommer uppleva som attraktivt, säger byggaktörerna i ett gemensamt uttalande.

 

En bärande tanke i planprogrammet är att området ska växa ihop mer med innerstaden. Idag finns det en hel det praktiska barriärer inom området men framför allt mot de omkringliggande stadsdelarna. Genom att ändra karaktär på de kvarter som fortfarande har industriprägel, skapa en kollektivtrafiknod och även förändra Södra vägen och Karhögstorg blir hela området mer innerstadslikt.

 

– Planprogrammet för Söderport innebär att vi nu lägger sista pusselbiten för stadsförnyelsen efter Södra vägen och att Lunds centrum får en ny entré från söder. Det nya busstorget vid Söderport förbättrar kollektivtrafiken till Stadsparken och Högevallsbadet för alla Lundabor, det är något jag är extra stolt över i förslaget, säger från Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

 

Planprogrammet som nu skickas ut på samråd är vägledande, men inte bindande, för de detaljplaner som längre fram kommer att tas fram för området. Samrådet kommer att pågå under våren och i augusti förväntas byggnadsnämnden besluta om planprogrammet.

Sida 1 av 699