16 december 2017

Redaktionen

fredag, 15 december 2017 18:40

Catena miljardköper av Kilenkrysset

alt
Jan Persson styrelseordförande i Kilenkrysset, Gustaf Hermelin styrelseordförande i Catena och Jens Persson, vd för Kilenkrysset.

 

Catena har köpt och tillträtt fem logistikfastigheter i Stockholmsregionen (Sigtuna/Rosersberg, Enköping, Eskilstuna och Norrköping) till ett värde av 1,1 Mdr kr. Köpeskillingen betalas delvis via 1.678.017 nyemitterade aktier i Catena och Kilenkrysset blir därmed en av de fem största aktieägarna i Catena.

 

– Förvärvet stärker positionen i Mälardalen för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktigt och stark ägare med stor fastighetskompetens, säger Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande i Catena.

 

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 91.500 kvm, ett hyresvärde om 57 Mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid på 9,6 år. De förvärvas genom bolagsaffärer och köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 608 Mkr, varav 250 Mkr erläggs i form av reverser vilka säljarna enligt avtalet överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena. I övrigt finansieras förvärvet initialt via egen kassa.

 

Emissionen riktas till säljarna, Kilenkryssets helägda dotterbolag Rödfalken Invest AB och Mino 425 AB, u.ä.t. Kilen 128 Strängnäs AB. Emissionen har fulltecknats och betalats genom förvärvet. Emissionen innebär ett kapitaltillskott om 250 Mkr enligt ovan. Teckningskursen i emissionen om cirka 149 kr per aktie i Catena baseras på de tio senaste handelsdagarnas snittkurs.    

 

I affären ingår Eskilstuna Källstalöt 1:6 och 1:7 med en uthyrningsbaryta om 32.200 kvm med Volvo som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr. Enköping Stenvreten 8:33 – ett fryslager med en uthyrningsbar yta om 10 876 kvm med Coop som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr; Sigtuna Rosersberg 11:81 – ett distributionslager med en om 22.605 kvm med Samdistribution som hyresgäst och med ett hyresvärde om 15,2 Mkr; Sigtuna Rosersberg 11:116 – ett logistiklager om 10.072 kvm med Stena Recycling som hyresgäst och ett om hyresvärde 9,6 Mkr samt Norrköping Statorn 31 – ett logistiklager om 15.708 kvm, varav 2.281 kvm vakant. Hyresgäster är Ocay och Strukton Rail och fastigheten har ett hyresvärde fullt uthyrd om 6,9 Mkr. På fastigheterna finns ytterligare byggbar mark i storleksordningen om cirka 150.000 kvm.

 

– Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer, säger Jan Persson, styrelsens ordförande i Kilenkrysset.

 

Marknaden gillade Catenas förvärv av Kilenkrysset då aktien steg med drygt 3 procent till 154 kr som senast betalt. LE

fredag, 15 december 2017 18:34

Hyresavtal för 800 Mkr i Karlatornet

alt
Clarion-hotellet i Karlastaden i Göteborg ska inrymmas på våning 58 i Karlatornet samt i en podiebyggnad vid tornet.

 

Karlastaden Utveckling, ägt av Serneke och NREP, har i dagarna skrivit avtal med Nordic Choice Hotels för Clarion-hotellet i Karlatornet i Göteborg. Avtalet är 20-årigt och värderas till 40 Mkr per år, totalt 800 Mkr

 

Det som ska bli Nordens högsta byggnad ska utöver cirka 600 lägenheter även innehålla omkring 300 hotellrum, konferensfaciliteter, spa och gym. Hotellet inryms på en yta om cirka 17.500 kvm fördelat på den nedre podiebyggnaden som hör till Karlatornet samt på våning 58 i tornet.

 

Karlatornet planeras stå klart 2021 och är den första byggnad som påbörjas i den nya stadsdelen Karlastaden som omfattar åtta kvarter med cirka 2.000 bostäder, kontor och kommersiella lokaler.

alt
Översiktsbild tillbyggnad Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Skiss: Tema

 

Akademiska Hus och Uppsala universitet gör den största gemensamma satsningen någonsin genom en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Idag fattade Akademiska Hus styrelse beslut om att investera cirka 1,2 Mdr i projektet. Satsningen omfattar två tillbyggnader om 30.000 kvm där lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö.

 

Det befintliga Ångströmlaboratoriet består idag av 72. 000 kvm och rymmer bland annat forskning och utbildning inom rymdfysik, matematik, innovativ energi, materiallära och nanoteknologi. Här vistas dagligen cirka 5.000 forskare och studenter men verksamheten är nu trångbodd och i stort behov av större lokaler. Utvecklingen av Ångströmlaboratoriet inleds i vår med en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontor. Nästa steg blir en ny kubformad huvudbyggnad mot norr för 1.200 studenter och 400 anställda.

fredag, 15 december 2017 17:40

NP3 köper för 0,5 Mdr av huvudägaren

alt
Lars-Göran Bäckvall är största aktieägare i NP3. Andreas Nelvig är vd för NP3 Fastigheter.

 

 

NP3 Fastigheter föreslår sin styrelse att köpa ett fastighetsbestånd om 23 fastigheter, varav de flesta Sundsvall, med en uthyrningsbar area om cirka 82.000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 514 Mkr, med en bedömd initial avkastning motsvarande 7,0 procent. Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde AB som ägs av NP3:s huvudägare, tillika styrelseledamoten Lars Göran Bäckvall. Med anledning av Poulardes närståendeställning till NP3 är förvärven villkorade av en extra bolagsstämmas godkännande.

 

Styrelsen har, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, bland annat för att finansiera nämnda förvärv, beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. NP3s största aktieägare jämte Lars Göran Bäckvall, AB Sagax, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fjärde AP-fonden, har meddelat att de kommer att rösta för affären.

 

Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärven samt skapa ytterligare finansiell kapacitet till fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter framöver.

 

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ska offentliggöras den 1 februari 2018. Teckningskursen kommer högst att uppgå till 26,50 kr per preferensaktie.

 

Aktieägare, som innehar cirka 54 procent av utestående aktier i NP3, har åtagit sig att teckna preferensaktier motsvarande sin respektive pro rata andel av Företrädesemissionen.

 

I tillägg har vissa av dessa aktieägare tillsammans med andra investerare åtagit sig att teckna ytterligare preferensaktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av andra, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Det föreligger följaktligen tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen. Förvärven och Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018.

 

Aktieägare (exklusive Poularde, som innehar cirka 18 procent av utestående aktier i Bolaget och vars aktier ej är röstberättigade avseende Förvärven), som innehar cirka 36 procent av utestående aktier i Bolaget, har åtagit sig att godkänna styrelsens beslut om Förvärven.

 

Aktieägare, som innehar cirka 54 procent av utestående aktier i Bolaget, har åtagit sig att godkänna Företrädesemissionen.

Ytterligare information om den extra bolagsstämman kommer att framgå av den kallelse som avses offentliggöras senast den 8 januari 2018.

 

Bakgrund och motiv

Fastigheterna förvärvas i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag ("Norrlandspojkarna") och Industrifastigheter i Timrå AB ("Industrifastigheter"). Fastighetsbeståndet består av totalt 82.000 kvm uthyrningsbar area, fördelat på 23 fastigheter, varav 19 är belägna i Sundsvalls kommun. Totalt uppgår markarealen till 450.000 kvm.                           

 

 

Per 1 januari 2018 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 56,5 Mkr och de kontrakterade intäkterna på årsbasis uppgår till 45,0 Mkr, vilket innebär en ekonomisk uthyrningsgrad om 80 procent. De tre största hyresavtalen svarar för 21 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga hyresavtalslängden för hela beståndet uppgår till cirka 4 år.


Två av varandra oberoende externa värderingsinstitut har värderat fastighetsbeståndet. Genomsnittet av dessa båda bedömningar av fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till cirka 541 Mkr.

 

Poularde har ställt ut hyresgarantier avseende befintliga vakanser om 4 Mkr per år under tre år. Värderingen ovan är gjord utan hänsyn till dessa hyresgarantier. Förvärven baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 514 Mkr före avdrag för latent skatt.  Avdraget uppgår till cirka 14 Mkr. 

 

Förvärven finansieras initialt genom banklån om 214 Mkr och resterande del med emissionslikvid från

 

Företrädesemissionen. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2018. Förvärven är villkorade av att NP3 erhåller nödvändig finansiering enligt ovan.

 

NP3 avser att efter tillträdet refinansiera Förvärven till en högre belåningsgrad, vilket kommer medföra att del av emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att frigöras och skapa finansiell kapacitet till ytterligare fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

 

Huvudägare i de förvärvade bolagen är Poularde som ägs till 100 procent av NP3s största ägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall med närstående. Transaktionen utgör således en närståendetransaktion och är villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande. Styrelsen avser att kalla till sådan extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018. Mer information om den extra bolagsstämman kommer att framgå av den kallelse som ska offentliggöras senast den 8 januari 2018.

 

I en kommentar kan sägas att det är ovanligt att noterade fastighetsbolag förvärvar större fastighetsbolag i en så kallad närståendetransaktion i NP3:s förvärv av Poularde, som ägs till 100 procent av Lars-Göran Bäckvall, samtidigt som Bäckvall är huvudägare med cirka 18 procent av röster och kapital i NP3. På grund av att Bäckvall är NP3:s största aktieägare krävs det en extra bolagsstämma som fordrar en kvalificerad majoritet för att förvärvet av Poularde ska godkännas. Om det är en fördel eller nackdel att vd i NP3, Andreas Nelvig, tidigare har varit aktieägare i Poularde, kan jag inte bedöma. Nelvig är inte länge aktieägare i Poularde.


Det återstår att se om stämman anser att förvärvet av Bäckvalls bolag Poularde är fördelaktigt eller ofördelaktigt för NP3:s drygt 4.500 aktieägare. SF

fredag, 15 december 2017 17:32

Offentliga Hus köper från Svevia

alt
Lars Holm är vd för Offentliga Hus.

 

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat 161 fastigheter (vägstationer, depåer m.m.) från statligt ägda Svevia. Försäljningen sker i bolagsform och parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

 

Vägstationerna nyttjas för uppställning och service av arbetsfordon och materiel i samband med vägprojekt och vägunderhåll, och omfattar sammanlagt 290 hektar mark. Fastigheternas lokalyta uppgår totalt till 178 000 kvm. Offentliga Hus och Svevia har för avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete och Svevia kommer även fortsättningsvis att nyttja fastigheterna för sin kärnverksamhet och vara den dominerande hyresgästen.

 

– I början av december genomförde vi framgångsrikt en obligationsemission om 400 miljoner kronor, och nu sätter vi en del av kapitalet i arbete. Det här är Offentliga Hus största förvärv hittills och vi är mycket glada att kunna utöka portföljen med högkvalitativa infrastrukturfastigheter. Affären är viktigt steg på vår resa mot en börsnotering, säger Lars Holm, vd för Offentliga Hus.

fredag, 15 december 2017 14:24

Mikael Andersson till Humlegårdens ledning

alt

                                                                                                                                           

Humlegården arbetar aktivt med finansieringen och har som ett led i detta utsett Mikael Andersson (bilden), bolagets finanschef, till medlem av företagsledningen.

 

Mikael Andersson tillträdde rollen som finanschef på Humlegården i november 2017. Han kommer närmast från en egen konsultverksamhet med fokus på finansfrågor, där Humlegården sedan februari 2016 har varit en av uppdragsgivarna. Han har även arbetat många år på Vasakronan, bland annat med ansvar för bolagets upplåning. Från och med den 1 januari 2018 kommer Mikael Andersson att ingå i Humlegårdens företagsledning.

 

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor och samarbetspartners inom bank och kapitalmarknad. Flera viktiga steg har tagits inom området. I slutet av 2016 introducerades ett företagscertifikatprogram och i juni 2017 emitterades gröna obligationer under bolagets nyinrättade gröna ramverk och MTN-program, med ett rambelopp om 4000 mkr.

 

– Humlegården har en stark finansiell ställning och en effektiv finansiering har en central roll i vårt bolag, inte minst eftersom vi har ambitionen att vi ska fortsätta växa på ett lönsamt sätt. Utvecklingen av vår finansfunktion fortsätter och som ett led i detta tar Mikael Andersson plats i vår företagsledning, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 

Humlegården Fastigheter AB fokuserar på långsiktiga relationer och kvalitet för alla våra kunder. Vi strävar efter att ligga i framkant och kombinerar arkitektoniska värden med ett effektivt och nytänkande hållbarhetsarbete.

fredag, 15 december 2017 11:32

Rikshem köper av Grön Bostad i Västerås

alt

Rikshem köper sjö- och centrumnära bostäder i Västerås.


Rikshem stärker sin position i Västerås och utökar beståndet med de tre bostadsfastigheterna Fyrtornet 1, Sjömärket 2 och Bommen 1 med totalt 257 lägenheter med närhet till Mälaren. Fastigheterna förvärvas från Grön Bostad och byggnaderna, uppförda av ByggVesta, är så kallade Egenvärmehus, ett beprövat koncept för att bygga energisnålt.
    

– Grön Bostad är glada att våra fina fastigheter i Västerås övertas av en välrenommerad och långsiktig fastighetsägare som Rikshem, säger Rickard Backlund, vd för Grön Bostad.
    

I ett samtal med Fastighetsaktien tillägger Backlund att den viktigaste orsaken till försäljningen är att det skulle dröja innan bolaget når en förvaltningsenhet om 1.000 bostäder på orten. Grön Bostad, som ägs till likadelar av AFA Fastigheter och ByggVesta, koncentrerar sig nu på sina fastigheter och förvaltningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.
    

För Rikshems del innebär affären att bolaget kommer upp i cirka 1.450 lägenheter i Västerås samtidigt som beståndet kompletteras nu med tre fastigheter uppförda 2011, 2013 och 2015. Den uthyrningsbara arean för de tre fastigheterna uppgår till 17.600 kvm och majoriteten av lägenheterna är tvåor och treor. Tillträde sker i slutet på februari.
    

– Västerås är en stark tillväxtkommun och har en av landets snabbast växande befolkning. Att förvärva hållbara hyresrätter från Grön Bostad går också helt i linje med Rikshems hållbarhetsfokus. Bostadsområden med blandade upplåtelseformer är betydelsefullt för en hållbar stadsutveckling och i området finns både hyresrätter och bostadsrätter, säger Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen på Rikshem.

torsdag, 14 december 2017 18:59

Nokias fd huvudkontor sålt för 1,63 Mdr

alt
Nokias före detta huvudkontor i Esbo, uppfördes 1995-1997. Arkitekt var Pekka Helin.

 

Deutsche Asset Management köper Nokias före detta huvudkontor i Esbo, utanför Helsingfors, för 164 MEUR, 1,63 Mdr kr. Säljare är Exilion Real Estate KB, med ägarna Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Keva och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera.

 

Nokia beslutade 2012 att sälja sin huvudkontorsbyggnad i Esbo, som en del av den ekonomiska rekonstruktionen av företaget. Nokia undertecknade ett hyresavtal med Exilion, som köpte fastigheten av Nokia för 170 MEUR, enligt Nokiamob.net.

 

Under år 2014 flyttade Nokia Corporation från ”Nokia House”, som bytte namn till ”Microsoft (Mobile) House” eller Microsoft Talo. Microsoft (Mobile) lämnade byggnaden år 2016. År 2014 sålde Exilion delar av byggnaden till Axa för 65 MEUR.

 

Köparen Deutsche Asset Management, DAM, är en del av Deutsche Bank Group.

 

Nokias nuvarande huvudkontor i Esbo, hette tidigare Nokia Campus Esbo som bytte namn till HMD:s huvudkontor i Esbo, efter det att kinesiska HMD nu är ägaren som tillverkar Nokias mobiltelefoner. År 2016 hade Nokia cirka 101.000 anställda i cirka 100 länder.

torsdag, 14 december 2017 18:56

Riksbyggen lanserar hyrköp av bostadsrätt

alt
Totalt kommer 11 av 111 lägenheter i Riksbyggens brf Brandstationen i Järfälla att erbjudas som hyrköp.

 

Under de senaste åren har Riksbyggen tagit flera initiativ till nya former för att unga vuxna lättare ska kunna efterfråga en bostad. Nu provar Riksbyggen Hyrköp av bostadsrätt. Det innebär att den boende hyr en bostadsrätt under en begränsad tid som denne sedan har förtur att köpa. Erbjudandet riktar sig till unga vuxna upp till 35 år och som vill bo i bostadsrätt.

 

Enligt Hyresgästföreningen är 213.000 unga vuxna i Sverige ofrivilligt hemmaboende. Många unga vuxna vill bo i bostadsrätt och har ekonomi för att klara av de löpande utgifterna men uppfyller inte kraven för att få banklån.

 

– Alla behöver en bostad men trösklarna är höga för många unga vuxna när de ska in på bostadsmarknaden. För ett kooperativt företag som Riksbyggen är det naturligt att bidra till en långsiktig och mer hållbar samhällsutveckling genom att ta fram nya lösningar för att minska problematiken på bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad.

 

Modellen med Hyrköp kommer att testas i Riksbyggens brf Brandstationen i Järfälla med start under första kvartalet 2018. Totalt kommer 11 av föreningens sammanlagt 11 lägenheter att erbjudas som hyrköp.

torsdag, 14 december 2017 15:58

Pandox omklassifierar hotell i Bryssel

alt
Genom hyresavtalen för Hotel Bloom och Hotel Berlaymont i Bryssel omklassifierar Pandox de bägge hotellfastigheterna från Operatörsverksamhet till Fastighetsförvaltning.

 

alt

Martin Creydt, Senior Vice President, Property Management International på Pandox.

 

Pandox har ingått tjugoåriga omsättningsbaserade hyresavtal med garanterad minimihyra för fullservicehotellen Hotel Bloom och Hotel Berlaymont i Bryssel med NH Hotel Group. Hyresavtalen träder i kraft den 1 februari 2018 och hotellfastigheterna kommer då att omklassificeras från Operatörsverksamhet till Fastighetsförvaltning.

 

– Vi är mycket glada över att teckna två nya hyresavtal med NH Hotel Group som är en erkänt skicklig internationell hotelloperatör och en stark affärspartner. Hotellmarknaden i Bryssel har historiskt dominerats av managementavtal och dessa hyresavtal bryter därför ny mark. Hyresavtalen är konkurrenskraftiga och visar att Pandox genom att vara aktiv över hela värdekedjan skapar tydliga värden för företaget och dess aktieägare, säger Martin Creydt, Senior Vice President, Property Management International på Pandox.

 

Hyresavtalen med NH Hotel Group innebär delade investeringar, lägre risk och ett lägre avkastningskrav för de nyuthyrda hotellfastigheterna. Utsikterna för tillväxt i hyresintäkter och driftnetto är goda.

 

Pandox köpte Hotel Berlaymont med 214 rum i maj tidigare i år, medan Hotel Bloom med 305 rum förvärvades 2005.

Sida 1 av 660