24 september 2023
fredag, 02 juli 2021 18:34

Arwidsro tillträder Orminge Entré

Skrivet av 

  

 

 


Nacka kommun beslutade detaljplan för Knutpunkten, som förstärks av Orminge Entré, innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6.000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus. Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2021.

 

 

 

 

Arwidsro har tidigare, tillsammans med Gotska Fastighets AB, kommunicerat utvecklingsplaner för Orminge Entré. Entrén förstärker Orminge centrum som en knutpunkt för kollektivtrafik och kommer att utgöra ett landmärke för det utvecklade Orminge. Den 1 juli 2021 tillträdde Arwidsro huvuddelen av aktierna i Orminge Entré AB, vilket innefattar uppförandet av hyresbostäder, livsmedelshandel och parkeringsplatser.

– Att utveckla Orminge centrum till ett modernt lokalcentrum med fler butiker, bättre service och nya mötesplatser är efterfrågat och efterlängtat. Med den nya detaljplanen är vi ytterligare ett steg på väg, vilket är mycket positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Projektet ingår i första etappen av Nacka kommuns stora planprogram med övergripande syfte att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en levande miljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Kommunens beslutade detaljplan för Knutpunkten innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6.000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus. Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2021.

– I samband med att detaljplanen nu vunnit laga kraft kan vi intensifiera arbetet med att planera, projektera och uppföra projektet. Fastighetsbildningen är redan påbörjad och vi hoppas på en byggstart till våren, säger Tobias Kjellin, affärsområdesansvarig för Arwidsro Samhällsfastigheter.

– Nacka kommuns riktlinjer för hållbart byggande och detaljplanens tre prioriterade hållbarhetsmål; Effektiv mark- och resursanvändning, Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser samt Hållbart resande går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete. Vi har arbetat hårt det senaste året med att ta fram riktlinjer för nyproduktion av hyresbostäder där vi konkret utgår från relevanta mål och delmål i FN:s globala hållbarhetsmål, vilket bland annat mynnat ut i höga ambitioner för miljöcertifiering, grönytor och lokalt socialt engagemang. Vi ser verkligen fram emot att nu ta nästa steg och är övertygade om att vi kan nå hållbarhetsmässigt långt i detta projekt, säger Maria Björkling, hållbarhetsansvarig för Arwidsro.

Orminge Centrum är stadsdelscentrum i Nacka kommun, Saltsjö-Boo. Området med omgivningar är under omfattande utveckling genom tillskapande av bostäder, lokaler, handel, platser för rekreation samt olika insatser för att öka kollektivtrafikresandet.

– Vi på Gotska är oerhört stolta över förtroendet att få uppföra Orminge centrums nya landmärke, med närmare 150 nya hyreslägenheter, parkeringshus och en helt ny Willys-butik, säger Anders Dahlström, vd för Gotska Fastighets AB.

Nacka, beläget strax utanför Stockholm, är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Med över 100.000 invånare är det den sextonde största kommunen i landet. De kommande åren planeras ett stort antal framtidssatsningar på tunnelbana, överdäckning av Värmdöleden samt bostäder, handel och kontor.