5 augusti 2021
tisdag, 22 juni 2021 10:44

Tyréns deltar i stadsomvandling av Sickla

Skrivet av 

  

 

 


Med planförslaget för Sickla tillförs kvarter med kontor, bostäder och bland annat restauranger och butiker i bottenvåningarna. Därtill skapas nya gator, promenadstråk, torg och grönytor. Visionsbild: Sicklas torg- och gatumiljöer. Foto: Atrium Ljungberg

 

 


Centrala Sickla, i Nacka kommun, strax utanför Stockholms innerstad, utgör hjärtat av ett före detta industriområde som nu utvecklas till en urban stadsdel, med detaljplan för omkring 7000 nya kontorsarbetsplatser och 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen har startat och Tyréns är bland annat ansvarig stadsplanerare på uppdrag av Atrium Ljungberg.

– Jag har tidigare jobbat i Nacka och har länge väntat på att den här stadsomvandlingen ska ske. Det känns nu otroligt kul att få vara med och utforma den här utvecklingen i hjärtat av Sickla, säger Christian Rydberg, stadsplanerare på Tyréns.

Centrala Sickla utgörs idag av parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Med planförslaget tillförs kvarter med kontor, bostäder och bland annat restauranger och butiker i bottenvåningarna. Därtill nya gator, promenadstråk, torg och grönytor.

Flera andra närliggande stadsutvecklingsprojekt pågår i Sicklaområdet, liksom omfattande utveckling av kollektivtrafiken med bland annat pågående utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Tillsammans kommer projekten stärka Sickla ytterligare som en innehållsrik och blandad stadsdel, viktig knutpunkt och hubb på Stockholms arbetsplatsmarknad.

– Det här är ett uppdrag som linjerar med Tyréns hållbarhetsprofil. Projektet drar fördel av bra kollektivtrafik, det centrala läget i både Nacka och Stockholm som helhet och utvecklar redan använd mark. Samtidigt tillförs många sociala värden med omvandlingen till en stadsdel med större variation av verksamheter, boendemiljöer och mötesplatser. Bland annat studeras trygghetsfrågor och barnperspektivet, säger Christian Rydberg.

Tyréns har deltagit i förberedande arbeten sedan 1,5 år tillbaka. Nu har detaljplaneprocessen startat och förväntas pågå i 2–3 år. Planarbetet omfattar såväl utformning av totalt cirka 150.000 kvm kontor och bostäder, som gator och offentliga rum. Även utredning av markföroreningar orsakade av tidigare industriverksamhet, liksom förhållningssätt till områdets kulturhistoriska värden ingår.


– En viktig del i omvandlingen är att skapa en blandad och sammankopplad stadsmiljö, men också att tillföra grönska och stärka kopplingar till befintliga grönområden. Området saknar idag vegetation. Den planerade parken kommer därför tillföra ett stort värde till stadsdelen, säger Christian Rydberg.

I uppdraget arbetar Tyréns tillsammans med Gehl Architects och Gatun Arkitekter.
Andra teknikområden som Tyréns bidrar med är trafikplanering, akustik, geoteknik och bedömning av barnkonsekvenser.


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har 3.000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.