22 juni 2021
onsdag, 12 maj 2021 15:08

Stinsen rivs för sju nya kvarter i Södra Häggvik

Skrivet av 

  

 

 


Mellan motorvägen och järnvägen skapas en skyddad ö i Södra Häggvik, nära centrum och naturen. Foto: Arkitema

 

 

Där köpkvarteret Stinsen nu står kommer en ny del av Södra Häggvik att växa fram. Arkitema ritar inte mindre än sju kvarter åt Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt.

– Det har varit spännande att arbeta i den här skalan. Det är många människors liv som påverkas, därför har vi lagt ner mycket tid på upplevelsen av hela området, och rörelsen igenom det, säger Ola Göransson, partner och affärsområdeschef på Arkitema.

De sju kvarteren – en stor del av den nya stadsdelen Södra Häggvik – ligger där köpkvarteret Stinsen nu står. Sollentuna kommuns vision är att skapa en sammanhängande stadsväv i centrala Sollentuna. Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt vill i sin tur skapa en diversifierad stadsdel, där flera generationer kan mötas och skapa liv i området under hela dagen.


Södra Häggvik ligger nära Sollentuna centrum, naturen och vattnet i Edsviken men flankeras av E4:an och Ostkustbanan. Projektet har därför arbetat för att minska bullret både inom- och utomhus, så att även balkonger och gaturum får ett värde. Husen är höga mot trafiken men låga mot grönytorna, och byggnaderna varierar i fasadmaterial och färgnyanser för att det alltid ska finnas något nytt att se när man rör sig genom stadsdelen. Även analyser av dagsljuset har spelat en avgörande roll för utformningen.

Stadsdelens sex gårdar får alla olika identitet, från slåtteräng till barrskog, anpassade utifrån platsens ljus- och växtförhållanden. De växtbeklädda bullerskydden mot järnvägen fångar inte bara upp ljud, utan även partiklar och avgaser, hanterar dagvatten och främjar den biologiska mångfalden.

– Vi vill skapa en så grön och levande stadsmiljö som möjligt. Genom kvarteren löper ett aktivitetsstråk med olika utegym som kantas av sittplatser, planteringar och regnbäddar för dagvatten. Området blir som en skyddad ö, säger Per Axelsson, affärsområdeschef på Arkitema.