22 juni 2021
onsdag, 05 maj 2021 13:34

Vinstrika SBB:s fastighetsvärde steg till 105 Mdr

Skrivet av  

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under första kvartalet 2021 minskade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB,  hyresintäkterna  till 1.325 Mkr (1.341), med ett driftsöverskott som sjönk till 858 Mkr (895). Resultat före skatt ökade till 3.117 Mkr (1 695), varav förvaltningsresultatet ingick med 615 Mkr (319). I förvaltningsresultatet ingick kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -43 Mkr (-147).

I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter ingår med 2.333 Mkr (1.628) och värdeförändring avseende finansiella instrument med 163 Mkr (-252).

Periodens resultat var 2.735 Mkr (1.372) efter avdrag för uppskjuten skatt om –290 Mkr (–275) och aktuell skatt om –92 Mkr (–48), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,75 kr (0,94) före utspädning.

Fastighetsportföljens värde steg till 104,7 Mdr kr (80,2). I balansen minskade belåningsgraden till 35 procent (50) med en soliditet som steg till 42 procent (36) och en räntetäckningsgrad som ökade till 4,8 gånger (3,2).

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) steg till 41.525 Mkr (37.505), motsvarande 31,23 kr (28,21) per aktie.

För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B bli 5,15 kr.

I en kommentar till rapporten säger vd Ilija Batljan:
– Vi har fyllt fem år. Och ungefär samtidigt blev vi Nordens näst största noterade fastighetsbolag med fastigheter för ca 105 mdkr på balansräkningen. Storleken har betydelse och våra medarbetare och vår infrastruktur skapar en unik investeringsplattform som levererar starka resultat på alla plan. Justerat för engångskostnader för bl.a. återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandelar, blev periodens resultat 1,91 kr per stamaktie A och B. Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg, i jämförelse med det första kvartalet 2020, med 41 procent till 843 Mkr (596). Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över plan. Resultatet från byggrättsutveckling & nyproduktion för det första kvartalet 2021 uppgår till 507 Mkr att jämföra med målet om 1,0-1,4 Mdr kr på årsbasis. I slutet av första kvartalet uppgick SBB:s byggrättsportfölj till cirka 2.919.000 kvm BTA motsvarande cirka 42.000 lägenheter, vilket tillsammans med en nyproduktionsportfölj om 6.185 lägenheter gör SBB till Nordens ledande fastighetsutvecklare. Resultatet från investeringar i befintligt bestånd under första kvartalet 2021 uppgår till 155 Mkr, att jämföra med målet om 600 Mkr på årsbasis. Fokus på äldreboende, LSS och hyresrätter intensifieras och vi blickar mot Europa. I slutet av första kvartalet 2021 hade våra 12-månaders rullande intäkter från äldreboenden och LSS-boenden ökat från 800 Mkr förra året till 1.084 Mkr att jämföra med målet om att uppnå 1,6 Mdr kr år 2025.

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med 1,61 procent till 32,75 kr som senast betalt. SF