Skriv ut denna sida
måndag, 03 maj 2021 13:52

Ankarbyggare söks till Valparaisos 150.000 kvm

Skrivet av  

 

 


Valparaiso ska bli ett hållbart kontorsområde med ett stort fokus på innovation och hållbarhet. Totalt bedöms cirka 150.000 kvm BTA kommersiell bebyggelse tillskapas vilket kan motsvara cirka 5.000 arbetsplatser.
Tidigare låg Tallink Siljas färjeterminal inom planområdet, men 2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren klar. Idag inrymmer området i princip enbart anläggningar som tillhör hamnens verksamhet och tillfälliga etableringsytor.


 

 

 

 

 

 

Valparaiso, ett av områdena i Värtahamnen, som ingår i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden ska markanvisas. Kommande utvecklingen av Valparaiso syftar till att knyta ihop Gärdet och Värtapiren genom att överbygga de barriärer som finns idag. Den nya bebyggelsen kommer till största del att innehålla kontor med inslag av kommersiella lokaler, infrastruktur, logistik och bostäder.

Valparaiso ska bli ett hållbart kontorsområde med ett stort fokus på innovation och hållbarhet. Totalt bedöms cirka 150.000 kvm BTA kommersiell bebyggelse tillskapas vilket kan motsvara cirka 5.000 arbetsplatser.

På grund av områdets storlek och komplexitet samt ett önskemål om att låta marknaden få vara med och påverka kommande verksamheters innehåll kommer Valparaiso att markanvisas genom direktanvisning med jämförelseförfarande.

För att säkerställa att projektidé, kvalitet och genomförandeförmåga uppnås har fyra kriterier sats upp som anbudsgivarna behöver kvalificera sig i. Anbudsförfarandet avses starta innan sommaren och kommer att utvärderas under hösten 2021.

Processen syftar till att teckna markanvisningsavtal med en s.k. ankarbyggaktör som tillsammans med staden utvecklar området fram till samråd varvid byggrätterna markanvisas Ankarbyggaktören garanteras en markanvisning om cirka 75.000 kvm ljus BTA.

Tidigare låg Tallink Siljas färjeterminal inom planområdet, men 2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren klar. Idag inrymmer området i princip enbart anläggningar som tillhör hamnens verksamhet och tillfälliga etableringsytor. Det pågår anläggningsarbeten som är anpassningar till den nya Värtapiren och förberedelser för den framtida stadsdelen.

Den nya bebyggelsen kommer att innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur, logistik och bostäder. Marken ägs av Stockholms stad, och kommer att anvisas i enlighet med Stockholms stads markanvisningspolicy. I dagsläget är ingen mark anvisad till någon byggaktör.

Valparaiso har en viktig roll som knutpunkt. Passagerare från färjorna från destinationer runt om Östersjön passerar här för att sedan ta sig vidare till olika platser i Stockholm. Värtabanan passerar också och knyter i ihop Värtahamnen med stambanan. Gång- och cykelstråk mellan Gärdet, Hjorthagsberget, Södra Värtan och Energihamnen kommer att knytas ihop i Valparaiso.

För att i framtiden undvika konflikter mellan hamnens trafikflöde och trafiken i den framväxande stadsdelen, planeras för en ny marknivå genom att gatunätet lyfts upp, så att möjlighet till planskilda flöden skapas.

Idag finns ingen växtlighet av betydelse i Valparaiso. I och med en kommande utveckling av området ser staden möjligheter att förstärka området med ekosystemtjänster.
Tidplan

Byggstart i Valparaiso kan ske tidigast 2024 för kontor, kommersiella lokaler och bostäder.

Senaste från Redaktionen