21 juni 2021
onsdag, 28 april 2021 13:47

Scandic förbereder en återhämtning

Skrivet av  

 

 


Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group AB.
För första kvartalet 2021 minskade Scandic Hotels Group AB nettoomsättningen med 72 procent till 930 Mkr (3.343).

Den genomsnittliga beläggningsgraden sjönk till 17,5 procent i kvartalet. Aktivitetsnivån var särskilt låg i de större städerna.

I alla länder har fortsatta restriktioner från myndigheterna i syfte att minska smittspridningen haft en kraftigt negativ effekt på hotellmarknaden.

Justerat EBITDA uppgick till –775 Mkr (-174). Kvartalsresultatet påverkades positiv av erhållna statliga stöd om 247 Mkr samt hyresrabatter om cirka 143 Mkr.

Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till -4,90 kr (-37,63).


Den 26 mars genomförde Scandic en placering av konvertibler som tillför en bruttolikvid om 1.609 Mkr.

Avtal genomfördes om förlängning av existerande kreditfaciliteter om 6 650 MSEK till 31 december 2023.

I januari 2021 öppnade Scandic Arlandastad med 150 rum.

På den extra bolagsstämman den 21 april godkändes styrelsens beslut om emission av konvertibler.

Den 14 april 2021 meddelade Scandic att Fredrik Wetterlundh har rekryterats till tjänsten som Chief Human Resources Officer. Han påbörjar sin tjänst i augusti.

Under april öppnades Scandic Grand Central i Helsingfors.

I en kommentar till rapporten säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef

– Beläggningen har som väntat varit fortsatt låg i kvartalet. Framförallt har efterfrågan i storstäderna påverkats av avsaknad av affärsresande kombinerat med ett nästan obefintligt nöjesutbud där bland annat restauranger varit stängda eller har haft begränsade öppettider.

– Vi räknar med en återhämtning driven av inhemskt fritidsresande, när restriktionerna nu lättas i takt med att ökade vaccinationer leder till minskade smittotal. Precis som för ett år sedan agerar kunderna med kort framförhållning där bokningarna i stor utsträckning sker i samband med kommunikation om lättade restriktioner. Förra året ökade beläggningsgraden från extremt låga nivåer i april till drygt 40 procent i juli och vi förväntar ett liknande mönster i år. I sommar förväntas dock beläggningen bli högre än föregående år, drivet av bättre efterfrågan i storstäderna. Beläggningen var i början av april på ungefär samma nivå som det första kvartalet, men har därefter ökat något och var den senaste veckan omkring 22 procent. Vi förväntar en påtagligt positiv effekt på efterfrågan så snart restriktionerna lättas.

– Scandics har utvecklat ett hotellerbjudande till breda målgrupper vilket gör oss väl positionerade för återhämtningen. Under åren innan pandemin såg vi en tydlig strukturell tillväxt inom fritidsresande. Vi är övertygade om att den trenden fortsätter när marknaden stabiliseras och vi har högt fokus på att ytterligare anpassa vårt kunderbjudande för det.

– Affärsresandet förväntas till viss del ändra karaktär framöver med högre andel digitala möten, och vi har nyligen lanserat hybridmöten för att möta den trenden. Inför hösten ser vi ett uppdämt behov för möten bland våra kunder, för att återupprätta relationer både inom den egna organisationen och gentemot kunder efter ett år där många arbetat hemifrån. Även om vi så klart påverkas av ett ändrat mötesbeteende, tror vi att relativt stora delar av det inhemska affärsresandet kommer att återgå till de nivåer som rådde innan pandemin. Det gäller inte minst vår försäljning till kunder som är verksamma inom större projekt såsom infrastruktur-, bygg- renoveringsprojekt samt vår ledande position för sportgrupper.

– I slutet av mars genomförde vi en placering av konvertibler samtidigt som vi också kommit överens med våra långivare om att kreditfaciliteterna förlängs till slutet av 2023. Med dessa åtgärder bedömer vi att vi täcker vårt likviditetsbehov fram till att marknaden har normaliserats och Scandic har ett positivt kassaflöde.

– Scandic har en stark marknadsposition med ett välkänt och etablerat varumärke och hög kundnöjdhet. Med kraftigt sänkt kostnadsnivå och en effektiv operationell modell har vi bra förutsättningar att nå goda marginaler när marknaden kommer tillbaka. Med tanke på den begränsade visibiliteten i marknaden på kort sikt, kommer Scandic den 15 juni publicera en uppdatering om marknadsutvecklingen.