22 juni 2021
onsdag, 28 april 2021 12:15

Vasakronan: Driftöverskottet steg med 4 procent

Skrivet av  

 

 


Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.
För första kvartalet 2021 ökade Vasakronan hyresintäkterna ökade med 3 procent och till totalt till 1.818 Mkr (1.764). I ett jämförbart bestånd var hyresintäkterna oförändrade. Intäkterna har påverkats negativt med 9 Mkr till följd av under kvartalet lämnade Coronarelaterade hyreslättnader samt reservering för osäkra fordringar

Nyuthyrningar har gjorts av 18.000 kvm (49.000) med en årshyra på 78 Mkr (278) och nettouthyrningen uppgick till –154 Mkr (143)

Prisförändring vid omförhandlingar steg till 15,8 procent att jämföra med 10,0 procent motsvarande kvartal föregående år

Uthyrningsgraden minskade till 91,5 procent (94,2) vid periodens utgång. Vakansen om 8,5 procent förklaras till 1,8 procentenheter (1,4) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter

Driftöverskottet ökade med 4 procent och till 1.333 Mkr (1.287). I ett jämförbart bestånd var driftöverskottet oförändrat

Resultat före värdeförändringar och skatt steg till 1.011 Mkr (936). Värdeförändring på fastigheter ökade till 1.638 Mkr (–1.786), vilket motsvarade en värdeökning på 1,0 procent (–1,1). Värdeförändringen förklaras av sänkta avkastningskrav.

Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 164.819 Mkr (155.454). Värdeförändring på derivat minskade till 266 Mkr (666) framför­allt till följd av uppgång i längre marknadsräntor.

Belåningsgraden steg till 42 procent (40) med en räntetäckningsgrad som ökade till 4,7 gånger (4,4).

Resultat efter skatt ökade till 2.313 Mkr (–151).

Under kvartalet genomfördes omförhandlingar motsvarande totalt 97.000 kvm (93.000) och en årshyra om 344 Mkr (225), varav kontor stod för 326 Mkr. Detta har resulterat i en genomsnittlig prisförändring om 15,8 procent. Kontor står för större delen av den volymen och där är prisförändringen 19,5 procent.

– Vi levererar ett stabilt resultat för kvartalet. Intäkterna ökar, främst som en följd av att hyresgäster börjar flytta in i våra projekt. Efter en period av få nyetableringar inom handel noterar vi en viss framtidstro med ökat intresse för bra butikslägen, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan. På kontorssidan funderar många företag just nu över hur man klokast utformar kontoret för att ge verksamheten stöd och inspiration. Väl utformade kontor i bra lägen är det som efterfrågas. För det finns en betalningsvilja. Det syns i de avtal som omförhandlats och tecknats under kvartalet.

Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling har närmare 69 procent (71) valt att förbli hyresgäster hos Vasakronan i befintlig eller i ny lokal i beståndet. Bland dessa finns JM som valt att förlänga sitt avtal om närmare 11.000 kvm på tre år i fastigheten Rosenborg i Frösunda i Stockholm. Även H&M har förlängt sitt avtal i Klara Zenit i Stockholm. Avtalet är fyraårigt och omfattar 4.600 kvm kontor.