14 april 2021
onsdag, 03 mars 2021 10:44

Stenhus Fastigheter lägger bud på MaxFastigheter

Skrivet av 

 

 

 


Styrelseordförande i Stenhus Fastigheter är Rickard Backlund och bolagets vd och grundare är Elias Georgiadis.Stenhus Fastigheter lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till MaxFastigheters ägare. Ägare, som kontrollerar totalt 41 procent av aktierna, har accepterat budet från Stenhus. Bakom Stenhus Fastigheter finns bröderna Elias Georgiadis som vd och Tomas Georgiadis som CFO.

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier eller teckningsoptioner i MaxFastigheter. Investment AB Öresund, Berndt Ivarsson med bolag, PriorNilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding AB, m.fl. som tillsammans kontrollerar cirka 41,1 procent av aktierna och 46,9 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.    

Erbjudandet värderar varje aktie i MaxFastigheter till 44,40 kr och varje teckningsoption i MaxFastigheter till 14,80 kr baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 2 mars 2021.


Erbjudandet värderar varje aktie i MaxFastigheter till 45,24 kr och varje teckningsoption i MaxFastigheter till 15,08 kr  baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Stenhus Fastigheters aktie på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021.

Erbjudandet värderar samtliga 21.644.081 aktier i MaxFastigheter till cirka 961 Mkr och samtliga 9.897.179 teckningsoptioner i MaxFastigheter till cirka 146 Mkr. Budvärdet uppgår till cirka 1.107 Mkr. MaxFastigheter har emitterat dels hybridobligationer med utestående belopp om 227.262.840 kr, dels två obligationslån med utestående belopp om 300.000.000 kr respektive 200.000.000 kr. Totalt utestående belopp under obligationslånen är således 727.262.840 kr. I syfte att säkerställa återbetalning av obligationslånen har Stenhus Fastigheter erhållit emissionsgarantier från sina två största ägare, Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som förbundit sig att vardera teckna högst 15.000.000 nya aktier i Stenhus Fastigheter, motsvarande totalt 450.000.000 kr, i en fullt ut garanterad nyemission av aktier.

Bakgrund och motiv till erbjudandet

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom segmenten offentliga fastigheter, lager och lätt industri samt sällanköp‐ och livsmedelshandel. Per den 31 december 2020 bestod Stenhus Fastigheters bestånd av 14 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 1.634 Mkr med en genomsnittlig viktad hyreslängd om cirka 8,8 år. Därefter har Stenhus Fastigheter ingått avtal om att förvärva, eller har förvärvat, fastigheter till ett värde om 1.062 Mkr. Fastighetsbeståndets marknadsvärde inklusive de nya förvärven bedöms uppgå till 2.696  Mkr med en total uthyrbar area om 155.857 kvm. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen koncentrerat till Storstockholmsregionen och Mellansverige. Bolagets intjäningsförmåga på helårsbasis per den 31 december 2020, inklusive alla offentliggjorda förvärv, uppgick till cirka 105 Mkr.

MaxFastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet är uppdelat i segmenten volym- och dagligvaruhandel, fritid, lager/logistik, kontor, samhälle, industri och övrigt. Den största kategorin utgörs av volym- och dagligvaruhandel. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per den 31 december 2020 till cirka 2.861 Mkr och den uthyrbara arean uppgick till 215.424 kvm. Därefter har MaxFastigheter förvärvat en industrifastighet i Karlstad om 31 Mkr. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen koncentrerat till regionstäder i Mellansverige.

Stora likheter finns mellan Stenhus Fastigheter och MaxFastigheter avseende geografi, lokalslag, hyresgästsammansättning och fokus på långsiktigt hållbara kassaflöden, varför Stenhus Fastigheter ser en sammanslagning av bolagen som fördelaktigt ur ett aktieägarperspektiv. Vidare bedömer Stenhus Fastigheter att det efter en sammanslagning av bolagen går att genomföra årliga finansiella och operationella besparingar om drygt 30 Mkr.

Stenhus Fastigheter underrättade MaxFastigheters styrelse om erbjudandet den 2 mars 2021. MaxFastigheters styrelse ska, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Styrelsens uttalande kommer, om det är möjligt, att återges i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter i korthet

Stenhus Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige och bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk rätt. Stenhus Fastigheters säte är i Stockholm, Sverige. Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på First North.  Stenhus Fastigheter är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Per den 31 december 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av 14 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1.634 Mkr.

MaxFastigheter i korthet
MaxFastigheter är ett publikt fastighetsbolag som grundades 2013 och är noterat på First North. MaxFastigheter förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter för att skapa ökat aktieägarvärde. Fokus ligger främst på att förvärva kommersiella fastigheter i mellan- och norra Sverige med visionen att vara en aktör med stark lokal närvaro. Per den 31 december 2020 bestod MaxFastigheters fastighetsportfölj av 59 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 2.861 Mkr. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 12 maj 2021 och avslutas omkring den 9 juni 2021. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 10 juni 2021, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 17 juni 2021.

Rådgivare

Stenhus Fastigheter har anlitat Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare i samband med erbjudandet.