4 mars 2021
tisdag, 23 februari 2021 11:05

SBB ökade resultatet efter skatt till 9,1 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB.

 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ökade för helåret hyresintäkterna till 5.121 Mkr (1 996) med ett driftsöverskott som steg till 3.479 Mkr (1.265). Resultat före skatt steg till 10.341 Mkr (3 137) där förvaltningsresultatet ingår med  2.474 Mkr (645) inklusive kostnader för förtida lösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om –251 Mkr (–280).

 

I resultatet ingick värdeförändringar för bolagets 1.618 fastigheter (1.394) med 8.542 Mkr (2 453) samt värdeförändring av finansiella instrument med 207 Mkr (39). Det innebar att resultatet steg till 9.084 Mkr (2.624) efter uppskjuten skatt om –1.092 Mkr (–479) och aktuell skatt om –165 mkr (–34). Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

I balansen steg fastighetsportföljens värde till 90,2 Mdr kr (79,5) då de långfristiga skulderna steg till 55.731 Mkr (52.522) medan de kortfristiga skulderna sjönk till 12.364 Mkr (20.785). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 52.136 Mkr (30.896), med en soliditet som förbättrades till 43 procent (30) och  en räntetäckningsgrad som ökade till 4,1 gånger (3,0).


I en kommentar till bokslutet för 2020 säger vd Ilija Batljan:
– SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj som innehåller tillgångar med låg risk i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas.

– Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner. Tillsammans levererar dessa fyra värdeskapande områden för 2020 ett resultat före skatt om 10.341 Mkr och ett resultat efter skatt om 9.084 Mkr. Efter avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandel uppgick periodens resultat till 6,41 kr per stamaktie A och B.

– SBB:s långsiktiga arbete ger goda resultat inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör omfattande investeringar för att minska klimatpåverkan.
SBB fortsätter att leverera stark tillväxt. Förvaltningsresultatet ökade med 284 procent i jämförelse med år 2019 till 2.474 Mkr (645). En kraftig ökning av driftnettot till 3.479 Mkr (1 265) är huvudförklaringen bakom den starka utvecklingen av förvaltningsresultatet. Vår bedömning är att vi har uppfyllt nyckeltalen för BBB+ rating och vi fortsätter att sänka den genomsnittliga räntan som vid utgången av perioden var 1,31 procent (1,76).

– Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie