4 mars 2021
torsdag, 18 februari 2021 17:33

Hufvudstadens förlust blev –1,46 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Ivo Stopner, vd för Hufvudstaden.

 

 

 För helåret 2020 minskade Hufvudstaden nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen med 7 procent till 1.768 Mkr (1.896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat sjönk till 1.237 Mkr (1.373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.

Årets resultat efter skatt minskade stort till –1.462 Mkr (3.146), motsvarande –7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet för fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 Mdr kr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet minskade påtagligt med –2.930 Mkr (2.727).

Soliditeten uppgick till 60 procent (62), belåningsgraden netto ökade till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden sjönk till 9,1 gånger (11,4).

Hyresvakansgraden vid årets slut steg till 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt ökade hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).