22 april 2021
tisdag, 22 december 2020 15:24

Stockholms stad säljer kvarter i Kista äng

Skrivet av 

 

 

 


Detaljplanen för Kista äng med byggherrarnas respektive kvarter utmärkta.


 

 

 

 

 

 

 


1. Exploateringsnämnden säljer Akalla 4:1 omfattande investeringsutgifter om cirka 603 Mkr och investeringsinkomster om 0,3 Mkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark inom Akalla 4:1 till Index Invest International AB med dotterbolag, med en försäljningsinkomst om cirka 114 Mkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal.

3. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark inom Akalla 4:1 till Arkvision AB med dotterbolag, med en försäljningsinkomst om cirka 107 Mkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal.

4. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark inom Akalla 4:1 till SSM Bygg och Fastighets AB med dotterbolag, med en försäljningsinkomst om cirka 109 Mkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal.

Staden har sedan början på 2000-talet arbetat med att utveckla Kista verksamhetsområde till en levande stadsdel. En vision för Kistas utveckling togs fram i början på 2000-talet och i samband med det arbetet togs en strukturplan för Kista fram. Kontoret har under de senaste 15 åren genomfört flera projekt som omfattas av strukturplanen för Kista science city.

Cirka 1.000 bostäder är hittills färdigställda eller under produktion i enlighet med visionen för Kista science city.

Hittills har tre etapper bostäder enligt strukturplanen genomförts. Kista gård med cirka 480 lägenheter, utbyggnaden av cirka 170 småhus och flerbostadshus på Kistahöjden samt 366 lägenheter i Kista Torn.

Med projektet Kista äng startar staden sitt hittills största bostadsprojekt i Kistas företagsområde. Kista äng innehåller åtta bostadskvarter innehållande cirka 1.500- 1.600 bostäder och cirka  4.500 kvm lokaler som möjliggör för verksamheter så som restauranger, matbutik, kontor m.m. Projektet innehåller även en F-9 skola för 900 elever och förskolor.

Antalet bostäder bedöms bli större än vid inriktningsbeslut dels för att kvarteren vuxit under planprocessen och dels eftersom bolagen i större uträckning projekterat för mindre lägenheter. Detta medför att det totala antalet lägenheter ökar med cirka 300 jämfört med när markanvisningarna senast redovisades i samband med att inriktningsbeslutet för projektet togs.

Kista äng är idag planlagt för idrottsändamål men används som parkering. Exploateringskontoret har tecknat överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Index Invest International AB, Arkvision AB (f.d. Mälarholmen AB) och SSM Bygg och fastighets AB. Samtliga dessa bolag avser att genomföra sina respektive projekt genom helägda dotterbolag.

Överenskommelse om exploaterings med tomträttsupplåtelse har tecknats med Byggvesta AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Byggvesta AB avser genomföra projektet genom två helägda dotterbolag.


Staden utför omfattande investeringar i allmän platsmark för att skapa nya offentliga ytor samt knyta ihop befintligt vägnät med den nya strukturen inom Kista äng. Förutom utbyggnaden av allmän plats inom Kista äng har projektet utökats från inriktningsbeslutet till att även innehålla Torshamnsgatan och Borgarfjordsgatan.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt nettonuvärde om 129 Mkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 603 Mkr. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 118  procent. Försäljningsinkomster beräknas till 635 Mkr.


Exploateringskontoret anser att projektet Kista äng har goda förutsättningar att bidra med ett välbehövligt tillskott med bostäder i Kista. Projektet tar ett stort steg framåt för att utveckla företagsområdet i Kista till ett mer levande område med befolkning över hela dygnet.

Kalkylen ger ett positivt nettonuvärde och innehåller en reserv för bedömda osäkerheter. Dessa kommer att beaktas och hanteras under detaljprojektering och genomförande av allmän platsmark.