30 november 2023
fredag, 20 december 2019 12:10

Avtal: Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen

Skrivet av 

 

Flygbild över Runmarö.


Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar cirka 11 procent av marken i Stockholms skärgård och cirka 2.000 tillhörande byggnader. Samtidigt verkar Skärgårdsstiftelsen för att bevara Stockholms skärgårds egenart och naturvärden samt främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur och turism. Nu har ett nytt avtal om den framtida finansieringen tecknats mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen för de kommande fyra åren.


– Skärgårdsstiftelsen har under den senaste avtalsperioden gjort ett bra jobb, lyckats öka de egna intäkterna och har även kommit igång med investeringar. Vi i Regionen tycker det är viktigt att fortsätta ge särskilda pengar till investeringar. Utan investeringar riskerar besöksanläggningar att stängas och då blir det både färre skärgårdsupplevelser för besökare och lägre inkomster från hyror och arrenden. Ökade egna hyresinkomster är bra både för besöksverksamhet och den viktiga naturvården, säger skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

– Vi är mycket glada över det förtroende som Region Stockholm visar för Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Avtalet innebär att vi nu kan fortsätta komma ikapp med det eftersatta underhållet på våra byggnader och vår mark, säger Skärgårdsstiftelsens ordförande Elisabeth Tandh Ringqvist.

– Vi känner stöd i att Region Stockholm ser stort värde i att vi arbetar för en ökad självfinansieringsgrad med målbilden att den kommersiella delen ska vara självbärande. Det kommer ge oss ökade möjligheter att bevara och utveckla våra områden för alla som vill besöka skärgården, säger Skärgårdsstiftelsens vd Anna Waxin.

Sedan ombildandet 1998 är Region Stockholm huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsens verksamhet och Skärgårdsstiftelsen har därför erhållit årliga driftsbidrag från Region Stockholm. Detta är andra gången Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknar ett flerårigt avtal för att främja möjligheterna till långsiktighet i Skärgårdsstiftelsens arbete. Den nya avtalsperioden sträcker sig från 2020 till 2023.

Avtalet omfattar 24 Mkr i investeringsbidrag årligen och år 2020 ett driftsbidrag på drygt 55 Mkr. Driftsbidraget kommer sedan att minska med en miljon kr per år då Skärgårdsstiftelsens mål är att bli mer självfinansierade.

Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar: A. 11.000 hektar mark. B. 20.000 hektar vatten. C. 2.000 byggnader om 106.000 kvm lokalyta. D. 40 naturreservat.