1 juni 2023
måndag, 17 december 2018 12:36

SSM nekas detaljplan för Bromma Boardwalk

Skrivet av 

Mattias Roos, vd för SSM, får ännu en motgång då Bromma Boardwalk inte kan byggstartas på grund av att områdets detaljplan har underkänts av Mark- och miljöverdomstolen. Tidigare har Länsstyrelsen i Stockholm även stoppat storprojektet Tellus Tower.

 


SSM förvärvade i mars 2017 projektet Bromma Boardwalk (del av fastigheten Vandenberg 9) av Niam V SIC Bostad Holding AB. Stockholms kommun antog detaljplanen strax efter förvärvet, men beslutet överklagades därefter av boende i närområdet. Nu har Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt underkänt detaljplanen på grund av att strandskyddet för området inte har upphävts.

 

Projektets köpeskilling uppgick till 500 Mkr, varav SSM har betalat 10 Mkr kontant. Betalningen av köpeskillingen var villkorad av att detaljplanen för projektet skulle vinna laga kraft samt att fastighetsbildningen skulle ske innan den 28 februari 2019.

 

Mark- och miljööverdomstolen upphävde den 14 december 2018 beslutet att anta detaljplanen för projektet. Det saknas därmed förutsättningar för att villkoren kommer att uppfyllas under angiven tidsperiod. SSM:s skyldighet att fullgöra betalningen av köpeskillingen faller därmed.

 

SSM avser att föra fortsatt dialog med Niam utifrån de nya förutsättningarna för projektet. Kontantdelen av köpeskillingen ska betalas tillbaka till SSM, om parterna inte kommer överens om annat.

 

I domen som Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt i fredags godkändes det inte att strandskyddet skulle upphävas i hela området, vilket Stockholms kommun hade beslutat. Domstolen skriver: ”Sammantaget bedömer Mark- och miljööverdomstolen att det inte går att med den säkerhet som krävs utläsa att strandskyddet är upphävt i det aktuella planområdet genom länsstyrelsens beslut. Genom beslutet att anta den nya detaljplanen inträder därför strandskyddet i enlighet med bestämmelsen i 10 a § MP. Kommunen borde därför i enlighet med 4 kap. 17 § PBL ha prövat frågan om upphävande av strand- skyddet i detaljplanen.

 

Domstolen säger i ett slutord även att: ”Frågan om strandskyddet kan upphävas i planområdet och i vilken omfattning har således inte varit föremål för länsstyrelsen granskning eller överprövning. Det är därför inte lämpligt att förutsättningarna för att upphäva strandskyddet i hela planområdet prövas först i Mark- och miljööverdomstolen. Eftersom kommunen har underlåtit att pröva frågan om strandskyddets upphävande har det saknats förutsättningar att anta detaljplanen. Kommunens beslut ska därför upphävas.”