4 juni 2023
torsdag, 25 oktober 2018 18:33

Humlegårdens vinst ökade till 1.533 Mkr

Skrivet av 
alt
I fastigheten T-House på Engelbrektsplan 1 har Humlegården Fastigheter sitt huvudkontor. Foto: Gustav Kaiser

 

Humlegården presenterar ett starkt resultat för årets första nio månader. Periodens förvaltningsresultat ökade med 39 procent till 510 Mkr (366), vilket gav ett resultat efter skatt som steg till 1.533 Mkr (1.170).

 

Det råder en fortsatt stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet. Hyresintäkterna steg till 903 Mkr (785), en ökning med 15 procent. Ökningen förklaras av tillskott från förvärvade fastigheter samt högre hyresnivåer. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent. Uthyrningsgraden var oförändrad och uppgick till 93 procent (inklusive projektfastigheter).

 

Driftöverskottet ökade med 18 procent till 670 Mkr (570). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 6 procent. Överskottsgraden steg till 74 procent (73).

 

Finansnettot stärktes till –135 Nkr (–172), vilket var en kraftig förbättring om 21 procent jämfört med samma period föregående år, detta trots att räntebärande skulder har ökat. Den lägre finansieringskostnaden beror på omförhandlade lån till lägre räntenivå.


Finansiering

Under de senaste 12-månaders perioden har lån om 6.863 Mkr refinansierats via Humlegårdens MTN-program och företagscertifikatprogram samt nya banklån. Humlegårdens ambition är att all finansiering skall vara grön inom ett par år. Vid periodens slut fanns 2.350 Mkr gröna obligationer utestående. Den genomsnittliga kapitalbindningen har under perioden ökade från 2,8 år till 3,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som förlängdes från 2,7 år till 3,4 år. Risknivån i skuldportföljen har därmed sjunkit.

 

Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 gånger (3,2) och nettoskuld/ebitda uppgick till 9,7 gånger (10,7). Bolagets policy är att nettoskuld/ebitda inte varaktigt bör överstiga 13 gånger. Belåningsgraden har minskat och minskade till 35,1 procent (40,5). Bolagets policy är att belåningsgraden inte varaktigt bör överstiga 50 procent. Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

 

Fortsatt stark marknad för kontorsfastigheter
Det råder en stark konjunktur och en fortsatt stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet. Humlegården fortsätter att överträffa de högt ställda målen för nyuthyrning. Under perioden har även ett flertal omförhandlingar genomförts, där resultatet varit i linje med eller över målsättningen. Bland de nytillkomna kunderna återfinns Frantzén Group, med stjärnkrögaren Björn Frantzén i spetsen, som har valt att etablera en restaurang i Astoria på Östermalm. Uthyrningen avser lokaler om 1.200 kvm och portarna öppnas 2020.

 

Humlegården – en attraktiv placering
I september genomfördes en riktad nyemission och ett aktieförvärv, vilket innebar att alla 23 länsbolag inom länsförsäkringsgruppen nu är ägare i Humlegården Fastigheter, tillsammans med Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak.

 

– En nyckel i vår strävan mot långsiktig och stabil tillväxt är förvaltningsresultatet, där vi behåller den positiva utvecklingen även under Q3. Ökningen om 39 procent baseras på en stark hyrestillväxt, effektiv förvaltning, förvärv samt ett förbättrat räntenetto. Att vi breddar ägandet genom en nyemission är glädjande och visar att det finns en stark tilltro till vår strategi och affärsmodell, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter.