4 juni 2023
onsdag, 06 december 2017 10:16

Klövern tar över i Tobin

Skrivet av 
alt
Rutger Arnhult, vd för Klövern.


Klövern har ingått avtal med Tobin Properties om att i en riktad nyemission teckna 7,5 miljoner stamaktier till ett pris om 20 kr per stamaktie, totalt 150 Mkr, samt att garantera en företrädesemission om högst 2.592.383 stamaktier, motsvarande 52 Mkr. Styrelsen i Tobin Properties har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om den riktade emissionen och företrädesemissionen.
    

– Kopplat till Klöverns ambition att satsa på bostadsutveckling genom Klövern Living har det uppkommit en unik möjlighet för Klövern att positionera sig på den viktiga Stockholmsmarknaden. En investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur, tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under 2018 kommer att erbjuda. Tobin Properties har ett mycket duktigt utvecklingsteam som med starkare finansiella muskler kan ta till vara de möjligheter som kan komma att uppstå i kölvattnet av en svagare bostadsmarknad, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.
    

Teckning i den riktade emissionen ska ske tidigast den 12 januari och senast den 20 januari. Teckningskursen om 20 kr motsvarar en rabatt om cirka 14 procent baserat på stängningskursen för Tobin Properties stamaktie den 5 december 2017 på Nasdaq First North Premier. Den riktade emissionen och företrädesemissionen är villkorade av varandra.
     

Genom den riktade emissionen får Tobin Properties en ny huvudägare, Klövern, vars ägande efter den riktade emissionen kommer att uppgå till cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster i bolaget. Om företrädesemissionen, som är garanterad av Klövern, blir fulltecknad blir Klöverns andel i Tobin cirka 35 procent av antalet aktier och cirka 36 procent av antalet röster i bolaget. Om det blir så att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela företrädesemissionen kommer Klöverns ägande att uppgå till cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster i bolaget.
     

På grund av att Klövern efter att de nyemitterade aktierna i emissionerna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att inneha aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Tobin Properties inträder en budpliktsskyldighet för Klövern. Detta innebär att Klövern enligt take-over reglerna för vissa handelsplattformar är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud inom fyra veckor därefter.