4 juni 2023
fredag, 17 november 2017 16:56

Vasakronans fastighetsvärde steg till 123 Mdr

Skrivet av 
alt
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

Vasakronans fastighetsvärde har under flera år stigit kraftigt, främst på grund av sänkta direktavkastningskrav och ökad uthyrning. För årets tre kvartal ökade värdet på bolagets 178 (181) fastigheter till 122.999 Mkr (111.566), motsvarande en värdeökning med 5.662 Mkr (8.157). Den totala arean sjönk till 2,42 miljoner kvm (2,45). Det genomsnittliga direktavkastningskravet sänktes under perioden till 4,5 procent (4,6). Bolagets värdering har utförts enligt riktlinjerna för RICS Red Book. Värdeförändringen på finansiella instrument ökade starkt och blev positiva 535 Mkr (–1.777).

 

Under de tre första kvartalen i år steg hyresintäkterna till 4.836 Mkr (4.646) med en uthyrningsgrad som minskade till 92,7 procent (93,7). Att uthyrningsgraden har minskat beror i huvudsak på att projektfastigheten Sergelhuset i Stockholm har tomställts, vilket påverkat uthyrningsgraden med –1,4 procent.

 

Vasakronans resultat före värdeförändringar och skatt steg till 2.554 Mkr (2.394) på grund av de högre hyresintäkterna. Det innebar att driftnettot ökade till 3.499 Mkr (3.325). Efter en skattebelastning om totalt 1.932 Mkr minskade periodens resultat till 6.883 Mkr (6.990).

 

De räntebärande skulderna, efter avdrag för likvida medel, steg till 56.095 Mkr (53.823), med en genomsnittlig kapitalbindning om 4,4 år (3,8) och med en genomsnittlig ränta som sjönk till 1,8 procent (2,0). Andelen kapitalmarknadsfinansiering minskade till 68 procent (70), vilket innebar att bankfinansiering steg till 32 procent (30).

 

Vasakronans investeringsvolym för pågående fastighetsprojekt ökade starkt till 7.936 Mkr (3.553), varav 2.054 Mkr (1.891) var upparbetat per den 30 september. Bolagets största projekt är Sergelhuset i Stockholm med en investering om 3.100 Mkr, Platinan i Göteborg med 1.800 Mkr, Kronåsen, Celsius och Hubben i Uppsala om totalt 930 Mkr samt Hilton 7 i Stockholm, Frösunda med 390 Mkr.

 

I kommentar till niomånadersrapporten säger vd Fredrik Wirdenius:

– Den starka hyresmarknaden skapar goda förutsättningar för vår fastighetsutveckling. Vi utvecklar idag nya fastigheter i samtliga våra marknader. Det höjer både kvalitet och avkastning i beståndet. Ett exempel är den fullt uthyrda projektfastigheten Hubben som vi just nu färdigställer i Uppsala Science Park. Inom kort startas ytterligare ett projekt i parken, uppförandet av Celsius. Den omfattar 10.000 kvm och är redan före start till största delen uthyrd till Livsmedelsverket. SF