4 juni 2023
torsdag, 16 november 2017 19:08

Stark utveckling för Willhem

Skrivet av 
alt
Mikael Granath, vd för Willhem.

 

Willhem fortsätter att redovisa en bra resultatutveckling och en god tillväxt. För årets nio första månader ökade vinsten efter skatt till 1.830 Mkr (1.036). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter till 1.635 Mkr (1.034), motsvarande en värdeökning om 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avsåg 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserade värdeförändringar i finansiella instrument uppgick 95 Mkr (-143). Hyresintäkterna steg till och driftnettot förbättrades till 900 Mkr (636).

 

– I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 6 procent, vilket visar på en förbättrad effektivitet. Fastighetsbeståndet har ökat med cirka 3.000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt. Dessutom utvärderar vi möjligheterna att investera i samhällsfastigheter, säger vd Mikael Granath.

 

Förvärven omfattade ett totalt fastighetsvärde om 5.197 Mkr och till detta investerade Willhem 949 Mkr i befintligt bestånd. Vid utgången av perioden uppgick marknadsvärdet på fastigheterna till 32,8 Mdr kr (25,9). Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).

 

Willhems skulder till kreditinstitut, utgivna certifikat och obligationer uppgick till 20.739 Mkr (17.125) och motsvarade en belåningsgrad om 60 procent (56). Den viktade genomsnitliga räntesatsen var 1,5 procent (1,6). Det egna kapitalet ökade till 10.908 Mk (9.078) och soliditeten var oförändrat 32 procent.

 

Vid periodens slut hade Willhem en volym om 730 lägenheter i förvärvade nyproduktionsprojekt, 285 lägenheter i produktion i egen regi samt 345 planerade lägenheter i egen regi. Mycket talar för att bolaget framöver kommer att prioritera att utveckla projekt i egen regi.     

 

Framöver räknar Willhem även med att genomföra investeringar i samhällsfastigheter – investeringar som storleksmässigt ligger i intervallet 500-1.500 Mkr. LE