20 juli 2024
tisdag, 08 november 2016 20:21

Wallenstam visade vinst om 1.646 Mkr

Skrivet av 
alt
Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

 

Wallenstams vinst efter skatt för årets tre första kvartal minskade till 1.646 Mkr (2.167), motsvarande 5,0 kr per aktie (6,5). Till minskningen bidrog lägre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och på derivatinstrument med 1.852 Mkr (1.880) respektive -378 Mkr (30).

 

– Av fastigheternas värdeökning under de tre första kvartalen kommer drygt 700 Mkr (435), motsvarande cirka 40 procent, från vår nyproduktion, något som känns tryggt gällande värdeökningar i framtiden. Sammantaget ger det en substansvärdestillväxt på rullande helår om drygt 16 procent, säger vd Hans Wallenstam.

 

Vidare var reavinsterna lägre jämfört med motsvarande period ifjol. Fastigheter för 730 Mkr (1.850) såldes med reavinster om 113 Mkr (144), vilket var 18 procent över senaste värdering.

 

Hyresintäkterna ökade till 1.197 Mkr (1.159) och förvaltningsresultatet för bolagets fastigheter steg med 10 procent till 564 Mkr (512). Ökningen var främst en effekt av en effektivare förvaltning och att nyproduktioner kommit in i drift.

 

Däremot föll förvaltningsresultatet för Wallenstams naturenergi till -53 Mkr (-3), främst beroende på lägre produktion jämfört med fjolårets goda vindår och på lägre pris på elcertifikat.

 

Under perioden köpte Wallenstam fastigheter för 133 Mkr (1.233), investerade för 1.641 Mkr (1.328) och sålde för 617 Mkr. Detta bidrog till att portföljens värde ökade till 34.646 Mkr (32.090 vid årsskiftet).

 

Bolagets räntebärande skulder steg till 16.136 Mkr (15.153) och finansierades till en sänkt snittränta om 2,05 procent (2,22). Det egna kapitalet ökade till 16.145 Mkr (15.12), vilket motsvararade 49 kr per aktie och en soliditet på 43 procent (44).

 

På bokslutsdagen hade Wallenstam drygt 1.600 lägenheter i produktion.

 

– Vi har fullt fokus på att investera cirka 3 Mdr om året i nya projekt. Mot bakgrund av att fastighetsmarknaden är väldigt het just nu känns det bra med inriktningen som vi valt – att skapa värdetillväxt och resultat genom vår nyproduktion, säger Hans Wallenstam. LE