29 januari 2023
fredag, 07 november 2014 22:05

Vasakronan säger upp bankernas kreditlöften

Skrivet av 
alt

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

Vasakronas vinst efter skatt för årets första nio månader sjönk till 2104 Mkr (4814). I vinstresultatet ingick en värdeökning av förvaltningsfastigheterna med 2481 Mkr (1329). Det innebar att Vasakronan ökade värdet på fastigheter vid periodens slut till 90357 Mkr (86195), efter att direktavkastningskravet sänkts till 5,43 procent (5,53).  

 

Orsaken till den minskade vinsten var framförallt att den orealiserade värdeförändringen av finansiella instrument om –1952 Mkr (1113) har kraftfullt påverkat resultatet. För perioden sjönk driftnettot till 3137 (3218) på grund av ett något mindre bestånd och att uthyrningsgraden på grund av projektutveckling minskade till 91,6 procent (92,9).

 

Hyresintäkterna sjönk till 4404 Mkr (4521), men ökade med 1 procent i jämförbart bestånd, vilket fick till följd att driftnettot minskade till 3137 Mkt (3218).

 

Vasakronan har påtagligt ökat sina skulder under perioden eftersom de långfristiga skulderna steg till 46059 Mkr (40391) medan de kortfristiga sjönk till 15258 Mkr (15714), en förändring som innebar att de totala skulderna steg till 61317 Mkr (56105).  

 

Då det gäller Vasakronans derivatportfölj ökade den till 38 Mdr kr (36), innehållande ränteswappar om 33 Mdr kr och förlängningsbara ränteswappar om 4 Mdr kr.

 

Nu förbättrades Vasakronans finansnetto till –965 Mkr (–1120) på grund av lägre marknadsräntor och förbättrade kreditmarginaler. Vid utgången av perioden minskade den genomsnittliga låneräntan till 2,6 procent (3,1), medan refinansieringsräntan inklusive kreditmarginaler sjönk till 1,4 procent (2,4). Bolagets genomsnittliga räntebindning ökade till 5,0 år (4,3), där räntebindningen för ränteswapparna har förfall upp till 11 år.

 

Denna finansiering minskade den synliga soliditeten till 37 procent (39), men till en räntetäckningsgrad som steg till 3,2 gånger (2,8). På grund av utdelning till ägarna om 3025 Mkr minskade det egna kapitalet till 35436 Mkr (36183).

 

Många menar att vi går mot finansiellt oroliga tider. Därför har Vasakronan ingått avtal med ägarna Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, att dessa, på Vasakronans begäran, ska teckna företagscertifikat upp till 18 Mdr kr med en löptid fram till 31 augusti 2017 och med en uppsägningstid om 24 månader. Detta innebär, att eftersom certifikaten har längre löptid än bankernas ettåriga kreditlöften, minskas finansieringsriskerna och därför avvecklas bankernas kreditlöften helt.

 

Vid periodens slut var andelen kapitalmarknadsfinansiering, inklusive gröna emitterade obligationer om 3 Mdr, totalt 65 procent (64), medan andelen bankfinansiering sjönk 35 procent (36).

 

Bolaget fortsätter sin strategi med att utveckla sina fastighetsprojekt om totalt 5,5 Mdr kr, varav 3,5 Mdr kr har blivit upparbetat till bästa hållbarhet.

 

Vasakronan har vunnit en internationell tävling och blivit det bästa svenska fastighetsbolaget som nått högsta nivån Green Star. SF