1 juni 2023
torsdag, 21 november 2013 20:27

Stockholm 2014 – full fart framåt

Skrivet av 
alt
Chris Heister, landshövding Stockholms län.

 

Nyligen överlämnade Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2014 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att flaskhalsar när det gäller till exempel bostäder, infrastruktur och kompetensförsörjning är bekymmersamma.


– Att åtgärda detta är avgörande för utvecklingen av Stockholms län. Därmed påverkar det hela landet, säger landshövding Chris Heister.


Stockholm 2014 – full fart framåt är den tredje årliga rapporten till regeringen om läget i Stockholms län.

 

Den visar att Stockholmsregionen fortsätter att befästa sin position som landets tillväxtmotor, och svarar för nästan hälften av Sveriges befolkningsökning, 30 procent av BNP:n och en tredjedel av nyföretagandet. 

 

– När det gäller att attrahera företag, arbetskraft och forskare konkurrerar Stockholmsregionen därmed inte med andra delar av Sverige, utan med storstadsregioner i Europa och resten av världen. Det går bra just nu, men för att behålla den positiva utvecklingen behöver regionen ta tag i ett antal mycket stora utmaningar, säger Chris Heister.    

 

Länsstyrelsen har identifierat fem områden som avgörande:
1. Bostäder. Nyproduktionen av bostäder behöver öka. Bostadsmarknaden behöver dessutom samplaneras med infrastruktursatsningarna i större utsträckning för att stödja utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv och en välfungerande arbetsmarknad. Flexibla lösningar, fler studentbostäder, uppdaterade bullerregler och en översyn av riksintressena är andra nödvändiga åtgärder.
2. Infrastruktur. Fram till år 2021 satsas 100 miljarder kronor på infrastrukturen i Stockholmsregionen, varav ungefär hälften på kollektivtrafiklösningar. Trots det väntas trafiksituationen vara värre år 2030 än i dag, vilket gör fortsatt stora investeringar nödvändiga även efter 2021.
3. Klimat och energi. Växande befolkning och snabb tillväxt ställer krav på ökade insatser för att nå målen om begränsade klimatpåverkande utsläpp. Säkrad dricksvattenförsörjning, vattenkvalitet och Mälarens framtid är andra angelägna frågor.
4. Innovationskraft. Stockholmsregionens möjligheter att konkurrera internationellt avgörs av vår förmåga till förnyelse. Den regionala innovationsstrategin ska nu omsättas i konkreta handlingar med målet att vara världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025.
5. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning. En av regionens främsta konkurrensfördelar har varit den höga utbildningsnivån på arbetskraften. Utvecklingen går dock mot ökad kompetensbrist och regionen behöver tilldelas platser inom utbildningsväsendet som motsvarar befolkningstillväxten. Dessutom behöver matchningen mellan utrikes föddas kompetens, undervisning i svenska och arbetsmarknadens behov förbättras.

 

– Stockholms län är en huvudstadsregion i internationell toppklass. Men konkurrensen är knivskarp och om vi ska hänga med behöver Stockholmsregionens betydelse för hela Sveriges välfärd avspeglas tydligt i landets tillväxtpolitik, betonar Chris Heister.

 

– Principöverenskommelsen, som regeringen presenterade häromveckan, om utbyggd tunnelbana och 78 000 nya bostäder är ett stort steg åt rätt håll. Nu gäller det att inte tappa fart i utvecklingsarbetet, tillägger Chris Heister.