27 juli 2021
tisdag, 12 november 2013 19:22

Catena visade vinst om 118 Mkr

Skrivet av 
alt
Gustaf Hermelin, vd Catena.

 

Catena redovisade en niomånadersvinst om 118 Mkr (122), vilket motsvarade 8,8 kr (9,1) per aktie. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 30,9 Mkr (26,0) och reavinster om 2,4 Mkr (27,4). Fastighetsintäkterna ökade till 227 Mkr (217), medan driftsöverskottet stärktes till 157 Mkr (140) och förvaltningsresultatet förbättrades till 115 Mkr (102). I september tillträdde Catena i ett omvänt förvärv aktierna i Brinova Logistik AB, en affär som gör att bolaget fick en kassaflödesgenererande affärsverksamhet, vilken i sin tur gör att utvecklingen av Catenas fastighet i Solna kan intensifieras. I samband med affären tillträdde Brinovas vd Gustaf Hermelin som ny vd för Catena.

 

Under rapportperioden investerades 177 Mkr (124) i befintliga fastigheter, varav större delen avsåg nybyggnationer på fastigheter i Helsingborg och i Göteborg. Det omvända förvärvet av fastigheten Stora Frösunda 2 i Solna genomfördes till ett värde om 885 Mkr, vilket är ett bedömt värde av potentiella byggrätter som kan möjliggöras genom det detaljplanearbete som pågår. Bland övriga förvärv kan nämnas kombiterminalen Terminalen 1 i Hallsberg för 140 Mkr och fastigheter Dikartorp 3:6 i Järfälla för 80 Mkr.

 

Vid periodens slut bokades portföljen till 4 713 Mkr (3 382). Skulder till kreditinstitut ökade till 2 960 Mkr (2 048) finansierade till en snittränta om 3,2 procent och det egna kapitalet steg till 1 621 Mkr (735), motsvarande en soliditet om 32,4 procent (21,4).  LE