26 juli 2021
torsdag, 07 november 2013 21:32

Storvinst om 3,66 Mdr kr för Vasakronan

Skrivet av 
alt

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Foto: Cato Lein

 

Trots ett minskat driftnetto om 3 218 Mkr (3 225) steg Vasakronans vinst efter skatt till 3 659 (2 040), efter en skattebelastning om –809 Mkr (–591). Orsaken till den större vinsten var, dels att värdeförändringen på bolagets fastigheter steg till 1 329 Mkr (1 083), dels att den orealiserade värdeförändringen på de finansiella instrumenten förbättrades starkt till 1 112 Mkr (-360).  

 

Det senare framförallt på grund av att 46 procent att räntebindningsförfallen i låneportföljen hade en räntebindning på i genomsnitt 8 år.  Bolaget påpekar dock att den orealiserade värdeförändringen på de finansiella instrumenten inte får någon kassaflödeseffekt och inte heller någon effekt på resultatet om derivaten behålls till förfall.

 

Direktavkastningskravet för fastigheterna minskade svagt till 5,63 procent (5,70 procent vid årsskiftet).

 

Hyresintäkterna steg under perioden med 2 procent, i jämförbart bestånd, till 4 521 Mkr ( 4 461) medan fastighetskostnaderna ökade till –1 303 Mkr (– 1 238).

 

Trots att uthyrningsgraden minskade svagt till 92,9 procent (93,4) har Vasakronan en positiv syn på konjunkturläget på bolagets marknader i framförallt Stockholm, Göteborg och Uppsala. Då det gäller Öresund finns det ett stort utbud av nyproducerade kontorslokaler med en ökad konkurrens för butikslokaler. Vakansnivån är 9 procent för CDB i Malmö påpekar bolaget i sin rapport.

 

De totala tillgångarna för Sveriges största fastighetsbolag steg under perioden till 92 288 Mkr (89 285), varav värdet på de 190 (194) förvaltningsfastigheterna ökade till 86 195 Mkr (83 029).

 

Investeringsvolymen för de pågående fastighetsprojekten steg till 4 784 Mkr (3 340), varav 2 797 Mkr (1 721) var upparbetat vid slutet av Q3.

 

De lång- och kortfristiga skulderna minskade till 56 105 Mkr (57 736), vilket medförde att soliditeten steg till 39 procent (36) med en räntetäckningsgrad som ökade till 2,8 ggr (2,6).

 

I ett slutord ska framhållas att bolaget sedan år 2009 minskat energianvändningen med 25 procent, vilket är 47 procent under branschgenomsnittet, vilket i sin tur har medfört en kostnadsbesparing om 100 Mkr per år, motsvarande en ökning av fastighetsvärdet om 2 Mdr kr. SF