27 juli 2021
torsdag, 24 oktober 2013 20:55

Vinsten i JM minskade till 695 Mkr

Skrivet av 
alt

Johan Skoglund, vd JM.

 

Det går fortsatt bra för JM. Särskilt den goda försäljningen i Stockholm medförde en förstärkning av bolagets rörelsemarginal till 11,3 procent (11,2). Dock begränsarde planprocesserna i Stockholm antalet produktionsstarter. Även efterfrågan i övriga Sverige har stärkts på JM:s marknader, men med längre försäljningstider. I Norge har efterfrågan dämpats något.

 

Bolagets intäkter för årets första nio månader minskade till 8 712 Mkr (9 041) med rörelseresultat om 935 Mkr (968). Vinsten efter skatt minskade marginellt till 695 Mkr (702).

 

Koncernens totala tillgångar steg till 11 387 Mkr (11 122) samtidigt som de långfristiga skulderna sjönk till 1 667 Mkr (2 748), medan de kortfristiga steg till 4 598 Mkr (4 093), vilket i sin tur medförde att soliditeten sjönk till 36 procent (39).

 

Bolagets disponibla byggrätter ökade till 27 700 (27 600), varav 18 000 (17 400) redovisas i balansräkningen. Kapitalbindningen i bostadsbyggrätterna steg till 6 046 Mkr (5 643). Under niomånadersperioden har JM förvärvat exploateringsfastigheter för 1 043 Mkr (738), varav 645 Mkr avsåg JM Bostad Stockholm, 192 Mkr avsåg JM bostad Riks och 206 Mkr avsåg JM Utland.

 

Totalt minskade antalet bostäder i produktion till 5 689 (5986), vilket medförde att antalet anställda minskade till 2 171 (2 332), varav antalet hantverkare var 936 (1091) och antalet tjänstemän 1235 (1241).

 

På börsen föll JM ganska stort med 12,50 kr eller 6,35 procent till 184,50 kr. Men det bör påpekas att JM har gått oerhört starkt i år med en kursökning om 59 procent. SF