27 juli 2021
onsdag, 16 oktober 2013 20:19

Fabege visade storvinst

Skrivet av 
alt

Christian Hermelin, vd Fabege.

 

Sommaren 2012 reserverade Fabege 1,9 Mdr kr för pågående skatteärenden. Men nu gör Fabege en storvinst om 1 451 Mkr efter skatt för årets första nio månader.  

 

Det som gör Fabege fascinerande är bolagets stora och starka projektportfölj i framförallt Arenastaden. Att projekten slutförs framgångrikt är orsaken till att hyresintäkterna steg till 1 545 (1 389) på grund av en positiv nettouthyrning efter inflyttning i färdigställda projekt. Överskottsgraden blev oförändrat 69 procent trots högre driftskostnader på grund av en snörik vinter.

 

I vinstresultatet ingick realiserade värdeförändringar för fastigheter med 125 Mkr (146) Mkr och med orealiserade värdeförändringar för fastigheter med 592 Mkr (1 064) samt med orealiserade värdeförändringar av räntederivat med 463 Mkr (–133). Vidare medförde omvärderingen av aktieinnehavet i Catena en orealiserad värdeförändring om 115 Mkr (–21).

 

I balansen ökade fastigheternas värde till 32 773 Mkr (31 571) samtidigt som de räntebärande skulderna steg till 18 780 (18 296), vilket i sin tur medförde att soliditeten steg till 35 procent (32), med en räntetäckningsgrad som minskade till 2,1 gånger (2,2).

 

Då det gäller bolagets pågående skatteärenden har det avkunnats 12 domar, varav 2 har varit till Fabeges favör. Det har inneburit en skatt om 2,4 Mdr kr, varav 1,9 Mdr kr har reserverats. Då det gäller domarna i Kammarrätten kommer Fabege söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

I en prognos för bolagets utveckling vill jag påstå att Fabeges starka projektutveckling, med kontinuerligt ökad nettouthyrning som följd, medför att bolagets egna kapital per aktie, som vid periodens slut var 75 kr (66), även i framtiden kommer att stiga. Särskilt som det inte verkar bli någon ”shutdown” USA, eftersom CNN nu under onsdagskvällen rapporterar om att beslutet om USA:s lånetak är framflyttat till den 7 februari.

 

Trots en svag börs steg bolagets aktie under rapportdagen med nära 2 procent till 73,70 kr som senast betalt. SF