13 november 2019

Redaktionen

onsdag, 13 november 2019 17:46

Skanska avtalar om reningsverk i Tammerfors

 

Skanskas projekt för ett reningsverk i Tammerfors består av utgrävningsarbete för bearbetningsutrymmen och avloppstunnlar samt betongstrukturer.


Skanska har tecknat avtal med Tammerforsregionens centrala avloppsreningsverk om att genomföra ett omfattande tunnel- och utgrävningsprojekt för ett avloppsreningsverk som ska byggas under mark i Tammerfors, Finland. Kontraktet är värt 60 MEUR, cirka 644 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet består av utgrävningsarbete för bearbetningsutrymmen och avloppstunnlar samt betongstrukturer. Den nya anläggningen kommer att behandla avloppsvatten med mer modern och effektiv teknik än befintliga anläggningar i regionen och även göra det möjligt att avlägsna kväve från vattnet i större utsträckning. Anläggningen kommer att nyttjas av Tammerfors och flera angränsande kommuner.

Projektet startar i december 2019 och det kommer att slutföras under sommaren 2022.

onsdag, 13 november 2019 16:55

Locum får Miljöbyggnad Guld i Huddinge

 

Den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge mäter 29.000 kvm till ytan och tas i bruk under början av nästa år. Projektet har även sedan tidigare finansierats av en grön obligation, vilket innebär att investerare lånar ut pengar till hållbara projekt.


Den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen vid Huddinge sjukhusområde certifieras med Miljöbyggnad guld. Därmed har Locum åtta vårdbyggnader som certifierats med denna högsta nivå för hållbart samhällsbyggande.

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader som utvecklats av Sweden Green Building Council. Nu får den nya behandlingsbyggnaden i Huddinge den gröna kvalitetsstämpeln.

– Endast de mest ambitiösa byggprojekten med en uttalad miljöprofil kan få Miljöbyggnad guld. Vi skapar hållbara vårdfastigheter för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm och det känns mycket positivt att få den här certifieringen som ett kvitto på att vi når våra höga ambitioner, säger Elisabeth Teichert, miljöchef på Locum.

Den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge mäter 29.000 kvm till ytan och tas i bruk under början av nästa år. Projektet har även sedan tidigare finansierats av en grön obligation, vilket innebär att investerare lånar ut pengar till hållbara projekt.

– Det är bra att ha ett system där vi jobbar systematiskt med miljö- och energifrågorna. Det är ett komplext projekt i sig att bygga en stor behandlingsbyggnad och det känns fantastiskt att vi dessutom kan uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad guld. Vår goda samverkan med sjukhuset, regionen och våra entreprenörer är definitivt en av våra styrkor, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

Locums arbete med Miljöbyggnad
Locum har i dagsläget nio projekt med målet att uppnå Miljöbyggnad guld eller silver. Åtta av dessa projekt har certifierats enligt Miljöbyggnad guld, vilket bara kan eftersträvas i byggprojekt där det finns en mycket ambitiös och uttalad miljöprofil. För att bibehålla guldcertifieringen görs en verifiering cirka två år efter att fastigheten tagits i drift. Under verifieringen kommer mätningar att göras och en enkät skickas ut till de som arbetar i fastigheten för att se hur inomhusmiljön upplevs.

Kraven som ställs för att nå betygsnivån guld är mycket höga och det krävs ett gediget samarbete mellan projektörer, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter då vårdbyggnader är komplexa fastigheter som innebär svåra utmaningar inom flera områden. Det projekt som kommit längst i processen är Nya Södertälje sjukhus, där Locum nu är i den slutgiltiga verifieringsfasen.

 Rekryteringen av Andrea Cedwall (bilden) innebär att hon blir Rikshems transaktionschef. Hon kommer närmast från samhällsfastighetsbolaget Hemsö, där hon bland annat varit transaktionschef. Hon tillträder sin nya tjänst i januari 2020. Andrea Cedwall har över 16 års erfarenhet av fastighetsbranschen och kommer närmast från Hemsö, där hon har varit verksam i 9 år. Det senaste året har hon innehaft rollen som transaktionschef med ansvar för den svenska och finska marknaden. Dessförinnan har har hon haft olika positioner på fastighetsbolaget Kungsleden.

– Rikshem har en stabil och bred portfölj inom samhällsfastigheter och bostäder, något som jag ser fram emot att fortsätta utveckla. I min nya roll kommer jag att fokusera på helhetsaffären samt att driva ett strukturerat, affärsdrivet ledarskap, säger Andrea Cedwall.

– Med rekryteringen av Andrea Cedwall tar vi nu nästa steg i att förstärka Rikshems kapacitet i att genomföra affärer. Andrea har precis den bakgrund och erfarenhet som vi sökt med värderingar som stämmer väl överens med våra. Dessutom delar hon vårt intresse och fokus på att utveckla områden med både bostäder och samhällsfastigheter i syfte att bidra till levande stadsdelar och en positiv stadsutveckling. Jag ser framemot att välkomna Andrea till teamet, säger Petter Jurdell, chef affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Andrea Cedwall tillträder tjänsten i januari 2020.

onsdag, 13 november 2019 13:51

Aberdeen Standard lanserar ny europeisk fond

 

Från vänster: Andy Creighton, Head of Continental European Real Estate, Aberdeen Standard Investment och Troels Brøndum Andersen, Fund Manager, Aberdeen Asset Management Denmark A/S.

 

Aberdeen Standard Investments (ASI) har lanserat European Long Income Real Estate Fund. Fondens första stängning var den 31 oktober 2019, med över 100 miljoner euro, cirka 1.075 Mkr,  i eget kapital från sex institutionella investerare från sex olika länder. Fonden är strukturerad som öppen och den avser att växa avsevärt i storlek över tid.

 

Eftersom räntor och avkastningar från obligationer är historiskt låga,  kommer fonden att vända sig till institutionella investerare som letar efter alternativa inkomstkällor som utnyttjar  en premie för marknadens illikviditet. Fonden kommer att följa en liknande investeringsstrategi som dess brittiska föregångare, som lanserades för den brittiska marknaden för 16 år sedan och som nu förvaltar tillgångar på över 2,5 miljarder pund, cirka 31,2 Mdr kr.

 

Fonden strävar efter att tillhandahålla långsiktiga, pålitliga och inflationsskyddade inkomstströmmar med minskad volatilitet i kapitalvärden jämfört med mer konventionella fastighetsfonder. Enligt Aberdeen Standard Investments har denna typ av fastigheter särskilt defensiva egenskaper. Fonden kommer att investera i tillgångar med långa hyresavtal och långsiktiga hyresgäster. Hyresgästkreditförsäkring är en avgörande del av investeringsprocessen, och teamet kommer att kunna dra nytta av den kunskap och erfarenhet som ASI har om europeiska aktier och räntor. Målet är att bygga en diversifierad portfölj av direkta fastighetstillgångar belägna på viktiga västeuropeiska marknader (med fokus på Tyskland, Frankrike, Benelux och Norden). Fonden kommer inte att investera på den brittiska marknaden.

 

Fonden förvaltas av danska Troels Andersen, med stöd av biträdande fondförvaltare Sabine Dost och Eeva Saravuo, från Tyskland och Finland. Fondledningsteamet kommer att ha tillgång till resursen och kompetensen hos det större teamet inom Aberdeen Standard Investments , som har 11 kontor i tio europeiska länder.

 

Andy Creighton, Head of Continental European Real Estate, säger:
– Fastigheter med långa hyresavvtal har etablerat sig som en viktig del i många institutionella investerares portföljer i Storbritannien och vi är glada över att starta denna fond för institutioner i kontinentala Europa. Vår kunskap och erfarenhet av fastigheter med avtal med långa intäkter, tillsammans med djupet och bredden i vårt europeiska fastighetsteam, gör det mycket lämpligt för oss att förvalta denna fond och vi vill erbjuda fler investerare tillgång till en potentiell källa för långsiktig och pålitlig inkomst.

onsdag, 13 november 2019 13:02

Titania köper byggrätter i Österåker

 

Einar Janson, vd och styrelserordförande för Titania Holding AB.

 

 

Titania tecknade, via dotterbolag, i slutet av oktober 2019 ett avtal med Valsjöberget AB om köp av mark detaljplanerad för bostäder vid Valsjön i Österåkers kommun. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 3.600 kvm BTA, främst i radhusbebyggelse. Titania har nu tillträtt fastigheterna och säljaren har erhållit försäljningslikvid.


Einar Janso
n, vd för Titania säger:
– Projektet passar oss bra planeringsmässigt. Vi är involverade i ett flertal projekt där detaljplanearbetet eller själva byggstarten av olika skäl drar ut på tiden, men i detta projekt har detaljplanen redan vunnit laga kraft och vi fick möjligheten att göra en snabb affär till bra villkor för båda parter. Vi planerar att söka bygglov och påbörja byggnationen omgående efter att vi har erhållit startbesked, förhoppningsvis sätter vi spaden i backen inom 4 månader. Vi avser sälja bostäderna som bostadsrätter men kommer att starta byggnation oavsett andel då sålda bostäder. Med det pris vi betalar för marken och de produktionskostnader vi har känner vi oss trygga med att det finns köpare när projektet är klart.

Valsjöberget AB är ett helägt dotterbolag till Grundingen Fastighets AB som äger ett markområde vid sjön Valsjön i Österåkers kommun där det totalt planeras för cirka 140 bostäder.

Titania Holding AB är moderbolag i en koncern med cirka 150 anställda och med verksamhet i Stockholmsområdet, främst inom nyproduktion av bostäder i egen regi. Under år 2018 omsatte bolaget cirka 536 Mkr med ett resultat om cirka 26,5 Mkr. Tillgångar var cirka 1,13 Mdr kr.

onsdag, 13 november 2019 12:48

Scandic öppnar nytt hotell i Örebro

 

Scandics nya hotell i Örebro kommer heta Scandic Örebro Station med 160 rum. Bild: Archus Arkitektur


Scandic Hotels har tecknat ett hyresavtal om 20 år med fastighetsbolaget Klövern om ett nytt hotell i centrala Örebro, omfattande 5.800 kvm och 160 rum. Det nya hotellet byggs i nära anslutning till Örebro Centralstation och förväntas ta emot sina första gäster under 2021. Hotellet kommer att heta Scandic Örebro Station.

I första etappen av projektet avser Klövern uppföra en byggnad i 14 våningar om totalt cirka 8.600 kvm som kommer att inrymma hotell i nio plan samt kontor. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov erhålls.

Scandic Örebro Station, med ett centralt cityläge och närhet till Örebro Centralstation, kommer att ha 160 rum samt fitness, restaurang- och bardel. Hotellet blir en viktig pusselbit i den framväxande stadsdelen runt Örebros resecentrum, ett område som attraherat såväl större fastighetsprojekt som företag och restauranger de senaste åren.

Det nya hotellet kommer att komplettera Scandics två nuvarande hotell i Örebro, då staden de senaste åren har sett en tydlig ökning av turism och antal evenemang. Flertalet svenska och internationella företag bedriver verksamhet i regionen, vilket gör Örebro till en central logistisk knutpunkt i Skandinavien med goda förbindelser till Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn.

– Scandic Örebro Station blir ett viktigt tillskott till våra två väletablerade hotell i Örebro. Scandic adderar ytterligare 160 moderna rum med ett attraktivt läge i en region där vi ser en ökning i efterfrågan av hotellrum, säger Peter Jangbratt, chef för Scandic Hotels Sverige.

Ambitionen är att byggnaden, som har ritats av arkitektbyrån Archus Arkitektur, skall byggas efter Miljöbyggnad Silver, en svensk miljöcertifiering som mäts på sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Fastighetsbolaget Klövern är en ny hyresvärd för Scandic.

– Vi ser med glädje fram emot att få välkomna Scandic Hotels som hyresgäst i Örebro Entré. Hotellet, inklusive restaurang, kommer att på ett positivt sätt bidra till stadsutvecklingen, säger Klöverns vd Rutger Arnhult.


onsdag, 13 november 2019 12:33

Genova ankarbyggherre för Västra Knivsta

 

Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

 

 

Kommunstyrelsen i Knivsta kommun har beslutat att utse Genova till en av fyra ankarbyggherrar för Västra Knivsta. Avtalet innebär en option att förhandla med kommunen om markanvisning för bostadsbebyggelse inom programområdet för Västra Knivsta. Markanvisningen omfattar cirka 250 lägenheter.

Knivsta kommunen har ingått ett avtal med staten (”Fyrspårssavtalet”), varigenom staten åtar sig att bygga ut järnvägen från dagens två spår till fyra spår utmed sträckan länsgränsen Stockholm/Uppsala genom Knivsta och till Uppsala. Kommunen har i gengäld genom ett avtal med staten avseende bostadsbyggande, åtagit sig att genom planläggning möjliggöra bebyggelse av 15.000 nya bostäder i områdena Alsike och Nydal fram till och med år 2057.

onsdag, 13 november 2019 12:19

CLS köper i Harrow

 

Kontorsfastigheten One Six Six, omfattar 3.220 kvm, belägen på College Road i Harrow, ungefär 10 mil nordväst om centrala London.

CLS köper kontorsfastigheten One Six Six, belägen på College Road i Harrow, för 13,8 MGBP, cirka 162,9 Mkr, exklusive kostnader. Tillträdet förväntas ske i januari 2020.


One Six Six omfattar 3.220 kvm modernt kontor i Harrow. Fastigheten är för närvarande uthyrd till åtta företag med en genomsnittlig löptid för hyresavtalen  om 4,8 år. One Six Six har en initialavkastning om 7,1 procent och ett starkt kassaflöde. Byggnaden totalrenoverades 2016 med en bilparkering i källaren med 77 parkeringsplatser.


Harrow är ett etablerat centrum som ligger ungefär 10 mil nordväst om centrala London och fastigheten One Six Six ligger cirka fem minuters promenad från tågstationen Harrow-on-the-Hill. Harrow har utmärkta transportförbindelser till London Marylebone på 18 minuter och med tunnelbanan som når Baker Street på 20 minuter.


Fredrik Widlund, verkställande direktör för CLS, säger i en kommentar:
– Den här fastigheten passar bra för vår brittiska portfölj eftersom vi redan äger ett antal fastigheter i det västra Londonområdet, inklusive Hygeia på College Road i närheten där vår förvaltning har visat sig vara mycket framgångsrik. Vi tror att Harrow har betydande möjligheter för tillväxt i Stor-London där vi är väl positionerade. Vi fortsätter att leta efter förvärvsmöjligheter på våra viktiga marknader som uppfyller våra investeringskriterier.

tisdag, 12 november 2019 18:46

4.000 nya lägenheter i Järvastaden

 

Kvarteret Linnean. Bild: Tegmark och White arkitekterEn ny idrottsplats i norra Järvastaden och ett tillskott på cirka fyratusen nya bostäder – det möjliggörs med ett beslut i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

Med tillägg till en principöverenskommelse mellan Solna stad och Järvastaden AB om utveckling av norra Järvastaden möjliggörs en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och cirka fyratusen nya bostäder, utöver de tvåtusen lägenheter i området som redan har färdigställts eller byggs. Tilläggen till principöverenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

– Den nya idrottsplatsen innebär ett rejält lyft för föreningsliv och fritid för barn och unga i Solna. Samtidigt fortsätter stadsdelen Järvastaden växa med ytterligare fyratusen bostäder, som har nära till både natur och kommunikationer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Principöverenskommelsen innebär en ny idrottsplats i norra Järvastaden, i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och totalt tillförs över tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

Tilläggen till en tidigare principöverenskommelse från 2004 innebär att ytterligare tre etapper läggs till de ursprungliga sex. Det innebär att utvecklingen av området delas in i nio etapper. Av dessa är etapp 1 och 2 redan genomförda och byggnation pågår av etapp 3. Dessa omfattar sammanlagt cirka tvåtusen lägenheter.

Detaljplanen för den fjärde etappen godkändes av byggnadsnämnden den 16 oktober 2019 och väntas antas av kommunfullmäktige senare i år. Med etapp 4 tillkommer cirka 850 nya lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service samt en större förskola. Etapp 5, som är nästa steg i utvecklingen av området, utgörs av idrottsplatsen. De återstående etapperna 6 till 9 som beskrivs i principöverenskommelsen omfattar cirka 3.000 nya lägenheter.

tisdag, 12 november 2019 16:04

Svagt resultat av Oscar Properties

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.Under årets tre första kvartal minskade Oscar Properties nettoomsättningen till 686,2 Mkr (1.649,5). Rörelseresultatet ökade till 34,71 Mkr (–116,4) med ett resultat efter skatt om –37,71 Mkr (–199,7). Resultat per stamaktie uppgick till –2,48 kronor (–7,90). Likvida medel minskade till 69,8 Mkr (281,3).  Under perioden minskade antalet sålda bostäder till 27 (49). Antalet bokade bostäder var 33 (30) medan antalet bostäder i pågående produktion minskade kraftigt till 202 (963). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (46).

I balansen sjönk summan av alla tillgångar till 3.249,3 Mkr (4.033,6) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 522,0 Mkr (1.108,2) medan de kortfristiga skulderna ökade till 1.753,0 (1.601,8). Det innebar att det egna kapitalet minskade till 974,3 Mkr (1.323,6) med en soliditet som sjönk till 30 procent (33).

I en kommentar till rapporten säger vd Oscar Engelbert:
– Arbetet med att skapa en stabilare kapitalstruktur i bolaget är långsiktigt avgörande. Under perioden har management jobbat intensivt med att ta fram förslag till aktieägare och obligationsinnehavare i syfte att stärka kapitalstrukturen och förstärka likviditeten så att vi kan utveckla vår fina projektportfölj. Detta behandlades på extrastämman den 8 november 2019, och det program som beslutade avser dels konvertering av obligationer till stamaktier, omvandlingsprogram för preferensaktier samt en företrädesemission.

 

– Försäljningen av 50 procent av Helix-projektet, i form av ett joint venture med Slättö och Fastpartner, är ytterligare en åtgärd för att stärka kapitalstrukturen genom att inleda samarbeten med starka partners i våra utvecklingsprojekt.

 

– Vi har även fortsatt fokuserat på att minska kostnaderna genom att anpassa organisationen och se över övriga kostnader, vilket börjar visa sig i resultatet. Ett led i det har varit att avveckla byggverksamheten i Allegro. Denna omställning är nu helt genomförd och vi kan konstatera att den fungerar bra i praktiken, i Helix-projektet anlitar vi en extern byggare, Madison, och det projektet löper på enligt plan.Jag kan konstatera att bolaget under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka kapitalstrukturen och fortsätta med projektarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete, men steg för steg tar vi oss i rätt riktning.

Sida 1 av 975