23 oktober 2018

Redaktionen

tisdag, 23 oktober 2018 17:31

Stendörren köper för 103 Mkr i Täby

alt
Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

 

Stendörren Fastigheter har via dotterbolag ingått avtal med Cod Acquisition 1 om förvärv av fastigheten Täby Åkerby 8. Säljare är Starwood för vilken Scius Partners har agerat asset manager och Pangea transaktionsrådgivare. Fastigheten ligger i Åkerby industriområde är bebyggd med lokaler för kontor, lager och lätt industri omfattande 9.700 kvm lokalarea. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 66,6 Mkr, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 103 Mkr. Årshyresvärdet uppgår till cirka 9,6 Mkr. Tillträde beräknas ske den 16 november.

 

– Vi är glada att kunna köpa en flexibel industrifastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Det stora projektet Täby Park ligger alldeles in på knuten och det kommer att driva på utvecklingen i närområdet, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

 

– Vi utökar vårt bestånd i Täby och detta påvisar vår tilltro till kommunen. Vi avser att göra flertalet liknande förvärv i närområdet och kompletteringsförvärv är ständigt intressant även i våra andra fokusområden, säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

alt
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Lägre värdeförändringar i fastigheter med 458 Mkr (858) och i derivat med 127 Mkr (176) bidrog till att Wihlborgs redovisade en minskad vinst efter skatt för årets tre första kvartal till 1.469 Mkr (1.495), motsvarande ett resultat per aktie om 9,56 kr (9,73). Hyresintäkterna steg med 16 procent till 1.997 Mkr (1.719), medan driftsöverskottet ökade med 14 procent till 1.462 Mkr (1.277) och förvaltningsresultatet förbättrades med 19 procent till 1.051 Mkr (884).

 

– Intäkterna ökar som ett resultat av förvärv, nyproduktion, hyresökningar och minskade vakanser. Våra långsiktiga investeringar i både befintliga och nya fastigheter gör att värdet ökar kontinuerligt och under tredje kvartalet passerade fastighetsvärdet 40 Mdr kr, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Vid årsskiftet värderades portföljen till 38,6 Mdr kr, varefter fastigheter förvärvades för 305 Mkr och såldes för 195 Mkr samt investeringar i befintligt bestånd genomfördes för 777 Mkr. Dessutom påverkade valutaomräkningar fastighetsvärdet positivt med 303 Mkr.

 

Koncernens räntebärande skulder per den 30 september steg till 21.336 Mkr (20.653) och finansierades med en sänkt snittränta till 2,38 procent (2,53). Det egna kapitalet ökade till 14.600 Mkr (13.592) efter det att 480 Mkr lämnats som utdelning. Soliditeten stärktes till 35,7 procent (34,7) och EPRA NAV per aktie beräknades till 120,58 kr (105,72).

 

– Företag och organisationer i Öresundsregionen fortsätter växa och efterfrågan på kontor är fortsatt god. Detta avspeglas i att vår uthyrningsgrad för kontor är över 95 procent i både Malmö och Helsingborg, vilket är historiskt riktigt höga nivåer. Att vi dessutom har tillgång till byggmöjligheter i städernas allra bästa lägen ger oss de bästa förutsättningar för att fortsätta växa starkt, avslutar Ulrika Hallengren. LE

alt
Balder uppför cirka 500 bostadsrätter i nyproducerade flerbostadshus och renoverar cirka 600 lägenheter på Långholmsgatan som ska bli Långholmsallén. Visualisering: Carbonwhite


 

alt

Från vänster: Erik Selin, vd Balder, Jahja Zeqiraj, fastighetsnämndens ordförande, Jan Rinman, Trafikverket och Erik Olofsson, vd Tornstaden. Fotograf: Mikaela Alexandersson

 

Nu går startskottet för omvandlingen av Långströmsgatan på Hisingen i Göteborg till framtida Långströmsallén. Igår tog Balders vd Erik Selin tillsammans med fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj, Jan Rinman från Trafikkontoret och Tornstadens vd Erik Olofsson, det första spadtaget.

 

– Det känns väldigt bra att kunna bidra till områdets, Hisingens och hela stadens utveckling, säger Erik Selin.

 

Det var 2012 som Balder tog över förvaltningen av hyresfastigheterna på Långströmsgatan, och bolaget har sedan dess arbetat med planerna för att utveckla bostadsområdet. De befintliga hyresfastigheterna ska renoveras såväl utvändigt som invändigt och samtliga nästan 600 lägenheter ska få ett ordentligt lyft. Dessutom tillför Balder cirka 500 nya bostadsrätter i nyproducerade flerbostadshus, inledningsvis med projektet Triliten bestående av tre punkthus innehållande sex våningar med lägenheter om 1-4 rum och kök.

 

Långströmsallén är ett centralt projekt inom satsningen Bostad2021, där Göteborgs stad i samarbete med ett flertal byggaktörer för att möta den stora efterfrågan ska bygga 7.000 extra bostäder till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

 

Genom att flytta Långströmsgatan och skapa plats för ny bebyggelse förändras upplevelsen och känslan av området. Det blir mindre förort, mer stad men samtidigt en naturskön och inspirerande utemiljö med öppna ytor för aktiviteter och avkoppling.

alt
Från vänster: Richard Engel blir CFO för Newsecs förvaltningsverksamhet medan Richard Angliss ska fungera som en brygga mellan Newsecs nyetablerade Londonkontor och Norden/Baltikum.

 

Genom kraftig expansion har Newsec tagit ytterligare steg mot att befästa positionen som The Full Service Property House in Northern Europe. Bolaget är idag det femte största förvaltningsbolaget i Europa sett till antalet förvaltade kvadratmeter. Den starka tillväxten är bland annat driven av förvärv och har lett till att Newsec idag är 35 gånger större än 2002.

 

För att möta efterfrågan från internationella kunder och stödja målet om fortsatt tillväxt, stärks nu ledningen genom ett antal rekryteringar med fokus på ännu bättre samordning över landsgränserna. O

 

I mars började Richard Engel som CFO för Newsecs förvaltningsverksamhet. Han kom närmast från det noterade omsorgsföretaget Humana och fokuserar i sin nya roll på att harmonisera rapportering och stötta Newsecs lokala förvaltningsverksamheter.

 

I september anslöt Richard Angliss med 30 års erfarenhet av branschen i olika positioner på JLL. Han kommer att fungera som en brygga mellan Newsecs nyetablerade Londonkontor och Norden/Baltikum.

 

Sedan den första oktober arbetar Anders Westling som CIO med uppdrag att modernisera, utveckla och effektivisera Newsecs IT-miljö och organisation. Han har ett flertal ledande IT-roller bakom sig och kommer närmast från en position som CIO på svenska McDonald’s.

 

– Vi ser att förvaltarrollen förändras i snabb takt och att kunder och hyresgäster efterfrågar mer flexibilitet, smidigare system och högre transparens. För att kunna möta det krävs investeringar i moderna system och det har vi, tack vare vår stora geografiska räckvidd, muskler att göra, säger Björn Lindeborg, chef Newsecs förvaltningsverksamhet.

alt
Jacob Philipson, vd för Datscha.

 

alt

Med Datscha Fastighet Area Plus™ får du unikt detaljerad information om fördelningen mellan olika lokalslag och ytor för fastigheter med typkod 325.

 

Sverige ligger i framkant kvalitetsmässigt när det gäller fastighetsdata och -information. Men det finns områden där information helt eller delvis saknas. Ett sådant område är data om fördelningen mellan olika lokalslag och ytor. Därför lanserar Datscha nu ytterligare unik och detaljerad data för fastigheter med typkod 325 – Hyreshusenhet, lokaler. Det är tack vare Datschas egna, omfattande, research som datan kan göras tillgänglig. Informationen kommer att ingå som en del av Datscha Fastighet Area Plus™.

 

En utmaning vid analys och värderingar av fastigheter med typkoden 325 är att det saknats detaljerad information om hur lokalerna är fördelade mellan olika lokalslag och ytor. Det har bland annat inneburit att schablonvärderingar har varit grova uppskattningar.

 

Datschas ambition är att erbjuda den bästa informationen och datan på ett strukturerat, samlat och sökbart sätt för att öka transparensen på fastighetsmarknaden. Med den nya datan i Datscha Area Plus kan användarna i detalj se vilka ytor som finns i en specifik fastighet samt hur de fördelas mellan: Kontor, Handel (Cityhandel, Köpcentrum, Handelsplatser), Hotell och Industri (tillverkning, lager). Den nya informationen är ett resultat av en omfattande manuell research gjord av Datschas egen researchavdelning.

 

– Tidigare i höstas lanserade Datscha egeninsamlad, detaljerad information om specialfastigheter (s.k. 800-serien). Nu tar vi nästa steg och släpper ännu mer detaljerad information om fördelningen mellan olika lokalslag och ytor för fastigheter med typkod 325. Den nya datan, som är unik och ett resultat av vår egen research, ökar precisionen i våra kunders analyser och fastighetsvärderingar, säger Jacob Philipson, vd för Datscha.

 

– Vi fortsätter att driva och medverka till transparensen i fastighetsbranschen. Myndigheterna som till exempel Skatteverket och Lantmäteriet har idag ingen information eller kunskap om hur kommersiella fastighetslokaler ytor faktiskt är fördelade och används. Genom ett omfattande och envist jobb har vi samlat in sådan information från marknaden under de senaste åren och gör den tillgänglig. Det här är strategiskt viktigt för oss och vi kommer att fortsätta lägga till mer unik fastighetsinformation, avslutar Jacob Philipson.

 

Datan avseende fördelningen mellan olika ytor och lokalslag finns i den nya funktionen Datscha Fastighet Area Plus™. Funktionen ingår som standard i Datscha Platinum och erbjuds som en tilläggstjänst till övriga abonnemangsnivåer.

tisdag, 23 oktober 2018 14:25

Hemfosa ökade vinsten till 2,9 Mdr

alt
Caroline Arehult tillträdde som vd för Hemfosa den 14 september.

 

Hemfosa – exklusive dotterbolaget Nyfosa som ska delas ut till stamaktieägarna i Hemfosa – ökade sin niomånadersvinst efter skatt till 2.881 Mkr (2.635), vilket motsvarande 17,20 kr (16,06) per stamaktie före utspädning. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1.101 Mkr (1.190).

 

Hyresintäkterna steg till 1.842 Mkr (1.558) medan driftnettot ökade till 1.282 Mkr (1.106. Förvaltningsresultatet, inklusive resultatandel i delägda företag, minskade till 839 Mkr (897), påverkat av en hög värdeökning på delägda fastigheter under föregående år.

 

Under perioden köpte Hemfosa fastigheter för 4,5 Mdr kr och investerade 0,4 Mdr i befintligt bestånd. Vidare beslutades att dela ut dotterbolaget Nyfosa med fastigheter för drygt 12 Mdr kr, vilket bidrog till att portföljens verkliga värde per den 30 september beräknades till 35,6 Mdr kr (41,1).

 

Vid samma tidpunkt uppgick Hemfosas räntebärande skulder till 22.481 Mkr (24.110 inklusive Nyfosa) och finansierades till en snittränta om 2,05 procent (1,94).

 

Efter nyemission om 1.069 Mkr, utdelning på stamaktier om 792 Mkr och preferensaktier om 110 Mkr och beslutad utdelning av Nyfosa om 8.077 Mkr, minskade det egna kapitalet till 13.043 Mkr (17.807), motsvarande en soliditet om 34,8 procent (40,4) för kvarvarande verksamhet.

 

Intjäningsförmågan per 30 september för kvarvarande verksamhet uppgick till 1.300 Mkr.

 

Den 14 september tillträdde Caroline Arehult som vd för Hemfosa. I rapporten framhåller hon att Hemfosas ska fortsätta växa både med fastighetsbestånd och resultat. Förvärv kommer att fortsätta vara en central del i Hemfosas tillväxtstrategi, men viktig parameter blir även nybyggnation av samhällsfastigheter. LE

tisdag, 23 oktober 2018 14:06

Magdalena Bosson, ny stadsdirektör

alt
Magdalena Bosson.

 

Magdalena Bosson, 50 år, lämnade posten som kommundirektör i Huddinge den 16 oktober för att bli stadsdirektör i Stockholms stad. Hon ersätter Ingela Lind.

 

– Att få möjlighet att leda en av Sveriges största organisationer in i framtiden är en möjlighet och utmaning som jag inte kunde säga nej till, säger Magdalena Bosson. Min tid i Huddinge blev kort, men mycket intensiv. Jag har lärt mig massor under min period i Huddinge som är en av Sveriges mest intressanta kommuner. Jag är också imponerad och glad över alla möten jag haft med kompetenta och drivna medarbetare i Huddinge kommun, säger Magdalena Bosson.

 

Före arbetet som kommundirektör har Magdalena Bosson varit länsöverdirektör 2014-2017, vd för Familjebostäder 2011-2014, förvaltningschef på Trafikkontoret 2006-2011 samt CEO för Kista Science City 2004-2006.

 

Arkitekten Ingela Lindh, 58 år, började år 1991 som biträdande stadrådssekreterare och stadrådssekreterare åt de socialdemokratiska borgarråden Monica Andersson, Mats Hulth och Annika Billström. År 1997 blev hon chef för ytterstaden på stadsbyggnadskontoret. År 2009 blev Ingela Lindh vd för Stockholmshem.

 

Den 21 oktober 2014 fick hon uppdraget att vara biträdande stadsdirektör vid stadsledningskontoret och samt vd för Stockholms stadshus AB. Den 15 september 2016 tillsattes hon som stadsdirektör samtidigt som hon fortsatte att vara vd för Stockholms stadshus AB.

alt
NCC:s byggnation av den Nya Humanisten, på universitetsområdet i Göteborg, har pågått sedan hösten 2016, med målsättningen att den nya byggnaden om drygt 16.600 kvm ska klara de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld. Illustration: KUB arkitekter

 

Utvecklingen av nya Humanisten ses som ett första steg i arbetet med att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg. Bygget pågår för fullt, men redan nu står det klart att den nya byggnaden tilldelas högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

 

Med en om- och tillbyggnad av nuvarande Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika platser.Den nya byggnaden ska rymma studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor, och präglas av öppenhet för att främja möten mellan studenter och undervisande personal. Här skapas också ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé. Bygget har pågått sedan hösten 2016 med målsättningarna att den nya byggnaden på drygt 16.600 kvm ska klara de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.  

 

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att nya Humanisten uppnår den allra högsta nivån för miljöcertifiering. På Akademiska Hus har vi som mål att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och det ger bäst resultat när vi samverkar med våra kunder, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

 

Omfattande energilösningar

Till grund för guldcertifieringen ligger en rad omfattande åtgärder och lösningar. För att skapa en god innemiljö som samtidigt är energieffektiv är till exempel både belysning och ventilation behovsstyrd, det vill säga de regleras automatiskt utifrån om det finns personer i lokalen och hur många som vistas där.

 

Byggnaden har utrustats med lågenergifönster och den energi som köps är miljövänlig fjärrvärme och kyla.  Miljöbyggnad Guld innebär att stort fokus även har lagts på dagsljus, solvärmelast, ljudmiljö, fuktsäkerhet och solavskärmningar. Materialmässigt har man i projektet endast valt sådana produkter som är rekommenderade i byggvarubedömningen, för att uppnå guld måste man även redovisa i ett system för miljöbedömning av byggvaror vart de olika materialen i husen finns.

 

Tillsammans med Göteborgs universitet har Akademiska Hus dessutom planer för flera framtida byggprojekt i området. Den konstnärliga fakulteten planerar att samlokalisera sin verksamhet i en ny byggnad invid nuvarande Artisten och samtidigt planeras en ny- och ombyggnation av ett nytt universitetsbibliotek.

 

Västlänkens Station Korsvägen kommer att ha en uppgång i universitetsområdet och just nu planeras den i nybyggnationen invid Artisten. Samtliga projekt bidrar till att göra området söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

 

Nya Humanisten i Göteborg är Akademiska Hus sjunde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. De övriga är Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Studenthus Valla i Linköping samt Undervisningshuset och två byggnader vid ABE-skolan i Stockholm.

måndag, 22 oktober 2018 14:51

HENT får miljarduppdrag av Statsbygg

alt

Livsvitenskapsbyggnaden blir hjärtat vid Oslo Life Science City och ska stå färdigt år 2024. Illustration: Ratio arkitekter


Den norska byggentreprenören HENT, till 73 procent ägd av Ratos, har tecknat avtal om att bygga delar av nya Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitetet på uppdrag av Statsbygg. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard norska kronor (cirka 1,1 Mdr kr).
    

Livsvitenskapsbygget är ett samverkansprojekt som omfattar cirka 66.700 kvm. Kontraktet gäller den så kallade samverkansfasen och innebär att HENT, Statsbygg och övriga intressenter inkluderas i planeringen av byggprojektet.
    

– Detta är ett viktigt och krävande projekt som passar bra utifrån vår kompetens och kapacitet. Vi är mycket stolta och glada att Statsbygg har valt oss som entreprenörer till just detta projekt, säger Jan Jahren, vd HENT.
    

HENT har cirka 870 medarbetare och hade ifjol en omsättning på 7.034 MNOK och ett EBITA på 253 MNOK.

alt
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

 

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad.

 

I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med cirka 5 procent. Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I

 

Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack vare ökade lokalinvesteringar.

 

I Norge och Finland är utvecklingen avsevärt mer positiv och båda ländernas husbyggnad väntas växa med i storleksordningen 10 procent 2018. I Norge drivs tillväxten av lokalbyggandet, medan investeringsuppgången i Finland berör samtliga sektorer.

 


Sida 1 av 792