19 oktober 2018

Redaktionen

alt
Niklas Blonér, centrumchef Väla och Ulrika Nordström, marknadschef Väla. 


Det står nu åter klart att i Sverige är det Skandia Fastigheters köpcentrum Väla, som har de nöjdaste hyresgästerna, med en seger för elfte året i kundnöjdhet i mätningen Fastighetsbarometern Butik. Hos centrumledningen är man som vanligt överväldigad och ödmjuk inför den bedömning kunderna har givit köpcentrumet med ett index på 87, att jämföra med branschsnittets 73.

 

– Till stor del handlar det givetvis om att centrumledningen hela tiden håller fokus på en nära, personlig och serviceinriktad kontakt med hyresgästerna, säger centrumchefen Niklas Blonér. Sammanfattat kan man säga att 70 procent kommer av det dagliga arbetet i centrumet och att det är helt rent och snyggt medan 20 procent handlar om den löpande marknadsföringen med magasin och annonsering.

 

– De sista, men ack så viktiga 10 procenten som gör att vi kan vinna igen och igen tror vi är det där lilla extra, som hos oss till exempel utgörs av oväntade evenemang så som Väla Fashion Show och bröllopstemat vi hade i våras då vi ställde till med bröllopsfest i centrumet och hela 17 par valde att gifta sig hos oss, säger Blonér vidare.

 

Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets undersökning deltog 20 köpcentrum i Sverige. Undersökningen presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

 

torsdag, 18 oktober 2018 13:53

Fabege ökade vinsten till 6,3 Mdr

alt
Christian Hermelin, vd för Fabege.

 

Med orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 6.125 Mkr (4.452) ökade Fabege vinsten för årets första nio månader till 6.265 Mkr (4.202), motsvarande 18,94 kr per aktie (12,70).

 

Hyresintäkterna steg till 1.864 Mkr (1.688), medan driftsöverskottet ökade till 1.389 Mkr (1.230) och förvaltningsresultatet förbättrades med 25 procent till 895 Mkr (713).

 

– Stigande hyresintäkter, effektiv förvaltning och lägre räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 25 procent. Fortsatt värdetillväxt, främst genom projekt och ökade hyresnivåer, bidrog också till det starka resultatet. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så fortsätter Stockholm att växa. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Vi ser många goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av attraktiva kontor i alla våra stadsdelar, säger vd Christian Hermelin.

 

Under perioden investerade Fabege 2.354 Mkr (2.040), varav 1.985 Mkr (1.632) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Detta bidrog, tillsammans med de orealiserade värdeförändringarna, till att portföljens verkliga värde steg till 65,0 Mdr kr (57,9).

 

De räntebärande skulderna ökade till 25.435 Mkr (24 841), med en genomsnittlig ränta om 1,41 procent exklusive och 1,50 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 4.049 Mkr.

 

Det egna kapitalet ökade till 33.532 Mkr (28 011) och soliditeten till 51 procent (47). EPRA NAV steg till 120 kr per aktie (101).

 

I augusti presenterade Fabege i konsortium med WA-fastigheter en avsiktsförklaring med Huddinge kommun att utveckla Flemingsberg till internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District. Visionen och viljan är att skapa en plats med 50.000 boende, 50.000 arbetande och 50.000 besökare.

 

– Närheten till den bästa spårbundna knutpunkten i södra Stockholm, den stora tillgängliga markytan och Huddinge kommuns handlingskraft är viktiga faktorer som gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot att tillsammans med andra parter utveckla området, säger Christian Hermelin.

torsdag, 18 oktober 2018 13:45

Tobin sålde endast 2 bostäder under Q 3

alt
Johan Varland, transaktionschef och Tobin Properties grundare.

 

Det är tufft för Tobin Properties som nu åter vinstvarnar. Bolagets prognos från i våras var ett rörelseresultat för 2018 om cirka 75-125 Mkr, vilket i sin tur var en sänkning från 150-200 Mkr. Nu menar Tobin att helårsresultatet sänks till 25-50 Mkr på grund av en svag försäljning och nedskrivning av en fastighet under det tredje kvartalet, då bolaget endast sålde 2 lägenheter.

 

För Q 3 hade lyckades bolaget sälja bostäder för endast om 5 Mkr, vilket gav ett resultat efter skatt som minskade till –11,5 Mkr (2,2).

 

Under årets första nio månader har Tobin endast sålt totalt 22 lägenheter (249) till ett värde om 67 Mkr (1.154). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (268) samtidigt som antalet bostäder i pågående produktion ökade till 493 (417). Detta gav ett resultat efter skatt för årets första nio månader som minskade starkt till –18,5 Mkr (42,4).

 

Det svaga resultatet innebar aktien sjönk med 3 procent till låga 12,95 kr. I oktober 2016 stod aktien i 90,50 kr.

torsdag, 18 oktober 2018 13:13

Örebro Campus Lab satsar på digitalisering

alt
Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus och Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.   

 

Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte. Satsningen, med namnet Örebro Campus Lab, ska bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant. En miljö med hög attraktionskraft för studenter, forskare och lärare vid Örebro universitet, liksom för externa samarbetspartners.

 

Örebro universitet har redan idag mycket hög kompetens inom artificiell intelligens (AI) och robotik. För att ytterligare stärka sin digitaliseringsposition inleder nu Örebro universitet ett fördjupat samarbete med fastighetsägaren Akademiska Hus. Nu har ett avtal signerats som innebär att en rad konkreta åtgärder ska genomföras under en treårsperiod; testbäddar samt dialog- och forskningsprojekt för att tillsammans skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – Örebro Campus Lab. 

 

– Örebro universitets vision anger tydligt att vi ska bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Det här projektet ligger helt i linje med det. Samarbetet innebär unika möjligheter att hitta smarta, innovativa och hållbara lösningar inför framtiden, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.    

 

Örebro Campus Lab innebär teknisk och fysisk utveckling för att skapa ett mer hållbart och attraktivt campus, och bidra till effektivare resursanvändning. Det innebär till exempel att utveckla och anpassa miljön till ny teknik, nya pedagogiska arbetssätt och nya behov hos dem som vistas på campus. I arbetet med Örebro Campus Lab kommer både studenter och forskare att involveras, något som är helt avgörande för att satsningen ska bli framgångsrik.

 

– Tillsammans med Örebro universitet vill vi utveckla framtidens kunskapsmiljö och skapa positiva användarupplevelser och stärka områdets attraktionskraft. Det här är ett spännande och nytänkande projekt som jag har stora förhoppningar om. Vårt mål är att Örebro Campus Lab ska generera nya kunskaper till både oss och universitetet, men även bli en förebild för andra campus i digital transformation, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Örebro universitet har 15.000 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå, 24 program på avancerad nivå och 1.000 fristående kurser. Universitetet har 1.400 anställda och 400 doktorander och bedriver stark forskning inom bland annat artificiell intelligens, robotik, miljöområdet, psykologi, kriminologi och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, på samverkan inom teknik och på forskning om hälsosamt åldrande samt inom området mat och hälsa.

alt
Balders idékoncept innehåller en blandning av högre hus och kvartershus. Totalt ska Väsby Entré även innehålla cirka 30.000 kvm kontor, handel och service. Illustration 3XN.

 

alt

Den nya stadsdelen ska ha trivsamma stadsmiljöer i funktionsblandade kvarter. Illustration 3XN.

 

alt

Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby med trivsamma och attraktiva stadsmiljöer som kännetecknas av hög kvalitet på gaturum, torg och parker. Illustration 3XN.

 

Upplands Väsby har gett Balder förtroendet att bli kommunens ankarpartner i utvecklingen av Väsby Entré. Balder har utvecklat ett idékoncept utifrån den vision som kommunens planarbete baseras på. Idékonceptet innehåller cirka 1.500 bostäder, kommersiell service, samhällsservice och arbetsplatser för kontor. Balder kommer att ansvara för ungefär två tredjedelar av områdets utveckling.

 

– Förtroendet att vara ankarpartner är ett ansvar utöver det vanliga. Vi kommer att anstränga oss för att Väsby Entré ska bli en av de bästa platser i Stockholmsområdet att bo på och verka i, säger Thorsten Åsbjer senior vice vd på Balder.

 

– För att lyckas förverkliga våra ambitioner är det viktigt med fina samarbeten med Upplands Väsbys näringsliv, kommunen och branschkollegor. Till alla som vill samarbeta med oss sträcker vi ut en hand, fortsätter David Johansson, Regionansvarig fastighetsutveckling på Balder.

 

Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN

alt
Anna Gissler, tf vd, Stockholm Business Region.

 

Trots ett rekordstort tillskott av hotellrum i Stockholm förra året, finns fortfarande ett behov av fler hotell i huvudstaden. Ändrade resvanor, en växande medelklass i Asien och förmånligare flygpriser har bidragit till att andelen privatresenärer till Stockholm har ökat och utgör snart en lika stor del som affärssegmentet. Det framgår av Hotellrapporten 2018, framtagen av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm.

 

Haymarket by Scandic, Hotel At Six, Hobo Hotel, Downtown Camper by Scandic och Bank Hotel är några av den senaste tidens tillskott på Stockholms hotellkarta. Hela 1.840 rum tillfördes Stockholms stad bara under förra året. Trots det finns ett behov av fler hotell.

 

– Vi ser en stor ökning av besökare från Indien, Kina och USA, dels på grund av en växande medelklass i Asien, dels tack vare etableringen av många nya flyglinjer till Stockholm, vilket har underlättat för internationella besökare att komma hit. Under de senaste sex åren vi fått över 40 nya europeiska och 20 nya interkontinentala direktflyglinjer till Stockholm, säger Anna Gissler, tf vd, Stockholm Business Region.

 

Andelen besökare från Indien och Kina har stigit 411 procent respektive 214 procent sedan 2008. Även USA har ökat stort med 110 procent.

 

Enligt Hotellrapporten kommer efterfrågan fortsätta att utvecklas i god takt och rapporten menar att det finns utrymme för ytterligare cirka 1.000 nya rum i staden under de närmaste fem åren. Detta utöver de 5.100 hotellrum som är planerade att tillföras länet samt de 1.600 rum som är planerade men bedöms som osäkra under den kommande femårsperioden.

torsdag, 18 oktober 2018 12:02

Logicenters expanderar i Viared

alt
Logicenters och Speed Groups nya logisikanläggning i Viared utanför Borås blir den största miljöklassade anläggningen i Norden.


Logicenters nyligen färdigställda anläggning om 38.000 kvm som uppförts för Speed Groups räkning i Viared strax utanför Borås ska genast expandera. Hela 45.000 kvm ska tillkomma och resultatet ska tillgodose Speed Groups fortsatta behov av mer logistikyta. Logistikanläggningen kommer att bli en halv kilometer lång, på Prognosgatan med bra skyltläge längs med riksväg 40.
    

– Det är stort för oss att påbörja utvecklingen av det som i slutändan ska bli vår i särklass största anläggning. Den kommer att bli större än vad Globen är i volym, dessutom i ett av Sveriges bästa logistiklägen. Detta är vår sjätte fastighet i Viared och vi fortsätter att investera här för att vi har en god relation med Borås Stad. De är snabbfotade, framåtsträvande och satsar själva mycket på industriområdet, vilket är viktigt med tanke det fortsatta logistikbehovet, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head, Logicenters.
    

Speed Group räknar med att fem större kunder kommer att fylla de blivande 83.000 kvm och att cirka 200 arbetstillfällen kan skapas till följd av expansionen.

torsdag, 18 oktober 2018 10:43

Niam rekryterar Christian Ekberg

alt

                                                                                                                   
Niam har per den 15 oktober anställt Christian Ekberg (bilden) som Director, Acquisitions, där han främst kommer att fokusera på investeringar i Sverige.
    

Christian Ekberg kommer närmast från Möller & Partners där han varit affärsutvecklingschef.

alt
Det övre galleriaplanet i Forumkvarteret i Uppsala har omvandlats till kontorsytor.


Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Academic Work och Tengbom som båda väljer Forumkvarteret i centrala Uppsala för sina nya kontorsetableringar. Samtidigt utökar den befintliga hyresgästen KitchenTime sin yta. Totalt innefattar de nya uthyrningarna drygt 2.400 kvm.
    

Under de senaste två åren ar Atrium Ljungberg genomfört en omfattande upprustning och ombyggnad av Forumkvarteret som idag innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria där utbudet förstärkts med fler nya restauranger, caféer och butiker.
    

De nya hyresgästerna flyttar in på det övre galleriaplanet som har omvandlats till toppmoderna kontorslokaler med direktaccess till gallerians utbud via egen rulltrappa. Lokalerna är speciellt anpassade efter hyresgästernas behov och på våningsplanet har också en gemensam mötespunkt för kontorshyresgästerna skapats som även externa kunder kan nyttja.
    

Tengbom köpte tidigare i år Werket Arkitekter. Idag sitter medarbetarna i Uppsala i två olika lokaler men från och med oktober nästa år flyttar medarbetarna till nya gemensamma lokaler om 1.500 kvm i Forumkvarteret. Redan under våren ska Academic Work flytta in på cirka 450 kvm och i september utökar KitchenTime sin hyrda yta med 400 kvm till totalt cirka 1.000 kvm.
    

Bland övriga kontorshyresgäster i Forumkvarteret märks Didner & Gerge, Knightec och Structor.

alt
De nya husen i Hagsätra får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns

 

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem att bygga 103 hyresrättslägenheter i Hagsätra. Lägenheterna byggs i två lamellhus (långa, smala huslängor) på varsin sida om Hagsätravägen. Husen får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan. Samrådet om detaljplanen för området avslutades i maj 2018 och nu går planen upp för granskning den 16-30 oktober 2018.

 

Husens placering anpassas till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt. Ett annat sätt att spara grönska på är att vi inte planerar någon markparkering utan all parkering byggs i garage under ett av husen.

 

De nya bostäderna är en del av det så kallade projektet med Stockholmshus. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

 

De stora justeringarna sedan samrådet är att Stockholmshusens fasader har bearbetats genom att antalet fönstertyper utökats. De tidigare planerade 2-luftsfönstren har kompletterats med 3-luftsfönster. De bredare 3-luftsfönstrerna syftar till att skapar ett inslag av horisontalitet i fasaden, vilket välbehövligt får husen att upplevas mer grundade och mindre höga.

 

Dessutom har bebyggelsen anpassats till konsekvenserna av eventuella skyfall (100-årsregn). Den främsta översvämningsrisken i planförslaget är dagvatten som rinner mot husen från omgivande högre naturmark vid ett skyfall. Genom att avleda dagvattnet via svackdiken runt fastigheterna samt tillåta att mindre delar vatten magasineras på bostadsgårdarna kan denna risk hanteras. Vattnet riskerar längre nedströms att ansamlas utmed Hagsätravägen. Med underlag och beräkningar från de nya skyfallsmodelleringarna har byggnaderna i planförslaget placerats på en sådan höjd att skyfallsvatten inte riskerar att bli stående intill fasad och förhindrar utrymning eller riskerar att byggnaderna skadas.

Sida 1 av 791