17 november 2018

Redaktionen

fredag, 16 november 2018 21:00

Fastator ökade vinsten till 242 Mkr

alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Med ständigt stigande värden i portföljen ökade investmentbolaget Fastator sin vinst för årets tre första kvartal till 242 Mkr (49), motsvarande 17,50 kr (2,17) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 15,9 Mkr (1,5).

 

Till det förbättrade resultatet bidrog främst det största innehavet, Offentliga Hus, i vilket Fastator äger 50 procent. Under hösten har fastighetsvärdet ökat från 3,4 Mdr kr till 4 Mdr kr. Bolaget växer därmed enligt plan mot 7 Mdr i fastighetsvärde och en börsnotering nästa år.

 

Fastators egna kapital ökade under perioden till 826,5 Mkr (581,5) och avkastningen på eget kapital förbättrades till 37,9 procent (7,2). Substansvärdet beräknades till 823,0 Mkr (559,6) motsvarande 58,7 kr (39,9) per aktie efter utspädning.

 

– Fastators aktieägare har visat sig göra rätt placering. Med många fler ögon som följer oss och en stark kassa jobbar vi nu vidare. Jag ser redan fram emot att få presentera nästa kvartal!, säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Under perioden blev Fastator ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober förvärvade Fastator 50 procent av aktierna från Per-Axel Bengtsson, vd och delägare i bolaget.

 

Portvakten är en Etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 57.000 kvm och obebyggd mark om cirka 55.000 kvm. I samband med övertagandet byter även bolaget namn till Industrisamhället Norden Holding AB.

 

– Industrisamhället Fastigheter var tidigare delägt, nu är vi ensamägare. Här handlar det om fastigheter i stadsnära industriområden som nog bättre borde kallas Sveriges hjärtland. För här produceras en stor del av landets välfärd av många olika slags verksamheter i olika branscher med tillväxt och stabilitet. Du ser det i alla städer, stora som små, förmodligen nästan från ditt fönster. En god möjlighet och riskspridning som vi ser stor potential i, säger Joachim Kuylenstierna. LE

fredag, 16 november 2018 20:52

Stendörren gjorde en storvinst om 339 Mkr

alt
Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

 

Stendörrens resultat för årets tre första kvartal efter skatt ökade med 41 procent till 339 Mkr (240), motsvarande 12,2 kr per aktie (8,7). I resultatet ingick värdeförändring av förvaltningsfastigheter med 233 Mkr (182). Hyresintäkter och driftnetto ökade med 15 procent till 388 Mkr (377) respektive 265 (231), medan förvaltningsresultatet förbättrades med 16 procent till 142 Mkr (122).

 

Under tredje kvartalet har Stendörren, i tre olika transaktioner, förvärvat åtta fastigheter till ett samlat fastighetsvärde om cirka 990 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 64.000 kvm lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad överstigande 91 procent. Fastigheterna ligger i Bromma, Spånga, Upplands-Väsby och i Enköping.

 

Stendörren har varit transaktions-intensiva den senaste tiden. Efter det tredje kvartalet har bolaget i en tilläggsemission till befintlig obligationsram emitterades icke säkerställda obligationer om 300 Mkr i början av oktober.

 

Under oktober tecknades ett förvärvsavtal med Castellum om förvärv av åtta fastigheter i Västerås till ett värde om 345 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 41.500 kvm lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad om cirka 90 procent.

 

Avtal har träffats om förvärv av en fastighet i Åkerby industriområde i Täby omfattande nästan 10.000 kvm till ett överenskommet fastighetsvärde om 103 Mkr.

 

Ett avtal tecknades även om försäljning av en fastighet i Järfälla till Corem Fastigheter till ett överenskommet värde uppgående till 325 Mkr.

 

I balansen steg värdet på de 680 (590) förvaltningsfastigheterna till 8.027 Mkr (6.039). Det egna kapitalt ökade ill 2.699 Mkr (2.424).

 

Under perioden ökade den räntebärande långfristiga skulderna till 4.367 Mkr (2.441), medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 545 Mkr (1.063).

 

Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittliga ränta om 2,1 proent (2,5). Det innebar att soliditeten minskade till 33 procent (36) med en räntetäckningsgrad som steg till 2,6 gånger (2,5).

 

I rapporten betonar vd Fredrik Brodin bolagets värdeskapande projektutveckling:
– Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I genomförandefasen är projektkompetensen helt central för kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår till 15 procent av balansräkningen och genererar hög avkastning på eget kapital och utgör därmed en betydande del av vår tillväxt. Projektinnehavet utgör till största delen mark för nya logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler är naturligtvis hänförlig till regionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Högre krav på lokalernas funktionalitet avseende arbetsmiljö och automatisering bidrar också starkt till ökad efterfrågan.

 

På börsen steg aktien med 4,40 procent till 96 kr. SF

alt
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Amastens arbete i fastighetsförvaltningen börjar ge resultat. Bolagets förvaltningsresultat steg för årets tre första kvartal till 25 Mkr (15). Det innebar att resultatet för årets första nio månader ökade till 113 Mkr (58), varav värdeökningarna i fastighetsbeståndet utgjorde 110 Mkr (65).

 

Värdeuppgången berodde främst på att det genomsnittliga direktavkastningskravet sänktes med 0,21 procentenheter till 5,65 procent. Det lägre direktavkastningskravet i sin tur var en följd av att omförhandling och förlängning av lokalhyresavtal medfört en lägre risk i kassaflödet.

 

Hyresintäkterna för perioden januari till september minskade till 202 Mkr (205). Men för jämförbara fastigheter ökade intäkterna  med 1,8 procent, eller 2,8 Mkr. Den ekonomiska  vakansgraden är oförändrad sedan årsskiftet och uppgick vid utgången av perioden till 7,3 procent (7,3).

 

I rapporten säger vd Jan-Erik Höjvall:

– Vi har under perioden haft pågående renoveringar av 96 lägenheter. För de lägenheter som färdigställts har vi höjt hyran med drygt 50 procent. Vidare har vi hyrt ut lokaler för  ett sammanlagt hyresvärde om 35 Mkr. Periodens investeringar uppgick till 71 Mkr. Vakansgraden var 7,3 procent och är kvar på samma nivå som vid början av året.  Allt fler lägenheter tomställs inför renovering och vi kommer att överträffa målet om renovering av 100 lägenheter för 2018. Vakansgraden förväntas vara i balans i början av 2019.

 

Amasten satsar nu på att bygga bostäder med sitt bolag Riki Bostads AB som köptes den 1 september 2018 och ansvarar för koncernens nyproduktion av svenskdesignade och -projekterade bostäder. Bolaget uppför nu 125 lägenheter i Timrå och i Umeå. Amasten har nu som mål att bygga 500 lägenheter under nästa år. Lägenheterna byggs i fabrik och monteras sedan på en betongplatta med en takt om 15 lägenheter per dag. Tak, fasad och installationer monteras därefter under tre månader.

 

Den totala byggtiden blir tio månader från bygglov till inflyttning. Hyresrätterna håller hög kvalité och den industriella produktionsmetoden möjliggör konkurrenskraftiga hyror. Det första huset med 44 lägenheter i Umeå har rönt stort intresse bland kommuner och andra fastighetsägare.

 

Amastens fastighetsbeståndet omfattade vid utgången av perioden 177 fastigheter med en uthyrningsbar area om 0,29 miljoner kvm (0,33)  och 2.596 hyreslägenheter (3.244). Verkligt värde uppgick till 3.002 Mkr (3.063) Det lägre fastighetsvärdet var en följd av fastighetsförsäljningar om 241 Mkr under perioden.

 

I balansen ökade det egna kapitalet under perioden med 117 Mkr till 1.025 Mkr vid utgången av september. Soliditeten steg till 31 procent (28).

 

Koncernens räntebärande skulder minskade genom amorteringar i samband med fastighetsförsäljningarna med 221 Mkr och uppgick vid utgången av perioden till 1.993 Mkr (2.214).

 

Belåningsgraden, mätt som räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till verkligt värde för förvaltningsfastigheter, har sänkts sedan årsskiftet och uppgick till 63 procent (66).

 

Den genomsnittliga räntenivån var oförändrat 2,8 procent  med genomsnittlig kapitalbindningstid som sedan årsskiftet har ökat från 2,4 år till 4,4 år till en räntetäckningsgrad som för perioden sedan årsskiftet steg till 1,54 gånger (1,31). Amasten har initierat en utvärdering och analys av koncernens långsiktiga finansiering- och räntesäkringsbehov.

 

Jan-Erik Höjvall säger som slutord i rapporten:
– Vi har vänt skutan Amasten mot en mycket spännande framtid.

 

På börsen steg Amastens aktie med 2,51 procent till 4,09 kr som senast betalt. SF

fredag, 16 november 2018 14:57

800 nya bostäder i Göteborgs Frihamn

alt
Älvstranden Utveckling har tecknat ett arrendeavtal som gäller till 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad för att bygga 800 tillfälliga bostäder i Göteborgs Frihamn. Bild: Tempohousing Scandinavia

 

Det blir 800 nya lägenheter i Frihamnen med byggstart redan i vår. Det står klart sedan Älvstranden Utveckling tecknat arrendeavtal om tillfälliga bostäder med två olika byggherrar. Till hösten kan de första hyresgästerna flytta in på Kvillepiren.

 

– Jag är glad över att vi kommit i hamn med avtalen. Nu äntligen kan vi få bostäder på plats, säger Mattias Jonsson, styrelseordförande för Älvstranden Utveckling.

 

Älvstranden Utveckling har tecknat ett arrendeavtal som gäller till 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad. De åttahundra lägenheterna för studenter, företag och allmänhet ska ligga på Kvillepiren i Frihamnen, inte långt från Jubileumsparken med allmänna badet och bastun.

 

– Våren 2019 tas det första spadtaget på Kvillepiren och målet är att de första boende flyttar in till hösten lagom till skolstarten, säger Anna-Lena Isacson, projektledare för Frihamnen på Älvstranden Utveckling.

 

De temporära bostäderna, som hamnar mellan expansiva Lindholmen och Jubileumsparken, ska stimulera utvecklingen av området och ge liv och verksamhet under tiden övriga Frihamnen planeras och växer fram.

 

– Nu får vi en möjlighet att tillföra ännu mer folkliv till det vi redan gjort i Frihamnen med bastu, bad och temporär park. Förhoppningsvis får vi en försmak av hur området kan bli när det är färdigbyggt, säger Mattias Jonsson, styrelseordförande för Älvstranden Utveckling.

 

Frihamnen är ett av sju delområden i projektet Älvstaden där centrala Göteborg ska växa med 50.000 arbetsplatser och 25.000 lägenheter till år 2035. I Frihamnen planeras det för 9.000 lägenheter och 15.000 arbetsplatser.

 

Flytande bostäder
Älvstranden Utveckling fortsätter arbetet med att även få till stånd tillfälliga bostäder i vattnet i Frihamnen. Mark- och miljödomstolen har haft synpunkter på hur de flytande bostäderna ska kunna förankras så att inte bottenmiljön påverkas. Byggherren arbetar på hur de flytande bostäderna ska förankras och en lösning kommer att presenteras senare.

alt

                                                                                                                                          

För att ytterligare stärka sin position inom hållbar fastighets- och stadsutveckling har Region Väst i Castellum utsett Ulrika Rånge (bilden t v) till Chef projektledning och Henrik Axelsson (bilden t h) till projektutvecklingschef.

 

Ulrika Rånge har arbetat med byggprojektledning i 14 år, det senaste året på Castellum och dessförinnan bland annat på Akuro och EPG Projektledning, medan Henrik Axelsson har arbetat inom Castellumkoncernen i fyra år och har dessförinnan lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet från Tommy Byggare och Peabkoncernen.

 

– Göteborg står inför en spännande utveckling med stora stadsutvecklingsområden. Med rekryteringen av Henrik och Ulrika lägger vi en stabil grund för vår delaktighet i denna utveckling. Och det är särskilt roligt att vi gör två internrekryteringar till ledande befattningar, säger Mariette Hilmersson, vd Region Väst i Castellum.

fredag, 16 november 2018 11:42

Skanska investerar 1,8 Mdr i Göteborg

alt

Skanskas kontorsprojekt Citygate har utvecklas tillsammans med den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects och kommer att bli Nordens högsta kontorshus. Projektet påbörjas i december i år och ska vara färdigställt i mars 2022.


Skanska investerar cirka 1,8 Mdr kr i kontorsprojektet Citygate i Gårda, Göteborg. Byggkontraktet är värt cirka 1,5 Mdr kr, vilket inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2018. Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42.000 kvm.
    

– Gårda har potential att utvecklas ytterligare och med Citygate bidrar vi till att stärka området. Vi fokuserar bland annat på framtida digitala möjligheter, vilket skapar nya former av mötesplatser i husets publika delar och kommer att bidra till liv i huset och i Gårda i stort, säger Micko Pettersson, vd Skanska Fastigheter Göteborg.
    

Kontorshuset ska WELL-certifieras och miljöcertifieras enligt LEED.
    

– Vi är stolta och glada över att detta byggprojekt som vi varit med att utveckla under ett par års tid nu kommer igång. Det är glädjande att få bidra till utvecklingen av Göteborg och skapa detta spännande kontorsprojekt och landmärke med en konstruktion i framkant, säger Per-Anders Ericsson, regionchef, Skanska Hus Göteborg.

fredag, 16 november 2018 11:39

Vasakronan hyr ut 6.000 kvm i Solna Strand

alt
Utsikt ned mot strandpromenaden från Vasakronans fastighet Nöten 5 på Solna Strandväg 74-86. Visionsbild: Walk the room


Vasakronan har avtalat med Universitets- och högskolerådet (UHR) som ska hyra 6.600 kvm kontor i Solna Strand. Uthyrningen innebär att ytterligare en etapp startas i projektet STRAND.
    

I Solna Strand, med adress Solna Strandväg 74-86, bygger Vasakronan om och moderniserar kontorskvarteret som döpts till STRAND. Målet är att modernisera och skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten.
    

Projektet omfattar totalt 26.000 kvm fördelat på sex plan i tre huskroppar och genomförs i etapper. Den första etappen, som omfattade 4.400 kvm, är färdigställd och fullt uthyrd till bland annat COWI som tillträdde hösten 2017.
    

Den deletapp som nu är igång motsvarar en investering på 420 Mkr och i och med uthyrningen till UHR är den uthyrd till 51 procent. UHR flyttar in den 1 september 2020.
    

– I STRAND får UHR toppmoderna lokaler i ett vattennära område med utmärkta kommunikationer och bra service. Det nya torget vi skapar mellan huskropparna ger också hyresgästerna bättre access till Solna strandpromenad, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm på Vasakronan.

alt
Med Hagsätra Hubb vill Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften.


Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter har utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum i södra Stockholm. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet. Huset ska rymma 200 hyresbostäder – alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och vad som kommer att bli Sveriges minsta biograf.
    

– Det är alltid ett privilegium att få vara med och utforma stadens landmärken. I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och vd på Belatchew Arkitekter. 
    

Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Konkurrensen var hård och 22 förslag kom in i tävlingen där juryn i jämförelseförfarande slutligen valde Hagsätra Hubb.
    

– Vi är otroligt stolta över att vinna markanvisningen för ett så komplext uppdrag med högt ställda krav inom framförallt social hållbarhet vilket är ett område vi aktivt arbetar med i alla våra projekt, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad. 
    

En gedigen analys ligger till grund för förslaget där man genom intervjuer med boende och andra berörda. Tillsammans med konsultbolaget Tyréns sammanställdes en analys för att få en bild av området och vilka sociala behov som finns, däribland att öka tryggheten och kulturutbudet.
    

– Mötesplatsen kommer att fyllas med innehåll i samarbete med lokala organisationer för att bli en plats som bidrar till hela Hagsätras utveckling, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad. 

torsdag, 15 november 2018 17:09

Catella ökade rörelseresultatet till 292 Mkr

alt
Knut Pedersen, vd för Catella.

 

Catella ökade sin nettoomsättning för årets nio första månader till 1.473 Mkr (1.320) och redovisade ett höjt rörelseresultat till 292 Mkr (244) och en förbättrad rörelsemarginal till 19 procent (18). I rapporten framhåller vd Knut Pedersen att Catellas plattform inom rådgivning och kapitalförvaltning tillåter en kraftig tillväxt och bolaget avser att fortsätta öka förvaltat kapital för att skapa en än mer stabil bas i form av fasta intäkter, men också en ökad novå för möjliga rörliga intäkter.

 

Inom affärsområdet Corporate Finance medverkade Catella i transaktioner om 45,3 Mdr (33,6), varav 18,3 Mdr (23,4) i Norden och 27,0 Mdr (10,2) i Kontinentaleuropa. Detta gav ökade intäkter om 416 Mkr (396), men rörelseresultat minskade till 19 Mkr (27) motsvarande en marginal om 5 procent (7).

 

Inom Property Investment Management ökade det förvaltade kapitalet med 11,7 Mdr kr (7,8). Nettoinflödet under perioden var 6,7 Mdr kr (6,5) och den 30 september uppgick förvaltat kapital till 66,7 Mdr kr (48,1). Affärsområdets intäkter steg till 460 Mkr (304 och rörelseresultatet förbättrades till 64 Mkr (16), vilket motsvarade en marginal om 14 procent (5).

 

Catellas förvaltade kapital inom Equity, Hedge och Fixed Income Funds steg med 2,9 Mdr (3,4) under perioden och förvaltat kapital i affärsområdet ökade till 112,3 Mdr kr (102,3). Intäkterna steg till 648 Mkr (633), medan rörelseresultatet förbättrades till 286 Mkr (260), motsvarande en marginal om 44 procent (41).

 

I oktober träffade Catella Bank ett inkråmsöverlåtelseavtal om sin Wealth Management-verksamhet i Luxembourg. I affären ingår inte den svenska Wealth Management- samt kortutgivningsverksamheten och den strategiska översynen för dessa verksamheter fortgår. Inom affärsområdet ökade det förvaltade kapitalet till 21,3 Mdr kr (19,8). Till följd av arbete med att renodla kundportföljen och kostnader i samband med den strategiska översynen minskade affärsområdets intäkter till 262 Mkr (337) och rörelseresultatet föll till –93 Mkr (6). LE

torsdag, 15 november 2018 17:03

Amasten invigde de första Riki-husen

alt
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, inviger det första huset byggt enligt Amastens modulsystem Riki.

 

Under torsdagen invigde Amasten Sveriges första Riki-hus med 44 lägenheter på Näckens väg 27 i Tomtebo, Umeå. Vid invigningen medverkade Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten och Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

 

Riki Bygg, som ingår i Amasten, producerar tillsammans med en kinesisk partner lägenhetsmoduler av hög svensk design och kvalitet.

 

– Vi har jobbat med det här konceptet i mer än tre år och det är fantastiskt kul att se det första färdiga Riki-huset här idag, sa Jan-Erik Höjvall.

 

I augusti anlände de 44 lägenheterna till Umeå hamn, nästan helt inflyttningsklara, inredda med kök, toalett, speglar och allt. Sedan dess har taket byggts och monteras och fasaden har satts på plats, och nu är huset helt klart för inflyttning. Projektet kommer att följas av ytterligare ett hus med 33 lägenheter inflyttningsklara till hösten 2019.

 

– Umeå har bostadsbrist och det här är ett innovativt sätt att bygga, snabbt och med god kvalité. Det är ett bra komplement till vårt övriga bostadsbyggande i kommunen. Vi ser fram emot att våra hyresgäster flyttar in och att följa projektet vidare, sa Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

Sida 1 av 806