25 april 2019

Redaktionen

 

Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson AB.Einar Mattsson tror på Storstockholm och har fortsatt att utveckla nya bostäder för egen och långsiktig förvaltning i regionen. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och fastighetsbeståndets värde ökade till 12 Mdr kr under 2018. Ettåringen Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB har växt och förvaltar totalt värden om drygt 59 Mdr kr.

 

Hyresintäkterna i koncernens fastighetsbestånd ökade under 2018 till 494 (448) Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar blev 248 (229) Mkr. Fastighetsbeståndet inom hela EM-sfären har nu passerat ett bedömt marknadsvärde på 15 Mdr kr.

 

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB ökade omsättningen till 239 Mkr och resultatet landade på 8 Mkr trots ett år av konsolidering efter några års stark expansion. Einar Mattsson Byggnads AB försörjer sedan ett år tillbaka enbart koncernen med kvalitativa byggtjänster och dotterbolaget gjorde ett resultat på 11 Mkr (30). Einar Mattsson Projekt AB, som färdigställde cirka 480 bostäder under 2018, har 2.033 bostadsbyggrätter i sin projektportfölj. Projektbolaget omsatte cirka 643 (1.156) Mkr Resultatet blev – 1 Mkr (155) på grund av försämrade marknadsförutsättningar samt kostnadsökningar till följd av resursbrist i flera delar av kedjan.

 

– Om man sköter grundaffären kommer man att lyckas långsiktigt. Det är glädjande att vi på koncernnivå når ett tillfredsställande resultat trots den överhettning som projektutvecklingsbranschen nu lider sviterna av. Vi har valt att lägga stora resurser i efterhand på att möta kundernas förväntningar vilket sänkt resultatet i vår projektverksamhet, säger Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson AB.

 

– De beslut vi har fattat under överhettningsåren om återhållsamhet vad gäller markförvärv och en måttfull extern finansiering bidrar till att vi nu har resurser till nya investeringar vilket förvärven av byggrätter i Årsta, Huddinge och Telefonplan visar. De kommande 5 åren planerar vi att investera cirka 5 miljarder i nya bostäder av befintliga bostadsmiljöer, fortsätter Stefan Ränk.

 

torsdag, 25 april 2019 17:03

Fortsatt stark tillväxt i Wihlborgs 

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.Wihlborgs starka utveckling fortsätter med ett förvaltningsresultat som ökade med hela 25 procent till 406 Mkr (325) under Q1. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668), medan driftsöverskottet steg med 9 procent till 500 Mkr (460). Vinsten efter skatt ökade till 311 Mkr (303),  motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97). I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 73 Mkr (46) och i derivat med -81 Mkr (17).

 

– Under första kvartalet tecknade vi nya hyresavtal till ett värde om 96 Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal. Vårt fokus på att öka driftsöverskott och förvaltningsresultat har över tiden stärkt vår balansräkning, vilket gjort det möjligt att genomföra förvärv när möjligheter uppkommit, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Under perioden köpte Wihlborgs fastigheter för drygt 1,4 Mdr kr där de största objekten var Nya Vattentornet 2 och 4 i Lund, totalt omfattande 49.000 kvm kontor och sålde två fastigheter i Köpenhamn för 310 Mkr. Vidare investerades 406 Mkr i befintligt bestånd, medan valutaomräkningar om 114 Mkr tillsammans med värdeförändringarna om 73 Mkr medverkade till att portföljens redovisade värde stegtill 43,8 Mdr kr (42,1).

 

Helt nyligen sålde Wihlborgs den fullt uthyrda fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande 27.500 kvm för 1,4 Mdr kr. Detta som ett led i arbetet med att optimera fastighetsportföljen och vara redo för nya affärer.

 

Skuldportföljen ökade till 24.449 Mkr (22.814) och finansierades till en snittränta om 1,36 procent (1,40) inklusive kostnader för kreditavtal.

 

Slutligen uppgick eget kapital vid periodens slut till 15.853 Mkr (15.530) medan soliditeten var 35,2 procent (36,3) och substansvärdet (EPRA NAV) per aktie beräknades till 125,75 kr (122,64). LE

torsdag, 25 april 2019 16:37

Fastpartner ökade vinsten till 579 Mkr

 

Den 1 februari tillträdde Fastpartner fastigheten Brahelund 2 i Solna omfattande 41.000 kvm till en köpeskilling om nära 2 Mdr kr.Fastpartner redovisade en höjd kvartalsvinst efter skatt till 579 Mkr (343), motsvarande 3,15 kr (1,85) per stamaktie. I resultatet ingick orealiserade värdeökningar på fastigheter med 577 Mkr (267).

 

Hyresintäkterna steg med 9,2 procent till 396 Mkr (363), medan driftnettot ökade med 10,2 procent till 252 Mkr (228), vilket gav en överskottsgrad om 63,6 procent (63,0). Förvaltningsresultatet ökade med 2,3 procent till 176 Mkr (172), per stamaktie 0,97 (0,95) kr, där det under fjolårets siffra ingick resultatandelar om 8,5 Mkr för uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är nu slutfört och samtliga lägenheter är sålda. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840 Mkr (745).

 

Den 1 februari tillträdde Fastpartner fastigheten Brahelund 2 i Solna omfattande 41.000 kvm till en köpeskilling om nära 2 Mdr kr, vilket tillsammans med investeringar i befintligt bestånd om 255 Mkr bidrog till att fastigheternas marknadsvärde ökade till 25,1  Mdr kr (22,3).

 

Räntebärande nettoskulder ökade till 13.188 Mk (11.064), motsvarande 52,5 procent (49,5) av fastigheternas marknadsvärde. Medelräntan var oförändrat 2,0 procent.

 

Det egna kapitalet ökade till 9.693 Mkr (9.114) och soliditeten i koncernen minskade till 36,0 procent (38,7), justerad enligt EPRA NAV 42,8 procent (45,9). Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick vid periodens slut till 674,5 (836,1) MSEK.

 

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 Mkr. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. LE

 

 

 

torsdag, 25 april 2019 16:18

Stark utveckling för Catena

 

Under årets första kvartal blev det klart att Catena ska påbörja den fjärde utbyggnadsetappen i Logistikposition Tostarp, Helsingborg. Projektet gäller en anläggning om 18.300 kvm åt PostNord.


Catena uppvisar en stark start på året där lyckad projektutveckling och lägre räntekostnader bidrog till en ökning av vinsten efter skatt till 245,8 Mkr (176,6), motsvarande 6,52 kr (4,72) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar med 157,4 Mkt (86,8).

 

Det första kvartalets hyresintäkter ökade med 12 procent till 294,0 Mkr (263,2), medan driftsöverskottet steg med 16 procent till 223,2 Mkr (192,6) och förvaltningsresultatet förbättrades med procent till 155,9 Mkr (135,9).

 

Under perioden tecknade Catena 15-årigt hyresavtal med PostNord vilket innebär att Catena kommer att investera 250 Mkr i en terminal om 18.300 kvm på Logistikposition Tostarp i Helsingborg.

 

Kvartalets investeringar uppgick 166 Mkr, varav 21 Mkr var förvärv, och bidrog till att fastigheternas värde steg till 15,1 Mdr kr (14,7 vid årsskiftet).

 

De räntebärande skulderna minskade till 8.458 Mkr (8.517) och finansierades till en snittränta om 2,6 procent (2,7) inklusive kostnader för derivat och outnyttjade kreditlöften.

 

Det egna kapitalet steg till 5.557 Mkr (5.308), motsvarande 147,41 kr (140,82) per aktie, och substansvärde per aktie EPRA NAV beräknades till 178,50 kr (169,53, 155,92 den 31/3 2018).

 

– Catena har goda förutsättningar att fortsätta växa även i händelse av avtagande tillväxt inom traditionell retail. Det räcker att blicka mot utvecklingen i Asien och framförallt Kina för att se tendensen och även i Sverige pekar trenden tydligt i en riktning – det är den digitalt drivna handeln som nu är detaljhandelns tillväxtmotor, säger Catenas vd Benny Thögersen. LE

torsdag, 25 april 2019 16:11

Areim hyr ut 5.000 kvm till Convendum

 

Kvarteret Brädstapeln (före detta Trygg Hansa-huset) på Fleminggatan, Kungsholmen, Stockholm.


I februari 2020 flyttar Convendum in i Areims fastighet Brädstapeln på Kungsholmen och öppnar därmed sin 14:e av totalt 20 planerade enheter i Sverige.

 

I Brädstapeln ska Convendum hyra cirka 5.000 kvm och som hyresgäst i fastigheten blir bolaget en del av Areims utveckling av Kungsholmens nya knutpunkt.

 

– Convendum är ett spännande företag och ett bra tillskott till våra redan etablerade hyresgäster i huset. Vi har några ytor kvar att hyra ut och diskuterar med flera intresserade potentiella hyresgäster, säger Erik Ullsten, fastighetsansvarig på Areim.

torsdag, 25 april 2019 16:03

ETTELVA öppnar kontor i Dalarna

 

Johan Roos, partner och ansvarig för Bostad på ETTELVA, kommer att ansvara för etableringen i Dalarna.


ETTELVA Arkitekter expanderar sin verksamhet med ett nytt lokalkontor i Dalarna. Johan Roos, partner och ansvarig för Bostad på ETTELVA, kommer att ansvara för etableringen.

 

– En etablering ute i landet ligger i linje med företagets affär. Där vi tidigare har varit förankrade i Stockholm och Mälardalen har vi nu en större spridning på våra projekt, både inom Sveriges gränser och i våra grannländer, säger Anders Lindh, vd på ETTELVA.

 

Johan Roos har arbetat på ETTELVA sedan 2007 men är uppvuxen i Dalarna och har god lokalkännedom. Bolaget har redan ett antal genomförda och pågående projekt i området. Bland annat har kontoret arbetat med området Lugnet i Falun både inför Skid-VM och med framtida gestaltningsprinciper samt M-Bilars nya anläggning som nu byggs i attraktivt läge i Borlänge. Inom kort kommer ETTELVA även arbeta med ett större stadsutvecklingsprojekt i närliggande län.

 

 

torsdag, 25 april 2019 15:50

MG Real Estate till Norra hamnen i Malmö

 

I den röda cirkeln i Norra hamnen i Malmö ska MG Real Estate bygga en logistik- och kontorsanläggning på en tomt om cirka 50.000 kvm.


Malmö stads tekniska nämnd har godkänt en markreservation till bolaget MG Real Estate för 50.000 kvm tomtyta i Malmö Industrial Park, Norra hamnen. Här vill bolaget utveckla en logistik- och kontorsanläggning.

 

MG Real Estate är den första utomnordiska aktör som ges en markreservation i området.

 

– Europeiska bolag har upptäckt det fantastiska läge som Malmö Industrial Park erbjuder. Jag tror att intresset för Malmös hamnområde kommer att öka, tack vare hamnens strategiska läge och de möjligheter till samarbete som finns, både med hamnen och med andra verksamheter i området, säger Anna Bertilson, direktör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

 

MG Real Estate etablerar just nu ett skandinaviskt dotterbolag som ska fortsätta expansionen i Norden. I Norra Hamnen vill bolaget på en cirka 50.000 kvm stor tomtyta bygga sin logistik- och kontorsanläggning med lagerbyggnader och tillhörande anläggningar för uthyrning.

 

– MG Real Estate har redan varit framgångsrika i Danmark i snart tre år. Framgångarna och efterfrågan från våra kunder gör att vi vill expandera i resten av Norden, mer specifikt i Sverige. Med vår markreservation i Malmö Industrial Park visar vi våra kunder att det här är ett utmärkt strategiskt läge för deras verksamheter. Våra kunders verksamheter i Malmö hamn kommer att stärka vikten av hamnen i hela Öresundsregionen som ett trimodaltlogistiskt center, säger Anton Van Vlerken, Chief Country Officer i Nederländerna och Norden, MG Real Estate.

 

Markreservationen är resultatet av ett samarbete mellan Malmö stad och Invest in Skåne, Skånes officiella export- och investeringsfrämjande organisation.

 

– Det är en viktig milstolpe för regionen att ett välkänt företag som MG Real Estate har valt att etablera sig i Malmö. Logistiskt sett är Skåne ett perfekt val, med sitt strategiska läge mot Sverige och hela Norden samt närheten till kontinenten och välfungerande transportförbindelser mot resten av världen via tåg, bil, båt och flyg, säger Ulrika Ringdahl, vd för Invest in Skåne.

 

Utvecklingen av Malmö Industrial Park sker i samverkan med Copenhagen Malmö Port (CMP). De företag som etablerar sig i området förväntas bidra till ökad sysselsättning, stärka hamnens verksamheter och öka godsmängder över kaj.

 

Malmö Industrial Park är ett expansivt industriområde mitt i Öresundsregionen. Här erbjuds centralt belägen industrimark till aktörer inom tillverkning, förädling och distribution. Marken ligger i direkt anslutning till Copenhagen Malmö Port (CMP), där de trimodala logistiklösningarna – tåg-, väg- och sjötrafik – knyts samman på ett effektivt sätt. Malmö stad arbetar för en hållbar hamn- och industriverksamhet och samarbetar med aktörerna i hamnområdet för att hitta smarta lösningar inom återvinning, logistik- och energi, så kallad industriell symbios.

 

MG Real Estate är ett europeiskt bolag som arbetar med att bygga, utveckla och förvalta kontor- och logistikfastigheter. Bolaget har bland annat uppfört byggnader åt större företag som Philips, FedEx, DHL, Primark, CAT, Deloitte, H&M, Maersk med flera, i Belgien, Nederländerna, Tyskland och Danmark. De har under senaste året även utvecklat en logistikfastighet inne på Copenhagen Airports område.

 

Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera utländska investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri rådgivning och service till utländska företag som överväger Skåne för framtida investeringar. Invest in Skåne hjälper även skånska företag som vill göra affärer internationellt.

 

 


Älvstranden Utveckling har utnämnt Catrine Kommes (bilden) till ny ekonomichef. Hon efterträder Mi Mathiesen som ska fokusera på investeringsfrågor. Rekryteringen stärker ytterligare bolagets finansiella kompetens när stora stadsutvecklingsprojekt ska sjösättas i centrala Göteborg.

 

– Älvstranden Utveckling går in i en tydlig genomförandefas bland annat med utbyggnaden av Masthuggskajen och tar nu höjd för att ha kontroll över finanserna i de stora projekt vi jobbar med, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

 

Catrine Kommes är utbildad civilekonom och arbetar i dag som redovisningsansvarig på bolaget. Hon jobbar nära nuvarande ekonomichefen Mi Mathiesen, och hon kommer successivt att ta över hennes arbetsuppgifter. Mi Mathiesen ska i sin nya tjänst fokusera på investerings- och finansieringsfrågor i samband med bolagets stadsutvecklingsprojekt.

 

Catrine Kommes är civilekonom, utbildad på Luleå Tekniska Universitet. Efter examen 2005 har hon arbetat med revision inom fastighetsbranschen, bland annat på redovisningsbyrån EY. Sedan 2017 arbetar hon på Älvstranden Utveckling.

 torsdag, 25 april 2019 13:57

Colliers Sverige har en ny ägare

 

Från vänster: Davoud Amel-Azizpour, CFO Colliers International EMEA, Chris McLernon, CEO Colliers International EMEA, Dan Törnsten, CEO Colliers International SverigeColliers International Sverige har blivit uppköpt av Colliers International Group Inc. (NASDAQ och TSX: CIGI), globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 14.000 anställda i 68 länder. Uppköpet är ett led i Colliers Internationals expansion i Europa och stärker ytterligare deras position i Norden, där de sedan tidigare äger Colliers Danmark (2017) och Colliers Finland (2018).

 

Colliers Sverige har ett team på cirka 30 experter inom Capital Markets, Leasing, Corporate Solutions, Retail samt Real Estate Management Services. Med ett växande antal lokala, nationella och internationella kunder har Colliers Sverige under de senaste åren stärkt sin position på marknaden och utgör numera en av de viktigaste aktörerna i branschen.

 

Dan Törnsten, vd för Colliers International, säger:

– Uppköpet av Colliers Sverige är en naturlig del i vår utveckling och kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt och ett ännu starkare serviceutbud till våra kunder. Under mina nära två decennier i bolaget har Sveriges fastighetsmarknad växt och blivit allt intressantare ur ett internationellt perspektiv, vilket hjälpt oss att utvecklas som bolag. Efter ett fantastiskt 2018, där vi gjort många affärer tillsammans med våra kunder har vi en stark position som en av Sveriges främsta fastighetsrådgivare och det ska bli spännande att fortsätta på den resan tillsammans med Colliers International Group.

 

Chris McLernon, Colliers International CEO | EMEA, säger:

– Sweden is a major market in Europe representing an attractive growth opportunity for Colliers. We have had a successful affiliate relationship for many years and now we will dedicate our efforts to realizing Sweden’s potential in the years ahead. We continue to deliver on our goal of elevating our global platform while remaining the most enterprising company in the industry, with a culture that enables our people to maximize every opportunity and accelerate success.

torsdag, 25 april 2019 13:47

IN3PRENÖR bygger åt Dahl i Ulvsunda

 

VVS-grossisten Dahl ska hyra fyra nya hus med en total yta om 20.000 kvm i Ulvsunda.
IN3PRENÖR bygger på uppdrag av Sagax ett nytt huvudkontor samt tre nya butiker åt Sveriges största VVS-grossist Dahl i Ulvsunda i västra Stockholm. De nya husen omfattar en yta om totalt 20.000 kvm och inrymmer såväl huvudkontor som tre butiker åt Dahl.

Projektet inkluderar varmbutiker, ouppvärmda lagerutrymmen, garage samt butiks- och säljkontor och genomförs på smått historisk mark. I kvarteret Gjutmästaren 8 låg tidigare myndigheten Flygtekniska försöksanstalten (FFA).

– Vi är glada över att vi tillsammans med Sagax jar utvecklat projektet. Vårt arbetssätt och vår erfarna organisation kommer att genomföra en trygg och förutsägbar leverans säger Anders Bysell, vice vd på IN3PRENÖR.

Samarbetet inleddes redan 2017, just nu pågår montage av stomme och inflyttning kommer att ske i december 2020.

Sida 1 av 878