19 februari 2018

Redaktionen

alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg har levererat ett mycket starkt bokslut för 2017. Nettoomsättningen ökade till 2.563 Mkr (2.299), varav hyresintäkterna steg till 2.389 Mkr (2.150). Vinsten efter skatt blev starka 2.559 Mkr (2.681), motsvarande 19,21 kr/aktie (20,13). Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,50 kr/aktie (3,95).

 

Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent med en uthyrningsgrad som steg till 95 procent (93), inklusive projektfastig­heter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.647 Mkr (1.458), en ökning med hela 13,0 procent. Ökningen berodde främst på effekten av förvärvade fastigheter samt på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden steg till 69 procent (68).

 

Resultatet före värdeförändringar stärktes till 1.180 Mkr (965). Den orealiserade värdeförändringen för förvaltningsfastigheterna som blev 1.817 Mkr (2.772), förklaras främst av ökade hyresnivåer, men också av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeför­ändringar för derivat uppgick till 121 Mkr (–307), då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.

 

Värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 39.991 Mkr (36.054). Investeringarna i egna fastigheter ökade till 1.593 Mkr (1.002). Under helåret förvärvades fastigheter för 2.265 Mkr (1.461), medan fastigheter såldes för 868 Mkr (23). Det medförde att de totala anläggningstillgångarnas värde steg till 40.276 Mkr (36.368).

 

De totala långfristiga skulderna ökade till 21.503 Mkr (18.095) medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.832 Mkr (1.970).

 

Atrium Ljungberg ska ha beröm för att bolaget har sänkt den genomsnittliga räntan betydligt. Inklusive outnyttjade lånelöften uppgick den genom­snittliga räntan till 1,7 procent (2,4). Sänkningen beror främst av sänkta kreditmarginaler och omstrukturering av räntederivat. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 4,4 år (3,9) och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 3,5 år (3,5).

 

Bolaget har en hög investeringstakt. I kommunikén säger vd, Annica Ånäs:

– Inför 2017 var ambitionen att öka investeringstakten och genomföra investeringar i egna fastigheter om 1,5 miljarder kronor. Målsättningen var också att starta byggprojekt med en total investeringsvolym om cirka två miljarder kronor. Med facit i hand har vår investeringstakt varit högre än så. Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1,6 miljarder kronor och vi är igång med flera byggprojekt i Sickla, Gränbystaden och Mobilia. Dessa projekt kommer att färdigställas under perioden 2018–2020.

 

I en kommentar kan sägas att då de stora projekten Sickla, Gränbystaden och Mobilia, färdigställs under de närmaste åren ökar bolaget intäkterna. Därför kan Annica Ånäs lämna en prognos om att resultatet före värdeförändringar kommer att öka till 1.200 Mkr för 2018.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med 2,00 kr till 130 kr som senast betalt. SF

fredag, 16 februari 2018 18:59

Heimstadens portfölj växte till 50 Mdr

alt
Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 

Under 2017 nära nog dubblade Heimstaden sin fastighetsportfölj till 50,3 Mdr kr (26,3). Till ökningen bidrog förvärv i de tre skandinaviska länderna för 22,9 Mdr kr (6,8), orealiserade värdeökningar om 2,2 Mdr (2,3) och investeringar i befintligt bestånd för 0,4 Mdr (0,3). Under året fortsatte bolaget sin snabba expansion i Danmark, etablerade sig i universitetsstäderna Linköping och Umeå genom förvärv av 3.000 lägenheter från de kommunala bolagen Stångåstaden respektive Bostaden, och kompletterade sitt befintliga bostadsbestånd i bland annat Gävle, Ystad och Norrköping.

 

– Ett intensivt och händelserikt 2017 har lagts till handlingarna. Ett år präglat av stark tillväxt, renodling av befintligt fastighetsbestånd samt ett fortsatt fokus på effektiv och kundorienterad förvaltning. Jag är minst sagt stolt över alla medarbetares arbetsinsats och motivation som möjliggjort denna positiva utveckling av vårt nordiska bostadsbolag Heimstaden, säger vd Patrik Hall.

 

Hyresintäkterna ökade till 2.013 Mkr (1.057), medan driftnettot steg till 1.027 Mkr (530), motsvarande en överskottsgrad om 51,0 procent (50,1). En större låneportfölj resulterade i ett finansnetto om -459 Mkr (-193). Förvaltningsresultatet förbättrades till 515 Mkr (368) och vinsten efter skatt uppgick till 2.064 Mkr (2.215), vilket motsvarade 123 kr (134) per stamaktie.

 

Vid årsskiftet uppgick Heimstadens räntebärande skulder till 30.936 Mkr (17.501), varav efterställda aktieägarlån utgjorde 0 Mkr (2.722). Genomsnittsräntan för den totala upplåningen och derivat samt avgifter för outnyttjade krediter ökade till 1,72 procent (1,47), vilket främst var en konsekvens av förvärv av tillgångar i Norge som löper med högre marknadsränta.

 

Årets totalresultat om 2.163 Mkr bidrog, tillsammans med tillskott ifrån innehav utan bestämmande inflytande och utdelning om 7.816 Mkr, till att det egna kapitalet ökade till 18.807 Mkr (8 975). Soliditeten stärktes till 36 procent (32). LE

alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa Fastigheter.

 

Duktiga Hemfosa fortsatte att växa starkt under år 2017 då hyresintäkterna ökade till 3.314 Mkr (2.642), vilket medförde att förvaltningsresultatet steg till imponerande 2.186 Mkr (1.812). Vinsten efter skatt blev 3.059 Mkr (3.739) Mkr. Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en utdelning om 4,80 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,20 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie.

 

I vinsten ingick realiserade värdeförändringar av fastigheterna med 22 Mkr (46). Periodens orealiserade värdeförändring, som i fastighetsportföljen uppgick till 1.629 Mkr (1.548), var främst ett resultat av ändrade avkastningskrav och genomförda projekt. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 6,1 procent (6,2), vilket vid förra värderingstidpunkten den 30 september 2017 uppgick till 6,1 procent. Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet och restvärdet uppgick till 7,3 procent (7,4), respektive 8,2 procent (8,4).

 

Hyresintäkterna steg under året till 3.314 Mkr (2.642), med en ekonomisk uthyrningsgrad som ökade till 92,5 procent (91,1). Driftnettot stärktes till 2.232 Mkr (1.817).

 

I balansen steg förvaltningsfastigheternas värde markant till 41.119 Mkr (34.688), liksom andelar i joint ventures, vilka ökade till 2.096 Mkr (1.676).

 

De långfristiga skulderna steg till 15.139 Mkr (14.639), liksom de kortfristiga skulderna, vilka steg till 8.894 Mkr (5.966).

 

Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 17.807 Mkr (15.570), vilket innebar soliditeten minskade knappt till 40,4 procent (41,4), till en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,4 gånger (3,9).

 

Hemfosa äger andelar i tre joint ventures. 1. Hemfosa äger Söderport Holding tillsammans med AB Sagax, 50 procent vardera av samtliga aktier. 2. Hemfosa äger Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU) tillsammans med Aspelin Ramm Eiendom AS, ett norskt fastighetsutvecklingsföretag samt 3. Hemfosa äger 26,6 procent av aktierna och rösterna i Offentlig Eiendom Invest AS, ett bolag som äger och förvaltar nio samhällsfastigheter i Norge. Hemfosas resultat i Söderport Holding ökade till 769 Mkr (552), medan det minskade i Gardermoen Campus Utvikling AS till 265 Mkr (415).

 

I en kommentar till bokslutskommunikén säger vd Jens Engwall:

– Efter ännu ett förvärvsaktivt år har vi idag ett fastighetsbestånd värderat till totalt 41 Mdr kr. Samhällsfastigheter, som utgör 64 procent och med ett värde på drygt 26 Mdr kr, har stabila kassaflöden i Sverige, Norge och Finland. Därutöver har vi ett attraktivt bestånd, värderat till cirka 15 Mdr kr, av kommersiella fastigheter i främst tillväxtregioner. Hemfosa fortsätter att växa med en låg finansiell risk – soliditeten uppgick vid året slut till 40,4 procent. Vi tillträdde fastigheter till ett värde om cirka 1,1 Mdr kr under det fjärde kvartalet och förbättrade förvaltningsresultatet exklusive resultatandelar i delägda företag med 56 Mkr jämfört med föregående år. Vi redovisar också en fortsatt stabilt ökande intjäningsförmåga i varje kvartal under året.

 

Han fortsätter:

– Jag ser fram emot nästa steg i utvärderingen av en uppdelning i två nya företag med rötter i Hemfosas gedigna företagskultur och affärsmässighet. Till dess jobbar vi vidare med att utveckla våra samarbeten med hyresgäster och utvärdera tillväxtmöjligheter i en miljö där vi ser bra tillgång till skuld, hyggligt stabila fastighetspriser och efterfrågan på fastighetsutvecklingen. På Hemfosa sitter vi inte still.

 

Hemfosa genomför nu en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av koncernen Hemfosa i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde. Se särskild artikel. SF

fredag, 16 februari 2018 15:22

Catena dubblade vinsten

alt
Benny Thögersen, vd för Catena.

 

För helåret dubblade Catena resultatet före skatt till 758,6 Mkr (386,6), en vinst som efter skatt ökade till 634,7 Mkr (338,4). I resultatet ingick realiserade värdeförändringar av fastigheter med 86,3 Mkr (9,8) och orealiserade värdeförändringar av fastigheter med 291,1 Mkr (138,3). Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en höjd utdelning om 4,50 kr/aktie (3,50).

 

Bolagets hyresintäkter ökade starkt med 13 procent till 892,0 Mkr (786,6), med en uthyrningsgrad som förbättrades till 94,7 procent (93,0). Det medförde att driftsöverskottet steg med 16 procent till 671,2 Mkr (578,1) och att förvaltningsresultatet ökade stort med 39 procent till 440,1 Mkr (316,0).

 

Med dessa starka siffor säger Benny Thögersen i en kommentar till bokslutskommunikén:

– Jag kan glädjande nog konstatera att Catena levererar även under 2017. Vi lyckades under året fortsatt förbättra vår uthyrningsgrad, från 93 procent för 2016 till 94,7 procent för utgången 2017. Högre uthyrningsgrader, tillsammans med bland annat energiförbättrande åtgärder i våra fastigheter, ökade driftsöverskottet. Tillsammans med en förbättradfinansieringsstruktur innebär det att vi kan redovisa ett starkare förvaltningsresultat. Ju längre ned i resultaträkningen vi kommer desto bättre ser det ut. Hyresintäkterna för helåret är upp 13 procent, driftsöverskottet upp 16 procent och förvaltningsresultatet upp 39 procent. Detta är enligt plan och en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta växa och utveckla vår portfölj av moderna logistikfastigheter. Under året upptogs Catena i EPRA, vilket har attraherat nya internationella investerare.

 

Han fortsätter:

– Catena finansiella kostnaderna minskade till ­213,2 Mkr under året (­244,3). Catena har gjort en större omläggning och förlängning av 2.266 Mkr av koncernens swapavtal som totalt omfattar en volym om 4.458 Mkr. Befintliga swappar med ett negativt verkligt värde, inklusive upplupna kupongräntor, om 276,6 Mkr har stängts per 23 mars 2017. Omläggningen har gjorts värdeneutral, vilket innebär att kostnaden för stängningen av de gamla swapparna samt upplupna kupongräntor inte påverkat likviditeten under perioden utan kommer i stället ersättas banken som ett tillägg till gällande swapränta under de nya swapparnas löptid. Som en engångseffekt, beroende på ej erlagd upplupen kupongränta för stängda swapavtal, har första kvartalets räntekostnader påverkats positivt med 16,6 Mkr. Motsvarande kostnad återfinns som del av årets orealiserade värde förändring derivat.

 

Värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 13.131 Mdr kr (10.786). Under året har Catena förvärvat fastigheter till ett värde om 1.960,6 Mkr och sålt fastigheter för 419,9 Mkr. Utöver detta har löpande investeringar i befintliga fastigheter gjorts med 502,2 Mkr.

 

De långfristiga skulderna till kreditinstitut ökade till 6.251,5 (2.788,0), medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.316,7 Mkr (3.669,2).

 

Det innebar att det egna kapitlet ökade till 4.596,5 Mkr (3.899,9), med en soliditet som steg till 32,3 procent (31,6) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 3,5 gånger (2,3).

 

På börsen steg aktien med 3,80 procent till 160,0 kr som senast betalt. SF

fredag, 16 februari 2018 15:17

Diös höjer utdelningen med 45 procent

alt
Knut Rost, vd för Diös.

 

Med ett fastighetsbestånd som i början av året ökade med 5 Mdr genom förvärv av 33 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall, fick till följd att Diös ökade förvaltningsresultatet för helåret 2017 med 53 procent till 822 Mkr. Vinsten efter skatt steg till 1.029 Mkr (832), motsvarande 7,78 kr (8,66) per aktie, och i resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 402 Mkr (337) och på derivat till 27 Mkr (91). Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 1.700 Mkr (1.323), medan driftöverskottet stärktes till 1.080 Mkr (806) och med en överskottsgrad som förbättrades till 64 procent (61), vilket var bättre än årets målsättning. Inför årsstämman föreslår Diös styrelse en utdelning om 2,90 kr (2,00) per aktie.

 

– Jag är stolt över att vi levererar ett så bra resultat att styrelsen kan föreslå en utdelningsökning om 45 procent. Förslaget är en utdelning om 2,90 kr per aktie (2,00) jämnt fördelat på två tillfällen, med 1,45 kr per tillfälle. Det ger ett jämnare kassaflöde över året och volatiliteten i aktien minskar då beloppet som avskiljs vid respektive utdelning är lägre än vid en utdelning. Förslaget är i enlighet med utdelningspolicyn och ger även i år en av de mest attraktiva direktavkastningarna i branschen, säger vd Knut Rost.

 

Utöver förvärven genomförde Diös under året ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter för 505 Mkr (420), vilket bidrog till att portföljens värde ökade till 19,6 Mdr kr (13,7).

 

De räntebärande skulderna ökade till 11.104 Mkr (8.013), motsvarande en belåningsgrad om 57,1 procent (58,6) Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick per den 31 december till 1,5 procent (2,0), inklusive lånelöften. Räntetäckningsgraden för året ökade starkt till 5,3 ggr (3,6).

 

En emission i början av året tillförde Diös 1.853 Mkr i nytt eget kapital och vid årsskiftet hade det egna kapitalet ökat till 6.887 Mkr (4.313), motsvarande en soliditet om 34,9 procent (31,0). Det långsiktiga substansvärdet per aktie ökade till 59,7 kr (56,0).

 

Det starka resultat innebar att aktien steg med 4,39 procent till 55,90 kr som senast betalt. LE

fredag, 16 februari 2018 12:07

Skanska bygger ESS Campus i Lund

alt
Byggnaderna på ESS Campus kommer att innehålla 450 arbetsplatser samt 16 laboratorier och verkstäder för underhåll, test och utveckling av delar till forskningsanläggningen. Bild: Henning Larsen Architects-COBE-SLA Architects

Skanska har slutit ett samverkansavtal med ESS, European Spallation Source ERIC, om att förbereda för ESS Campus, som består av kontor, laboratorium och verkstäder, i Lund. Avtalet innebär att Skanska och ESS under det närmaste halvåret ska planera, projektera och utarbeta riktkostnad för att genomföra byggprojektet med beräknad start fjärde kvartalet i år. För finansieringen svarar Nordiska investeringsbanken (NIB) som har avtalat om ett  23-årigt lån på upp till 30 MEUR med specialföretaget SKR Spallation AB, ägt av Skandrenting.
    
ESS Campus ligger intill den stora sameuropeisk forskningsanläggningen ESS som Skanska bygger i Lund.
    
– Det är väldigt glädjande att få möjligheten att fullborda arbetet med ESS genom att även bygga Campus som blir anläggningens ansikte utåt. Genom att fortsätta vårt nära samarbete med ESS i en gemensam organisation får vi möjlighet att utnyttja all den kompetens som finns i våra respektive organisationer på bästa sätt, säger Jörgen Christiansson, distriktschef Skanska Sverige.
  
Campus-området omfattar totalt cirka 40.000 kvm markyta där tre byggnader med en bruttoyta på 20.000 kvm ska uppföras. Avtalet som nu undertecknats gäller den inledandande fasen. Ett separat avtal för själva byggprojektet kommer att tecknas före byggstart.
    
– ESS Campus blir en viktig signaturbyggnad och det första besökarna möter när de kommer till ESS. Vi har sedan 2014 ett bra samarbete med Skanska, som bygger själva forskningsanläggningen, säger John Womersley, ESS Director General.
    
ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad forskningsområden, bland annat miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.
fredag, 16 februari 2018 12:02

lmarinen säljer för 1,9 Mdr kr till Deka

alt
Fastigheten Töölönlahdenkatu 3 är en av de senast uppförda byggnaderna i Helsingfors CBD.


Det finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har sålt kontorsfastigheten Töölönlahdenkatu 3, uppförd 2014 bredvid centralstationen i Helsingfors, till Deka Immobilien. Fastigheten omfattar cirka 15.800 kvm. Den LEED Gold-certifierade byggnaden om 15.800 kvm är fullt uthyrd till 14 hyresgäster, varav KPMGs finska huvudkontor utgör cirka 60 procent av ytorna. Köpeskillingen är cirka 190 MEUR (cirka 1,9 Mdr kr), vilket gör transaktionen till den största någonsin för en enskild kontorsfastighet i Finland. JLL var Ilmarinens rådgivare i affären.
    

– Sedan 2009 har Ilmarinen (genom Etera som Ilmarinen fusionerades med vid årsskiftet, red anm) utvecklat Töölönlahti-området till ett betydande, mycket modernt och eftertraktat kontorsområde, vilket bidrar till utvidgningen av CBD-området norrut. Vi är mycket nöjda med att Deka, en ansedd internationell investerare, blir ny ägare. Trots denna betydande försäljning kommer Ilmarinen att fortsätta vara en aktiv ägare och investerare på Helsingfors CBD-marknad, säger Kenneth Nyman, portföljförvaltare för Commercial Property Investments på Ilmarinen.

torsdag, 15 februari 2018 18:50

HEBA hade ett skördeår

alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

År 2017 var ett skördeår för HEBA. Under året färdigställde bolaget flera nyproduktions- och renoveringsprojekt och bolaget skördar nu de senaste årens investeringar genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet.

 

För helåret ökade HEBA vinsten före skatt till 471,1 Mkr (439,9), vilket ledde till en vinst efter skatt om 367,9 Mkr (372,5), motsvarande 8,91 (9,02) kr per aktie.

 

Hyresintäkterna 2017 stärktes till 334,8 (295,4) Mkr, med ett driftöverskott som steg till 214,8 (181,6) Mkr. Värdeförändringarna för fastigheterna uppgick till 319,3 (321,9) Mkr och värdeförändringarna för räntederivat blev positiva 14,3 Mkr (-3,7) Mkr.

 

Vid årsskiftet ökade värdet på bolagets bostadsfastigheter påtagligt till 8.771,0 Mkr (7.524,5).

 

De långfristiga skulderna steg till 2,472,5 Mkr (2.295,0), liksom de kortfristiga skulderna, vilket ökade svagt till 755,0 Mkr (708,4). Soliditeten minskade till 48,8 procent (52,6), med en räntetäckningsgrad om 3,7 gånger (3,8).

 

Substansvärdet på HEBA:s aktie steg från 122,01 kr i december 2016 till 132,69 kr i december 2017, motsvarande en ökning med 8,8 procent.

 

I rapporten säger vd Patrik Emanuelsson:

– HEBA:s mål är att skapa aktieägarvärde genom att växa i Stockholmsområdet med god lönsamhet. De senaste årens investeringar börjar nu ge effekt genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet. Vi ser en positiv resultatutveckling även under det kommande året. HEBA:s förvaltningsorganisation är mycket effektiv, med stabila och fina nyckeltal i driften. Med starka finanser, pågående projektportffölj och en marknad som darrar, ser jag med tillförsikt fram emot HEBA:s utveckling under 2018.

 

Och han tillägger:

– Jag ser med stor spänning fram emot den förändring vi ser på fastighetsmarknaden. SF

torsdag, 15 februari 2018 18:06

Vincero köper i Storängen, Huddinge

alt
Vincero är ett investmentbolag grundat av bröderna Andreas Rutili och Robin Rutili med fokus på starkt entreprenörskap och möjligheterna som uppstår när vår omvärld ändras. På bilden Andreas Rutili.

 

Vincero Fastigheter fortsätter att expandera i Huddinge genom två förvärv i Storängen intill Huddinge centrum. Totalt omfattar fastigheterna närmare 9.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på kontor, lager och produktion. Säljare är Landera och Alimenta och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till sammanlagt 130 Mkr.

 

Vincero äger sedan tidigare tio fastigheter i Storängen och de bägge nyförvärvade fastigheterna inrymmer närmare 20 hyresgäster. I samband med förvärvet tecknar även Vincero ett längre hyresavtal med bagerikoncernen Big Bake Nordic om 5.400 kvm och därmed är fastigheterna fullt uthyrda.

 

Vincero AB ökade år 2016 omsättningen till 85,3 Mkr (11.6) med resultat om 58,3 Mkr (268,4). Tillgångarna ökade till 578,1 Mkr (436,4) och med en soliditet som minskade till 63,24 procent (72,04).

torsdag, 15 februari 2018 17:53

Pandox gjorde en storvinst om 3,15 Mdr

alt
Anders Nissen, vd för Pandox.

 

Expansiva Pandox redovisar en vinst som steg till 3.650 Mkr (2.635) före skatt och till 3.148 Mkr (2.214) efter skatt. Den större vinsten medför att styrelsen i Pandox föreslår en höjd utdelning om 4,40 (4,10) kr per aktie för 2017.

 

I det större vinstresultatet ingick orealiserade värdeökningar i fastigheterna med 1.625 Mkr (1.301), medan den realiserade värdeökningarna för sålda fastigheter steg till 289 Mkr (159).

 

Totalt ökade hyresintäkterna i ett större bestånd för fastighetsförvaltningen till 2.121 Mkr (1.717), medan de minskade något i operatörsverksamheten till 2.067 Mkr (2.158), vilket innebar att nettoomsättningen steg till 4.269 Mkr (3.945).

 

I balansen ökade anläggnings- och omsättningstillgångarna till imponerande 51.912 Mkr (38.429), varav värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 42.548 Mkr (30.163).

 

De långfristiga skulderna ökade till 27.750 Mkr (21.722), liksom de kortfristiga skulderna, vilka steg till 5.135 Mkr (1.449). Den genomsnittliga räntan var oförändrat 2,6 procent. Det innebar att det egna kapitalet totalt steg till 19.027 Mkr (15.258). Soliditeten minskade till 36,37 procent (39,7), men till en höjd räntetäckningsgrad, före värdeförändringar, som steg till 4,2 gånger (4,0).

 

Pandox hade under år 2017 ett särdeles högt affärstempo med vinsttillväxt. I december förvärvades en portfölj med 21 hotellfastigheter i Storbritannien och Irland för cirka 7.700 Mkr samtidigt som Pandox tecknade tjugoåriga omsättningsbaserade hyresavtal för Hotel BLOOM! och Hotel Berlaymont i Bryssel med NH Hotels Group. Under samma månad genomförde Pandox också en riktad kontant nyemission samt avyttrade en butiksfastighet i Bryssel, vilket stärkte kassan med totalt cirka 1.800 Mkr

 

Med förvärvet av 21 hotellfastigheter lägger Pandox 20 nya hotellstäder till portföljen och uppnår en stark marknadsnärvaro i Storbritannien och Irland som är stora och dynamiska hotellmarknader. Portföljförvärvet tydliggör Pandox förmåga att kunna genomföra sin affärsstrategi i internationell konkurrens.

 

Som tidigare kommunicerats förväntas hotellportföljen bidra med cirka 450 Mkr i driftnetto 2018, vilket tillsammans med intäkts- och resultatbidragen från tidigare förvärv av Hilton London Heathrow Airport och Hotel Berlaymont lägger en god grund för lönsam tillväxt.

 

Att Pandox inte köpt någon hotellfastighet i Stockholm förklaras av att Stockholm hade en dålig siffra för RevPar med – 3 procent.

 

I rapporten säger vd Anders Nissen:

– Särskilt starka marknader i kvartalet var Bryssel, Frankfurt, Helsingfors, Oslo ochMontreal. Många regionstäder i Norden och Tyskland utvecklades också väl. I Köpenhamn och Stockholm minskade dock RevPAR med 7 respektive 3 procent. Underliggande efterfrågan i Stockholm var fortsatt god, men kunde inte fullt ut kompensera för den ökning av hotellkapacitet, på cirka 6 procent, som framförallt skett i city under året. Ytterligare kapacitet kommer att tillföras Stockholm under 2018.

 

I Köpenhamn förklaras nedgången i huvudsak av ett mycket starkt jämförelsekvartal 2016. Utsikterna för dansk ekonomi är goda och Köpenhamns attraktionskraft är fortsatt stark. Utmaningen i Köpenhamn är flera planerade större hotellöppningar de kommande åren med start i det andra kvartalet 2018.

 

Anders Nissen fortsätter:

– Gjorda förvärv och viss organisk tillväxt, drivet av marknad, samt lönsamma investeringar i befintlig portfölj, skapar förutsättningar för att öka cash earnings 2018.

För år 2017 ökade Pandox cash earnings till 1.660 (1.289 ) Mkr med ett resultat per aktie som steg till 19,89 kr (14,65). SF

Sida 1 av 686