22 februari 2020

Redaktionen

fredag, 21 februari 2020 18:32

Niam markanvisas 7.000 kvm i Södra Värtan

 

 

Vybild från den norra delen av Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX Arkitekter

 

 

 

 

Stockholms stad har beslutat att markanvisa fastighetsutvecklaren Niam att bygga kontor om 7.000 kvm med utsikt över Stockholms största hamn i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. Beslutet togs i exploateringsnämnden den 20 februari. Redan idag är Niam innehavare av en tomträtt i grannkvarteret Neapel där Niam utvecklar en större fastighet med kontor och hotell.

Fastigheten Hangö 1 som nu markanvisas ligger inom detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan som planeras att antas innan årsskiftet 2020/2021. Byggnation av kontor och service startar så snart det är möjligt efter det. I Södra Värtan planeras för 1.500 bostäder, samt kontor, hotell, skola, förskolor och centrumändamål, med en sammanlagd lokalyta på 115 000 kvm.

För att kunna bygga bostäder i den södra delen av Värtan behöver bullret från färjorna som lägger till utmed Värtapiren dämpas. Kontorsfastigheterna i norra delen av Södra Värtan kommer att fungera som bullerskärm, samtidigt som det ger arbetsplatser med ett bra läge vid vattnet intill Stockholms största hamn. Värtabanans östra bangård ska också avvecklas för att den mellersta och södra delen ska kunna utvecklas enligt plan. Södra Värtan blir en mix av kontor och bostäder med öppna bottenvåningar, parker, torg och ett flöde av människor från hela Östersjöområdet.

Sedan tidigare har elva bostadsutvecklare markanvisningar i den Södra delen av Södra Värtan. I den norra delen av Södra Värtan har Bonnier fastigheter en markanvisning för kontor på 65.000 kvm. Ytterligare markanvisningar kommer att göras i Södra Värtan och i kvarteret Valparaiso inom drygt ett år.

Samråd om ny detaljplan för Södra Värtan genomfördes december 2016 – februari 2017. Planen har sedan dess delats och kommer att ske i tre etapper; Södra Värtan norra, Södra Värtan mellersta och Södra Värtan södra. Först ut är den norra detaljplanen som planeras att ställas ut för granskning under våren 2020.

fredag, 21 februari 2020 18:15

Fastpartner AB utökar koncernledningen

 

 

 

 

 


Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge (bilden), HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekrytera de bästa talangerna inom fastighetsförvaltning. Utnämningen ska också ses mot bakgrund av att Fastpartner prioriterar hållbarhetsarbetet där ESG-frågor är en viktig del.

Sara Sigge
anställdes på Fastpartner år 2018 och innan dess arbetade hon som HR inom Sidas ramorganisation Union to Union. Sara Sigge är 39 år och innehar en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till HR-chef vid Företagsuniversitetet.


fredag, 21 februari 2020 18:02

Solnaberg förkastar Sterner Stenhus bud

 

 

Noterade Solnaberg Property  äger endast en fastighet som är IF-huset, omfattande 31.325 kvm, i Bergshamra vid korsningen av Bergshamravägen/E18 och Norrtäljevägen.

 


 

 

Styrelsen i Solnaberg Property meddelar att Sterner Stenhus ett kontanterbjudande till aktieägarna i Solnaberg (se länk) att överlåta samtliga sina aktier i Solnaberg till Budgivaren till ett pris om 144,0 kronor per aktie  kan inte antas. Styrelelsens uppfattning är att priset i erbjudandet varken reflekterar styrelsens uppfattning om bolagets potential eller den nuvarande aktiekursnivån. Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 541,4 Mkr baserat på nuvarande antal utestående aktier i Solnaberg. Erbjudandet är lägre än den rådande aktiekursen och motsvarar en rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020, vilket utgör den sista handelsdagen före det att Erbjudandet offentliggjordes. Erbjudandets acceptfrist inleddes den 20 februari 2020 och avslutas den 12 mars 2020.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen gett Catella Corporate Finance i uppdrag att avge ett utlåtande avseende Erbjudandet. Catellas utlåtande anger i korthet att Catellas bedömning är att priset i erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen har därutöver anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.fredag, 21 februari 2020 17:48

SBB är ny storägare i SSM

 

 

Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB. Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 Mkr. Tillträde till aktierna är villkorad av att extra bolagsstämma i SSM godkänner beslut avseende överlåtelse av projekten till Clear Real Estate Holding AB och godkännande av samarbetsavtal mellan SSM och Masugnen 1 Fastighets AB. Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020.

– SBB har en av Sveriges största byggrättsportföljer, motsvarande 20.000 - 24.000 bostäder. Detta förvärv ger oss ytterligare exponering mot ett växande Stockholm, kommenterar Ilija Batljan, vd för SBB.

SSM skriver i ett pressmeddelande att bolaget flyttar en extra bolagsstämman till den 17 mars 2020 och senarelägger den offentliggjorda företrädesemissionen med cirka en vecka.

Under eftermiddagen gick aktien i SSM upp med cirka 20 procent till 12,85 kr.

I en kommentar
kan sägas att Amasten meddelade den 15 januari i år att Amasten Fastighets hade via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB, motsvarande ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Den totala köpeskillingen uppgick till 116 Mkr och tillträde till aktierna skedde den 20 januari. SF
Se länk:

 

 

IKEAs nya fyra enheterna kommer alla att vara mindre i storlek än ett klassiskt IKEA-varuhus, mellan 800 - 15.000 kvm, beroende på plats och inriktning.

 

 

 

IKEA investerar 1,7 miljarder kronor i Stockholm. En investering som på allvar ska göra skillnad för kunder, medarbetare och miljö i Stockholm. Under de närmaste fem åren vill IKEA växa i syfte att nå fler av de många människorna. Fyra nya enheter planeras, i olika format, runt om i huvudstadsområdet.

– Vi kommer att se till att IKEAs sortiment och heminredningskompetens blir ännu mer tillgängligt för våra kunder i Stockholm. IKEA är på en globalt omfattande och ambitiös resa mot att skapa ett mer prisvärt, tillgängligt och hållbart IKEA, och med denna satsning kommer Stockholm ligga i framkant av det nya och framtida IKEA, säger Lena Herder, landschef IKEA Sverige.

Stockholm växer och beräknas öka kraftigt i antal invånare till 2025, människor som behöver få vardagen att fungera och ett hem att trivas i. IKEA ska växa med stockholmarna genom att finnas där människorna är och där livet händer. 

De fyra enheterna kommer alla att vara mindre i storlek än ett klassiskt IKEA-varuhus, mellan 800 - 15.000 kvm, beroende på plats och inriktning. Enheterna kommer att etableras på platser som ska komplettera de befintliga varuhusen i Barkarby och Kungens kurva, utifrån ambitionen att inom fem år nå 350.000 fler av de många människorna i Stockholm. 

Investeringen på 1,7 miljarder kronor kommer till största del att gå till att etablera de nya enheterna, men IKEA satsar också stort på att skapa en ännu bättre kundupplevelse och arbetsplats i de befintliga varuhusen, Kungens Kurva och Barkarby. Under kommande femårsperiod planerar IKEA att rekrytera över 500 medarbetare i Stockholm. 

- Vi är glada över vår starka tillväxt i Sverige och att IKEA kan göra denna satsning i huvudstaden på vår hemmamarknad. Att vi kan fortsätta växa och skapa fler arbetstillfällen, samtidigt som vi visar vägen för hur det framtida IKEA ska se ut, med varuhusen som bas, kompletterat med mer citynära, mindre IKEA-enheter och därtill en fullt integrerad e-handel, säger Cecilia Fritzson Gårdnäs, regionchef Stockholm, IKEA Sverige. 

IKEA i Stockholm

IKEA öppnade sitt första varuhus i Stockholm 1965 i Kungens Kurva. Byggnaden har blivit ett landmärke och är idag kulturminnesmärkt. År 1993 öppnade varuhuset i Barkarby och år 2016 invigdes IKEAs första planeringsstudio i Sverige, IKEA Kök, på Regeringsgatan 65. 

 

 

På en tomt, streckad linje, vid Kontrollvägen/Folkparksvägen i Västberga/Solberga har Skanskla vunnit en markanvisningstävling för 25.000 kvm för hotell och kontor med inslag av service, idrott och kultur.

 

 

 

Skanska har vunnit en markanvisningstävling för kommersiell verksamhet i området Solberga, intill Västberga söder om Stockholm. På en tomt vid Kontrollvägen/Folkparksvägen ska Skanska uppföra cirka 25.000 kvm  för hotell och kontor med inslag av service, idrott och kultur.

Detaljplaneprocessen påbörjas under våren och kommer att fortlöpa under kommande år. Skanska kommer parallellt att förtydliga konceptet och närmare definiera hur ytorna ska fördelas. Förhoppningen är att kunna byggstarta projektet under 2022.

Västberga är ett av Stockholms mest centralt belägna företagsområden med direkt anslutning till E4 och närhet till tunnelbana vid Telefonplan.

Området genomgår nu en spännande utveckling, där Skanska i maj 2017 fick en markanvisning för kontorshus vid Västbergavägen, intill kvarteret Akrobaten.

fredag, 21 februari 2020 16:09

Amasten ökade vinsten till 424 Mkr

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

 

 

Under helåret 2019 ökade Amasten hyresintäkterna till 398 Mkr (276), vilket medförde att driftsöverskottet steg till 192 Mkr (137) och att förvaltningsresultatet ökade till 84 Mkr (39). Årets resultat ökade till 424 Mkr (212), efter att värdeförändringen av förvaltningsfastigheter stigit till 436,2 Mkr (192,6).

Under året steg  substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie till 6,64 kr (6,09), en ökning med 9 procent medan direktavkastningen minskade till 3,8 procent (4,1), med en överskottsgrad om 48 procent (49).

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 6,43 Mdr kr (3,59) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 2.674,6 Mkr medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.142,3 Mkr. Det innebar att det egna kapitalet ökade till 3.059,3 Mkr (1.196,6). Soliditeten steg till 44 procent (30,2) med en räntetäckningsgrad som ökade till 2,08 gånger (1,63).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019 var att Amasten avtalade om att bygga 123 lägenheter i Nyköping. Amasten bildade ett joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för att bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping. Inflyttning  skedde i andra Riki-huset i Umeå Under fjärde kvartalet frånträdde Amasten hubb Syd med ett fastighetsvärde om 1.501 Mkr och tillträdde fastigheter i Norrköping med ett fastighetsvärde om 426 Mkr.

I bokslutsrapporten säger vd Jan-Erik Höjvall:
– Amastens finansiella situation har förbättrats kraftigt under 2019 med en stark balansräkning och nya kapitalstarka ägare. Det är en situation som skiljer sig markant mot för ett år sedan. Under året har belåningsgraden minskat från 64 till 51 procent samtidigt som vi sänkt genomsnittlig ränta från 2,6 till
1,7 procent.

– Det som framförallt särskiljer Amasten och skapar  en fantastisk möjlighet för en lönsam och snabb tillväxt är vår projektorganisation med vårt egenutvecklade Riki-koncept. Vi har under året färdigställt två fastigheter, en i Umeå med 32 lägenheter och en i Timrå med 48 lägenheter. Vi är nu i full gång med byggnation i Sollentuna och under 2020 är målet att byggstarterna ska öka betydligt för att vi ska kunna nå vårt första delmål om 1.000 lägenheter inom en snar framtid.

fredag, 21 februari 2020 15:13

Stendörren ökade driftnettot till 397 Mkr

 

 

Erik Ranje, vd för Stendörren Fastigheter.

 

 

 

För helåret 2019 ökade Stendörren hyresintäkterna med 10 procent till 592 Mkr (537), vilket medförde att driftnettot steg med 12 procent till 397 Mkr (355).

De under perioden omförhandlade hyresavtalen ledde till en ökning av hyresvärdena om 30 procent i genomsnitt. Förvaltningsresultatet minskade till 135 Mkr (174) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika för perioden.


Finansnettot ökade under perioden med 26 procent till – 165 Mkr (– 130) medan den totala räntebärande skulden minskade med 9 procent per rapportdatumet .Därtill belastades finansnettot under andra halvan av 2019 av en engångspost om 21 Mkr i och med förtida återlösen av ett obligationslån.

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 237 Mkr (326), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.

Periodens resultat minskade med 31 procent till 290 Mkr (419), motsvarande 10,30 kronor per aktie (15,00). Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 9.147 Mkr (8.476) samtidigt som de långfristiga räntebärande skulderna minskade till 3.535 (4.251) medan de räntebärande kortfristiga skulderna ökade till 1.473 Mkr (1.270). Skulderna finansierades till en sänkt medelränta om 2,2 procent (2,4). Det medförde att egna kapitalet steg till 3.840 Mkr (2.780). Soliditeten steg till  41 procent (32) med en räntetäckningsgrad som minskade till 1,8 gånger (2,3)

Under fjärde kvartalet tillträdde Ted Mattsson som projektutvecklingschef och Erik Ranje utnämndes till vice vd och CIO. Därtill utsågs Per-Henrik Karlsson till ekonomidirektör.


Den 22 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB varvid styrelsen utökades med en ledamot till totalt sju ledamöter. Till styrelseordförande utsågs Anders Tägt och som ny ledamot utsågs Nisha Raghavan. Övriga ledamöter omvaldes intill slutet av nästa årsstämma.

Den 5 februari 2020 utsåg styrelsen Erik Ranje till ny vd  i Stendörren. Erik Ranje ersatte Mikael Nicander som varit bolagets vd sedan början av 2019.

I en kommentar till bokslutsrapporten säger Erik Ranje:
– Under 2019 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med 10 procent till 592 miljoner kronor och driftnettot ökade med 12 procent till 397 miljoner kronor, jämfört med 2018. Värdeökningen av förvaltningsfastigheterna uppgick för perioden till 237 miljoner kronor, huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

– Under 2019 förvärvade Stendörren tre fastigheter i tre separata transaktioner med en total uthyrningsbar area om 11.746 kvm. Sammanlagt överenskommet fastighetsvärde i dessa förvärv uppgick till 162 miljoner kronor. I december 2019 ingick Stendörren vidare även avtal att förvärva fastigheten Skyttbrink 15 i Botkyrka för 83 miljoner kronor, denna fastighet tillträddes under januari 2020. Stendörren har under året analyserat nya geografiska marknader, vilket är i linje med Bolagets fortsatta tillväxtmål.

– För att ytterligare stärka vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt har Stendörren under året stärkt balansräkningen genom att emittera en hybridobligation om 800 miljoner kronor och i samband med detta förtidslösa en obligation om 710 miljoner kronor med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet har därmed stigit till 41 procent vid utgången av året.


fredag, 21 februari 2020 13:31

NP3 ökade resultatet till 789 Mkr

 

 

´Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

 

 

 

 

För helåret 2019 ökade NP3 Fastigheter intäkterna ökade med 20 procent till 1.006 Mkr (842) med ett driftöverskott som steg med 22 procent till 718 Mkr (590). Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 494 Mkr (382), motsvarande 8,21 kr/stamaktie (6,54). Årets resultat efter skatt steg kraftfullt till 789 Mkr (468), efter att värdeförändringarna på fastigheter ökat till 448 Mkr (212).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 3,40 kr/stamaktie (3,00) med utdelning vid två tillfällen om vardera 1,70 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 234 Mkr (211) vilket motsvarar en ökning med 11 procent.

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 11.402 Mkr (10.496) samtidigt som de räntebärande skulderna steg till 6.911 Mkr (6.542). Lånen finansierades till en genomsnittlig ränta om 2,75 procent (2,60). Det innebar att det egna kapitalet steg till 4.140 Mkr (3.464) med en soliditet som ökade till 34,7 procent (32,4) och en räntetäckningsgrad som steg till 3,6 gånger (3,3).

I en kommentar till bokslutsrapporten säger vd Andreas Wahlén:
– I vd-ordet för årsredovisningen 2014 skrev jag: ”Fastighetsbranschen och NP3 har haft en väldigt bra utveckling under året som till stor del är beroende av det rådande ränteläget. Räntenivån ger en extra medvind...” Jag kan konstatera att under de fem år NP3 varit noterat på börsen så har den extra medvinden fortsatt. För fem år sedan hade NP3 ett fastighetsvärde om drygt 3 miljarder kronor och 680 hyresgäster att jämföra med de drygt 11 miljarder i fastighetsvärde och 1.700 hyresgäster bolaget har i dag. En viktig effekt av denna tillväxt är förutom ett mer diversifierat bolag även tillgången på kapital: NP3 har kapacitet för fortsatt lönsam tillväxt. En stor tillgång på kapital i marknaden innebär att jag ser fortsatt låga avkastningsnivåer på fastigheter samt stora transaktionsvolymer. Även om transaktionsmarknaden är utmanande har vi med exponering mot flera marknader möjlighet att utvärdera många affärer vilket gör att vi ser på framtiden med en hög grad av optimism.

 

– Årets tillväxt av fastighetsvärdet summerades till 900 miljoner kronor varav hälften kom från värdeförändringar. Nettoinvesteringarna var med andra ord begränsade under 2019. Vi investerade över 1,4 miljarder men då vi även genomförde en renodling av beståndet och avyttrade fastigheter för 900 miljoner blev följden en lägre nettotillväxt. Trots renodlingen har vi under året, i en marknad med allt hårdare konkurrens, kunnat investera över en miljard vilket gör att jag har positiv syn på vår förmåga att skapa tillväxt för 2020.

 

– Värdeförändringen i beståndet uppgick till 450 miljoner kronor varav 325 miljoner härrörde från det fjärde kvartalet. Till största del är värdeförändringen driven av ett högre kassaflöde men även av lägre avkastningskrav. Avkastningskravet uppgick till 7,0 procent i snitt att jämföra med 7,1 procent vid utgången av 2018. Givet marknadsvärdets utveckling har vår belåningsgrad minskat till 59 procent. Vi ser därmed möjlighet att vi, utan nämnvärd ökad risk för bolaget, kan öka vår belåningsgrad något om rätt förvärvsmöjlighet
uppstår. Vår skuldkvot visar fortsatt vårt starka kassaflöde i förhållande till våra nettoskulder och uppgick till 9,4 gånger (9,8).

 

Vi har under året adderat nya orter, Västerås, Örebro och Karlstad, som en del av vår marknad. Investeringarna i dessa orter var vid årsskiftet 330 miljoner kronor men vår ambition är större. För att bli en aktör i dessa orter och nå effektivitet i vår förvaltning är vår ambition att nå 100.000 kvadratmeter uthyrningsbar area per ort. Per balansdagen uppgick den totala arean i ”mellersta Sverige” till 37.000 kvadratmeter vilken har ökat något under första kvartalet då ytterligare ett förvärv genomfördes i Västerås. Avslutningsvis kan jag konstatera att resultatet för året är det högsta hittills för NP3. Det är många ansträngningar som ligger bakom resultatet. Jag vill därav passa på att rikta ett tack till våra medarbetare, aktieägare och intressenter!


 

 

 

 

 


Rekryteringen av Helena Dino (bilden) innebär att hon den 1 maj blir ny HR-direktör på Castellum. Hon har har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar på Volvo Cars och Volvo Ocean Race.

Helena Dino kommer senast från en roll som Senior Director People Experience på Volvo Cars. Under sin karriär har hon jobbat engagerat med kultur och relationsfrågor där förändringsledning och mångkulturella samarbeten stått i fokus.

– Jag ser fram emot att bli en del av Castellum och bolagets ambitiösa planer för framtiden. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och medarbetarskap hoppas jag kunna bidra till att stärka Castellums attraktionskraft som arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens, säger Helena Dino.

Som HR-direktör inom Castellum kommer Helena Dino att vara övergripande ansvarig för koncernens Human Resources. Hon ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Henrik Saxborn.

– Vi välkomnar att Helena genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen av vår kultur, vår ledarfilosofi och investera i den viktigaste resurs vi har, våra medarbetare, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Castellum har cirka 400 anställda på 17 orter i Sverige, samt i Köpenhamn och Helsingfors. Under flera år har Castellum jobbat engagerat med jämställdhet och mångfald på alla ledande befattningar och inom alla yrkeskategorier. Castellum blev nyligen utnämnt till det mest jämställda av de 600 största börsbolagen i Europa av European Women on Boards.

Sida 1 av 1031