23 september 2019

Redaktionen

tisdag, 10 september 2019 15:40

Bostadspriserna stiger i USA

 

Nu färdigställer Skanska under 2019-2020 cirka 620 studentbostäder för University of California i San Francisco.CoreLogics senaste statistik för juli 2019 visar att de amerikanska bostadspriser ökade från juli 2018 till juli 2019 år med 3,6 procent.

 

Priserna på bostäder fortsätter att öka på årsbasis enligt en prognos från CoreLogic som indikerar att den årliga prisutvecklingen kommer att öka med 5,4 procent till juli 2020. Per månad beräknar prognosen att bostadspriserna ska öka med 0,4 procent från juli 2019 till augusti 2019. CoreLogic HPI Forecast är en prognostisering av bostadspriserna som beräknas med hjälp av CoreLogic HPI och andra ekonomiska variabler. Variablerna härrör från prognoser på nationell nivå genom att väga index för antalet hushåll och ägare för varje amerikansk stat.

– Försäljningen av nya och befintliga bostäder i juli ökade jämfört med priserna motsvarande period för ett år sedan, på grund av låga hypoteksräntor och stigande familjeinkomster, säger Dr. Frank Nothaft, chefekonom på CoreLogic. Eftersom lagret för bostadsförsäljning förblir lågt på många marknader har det inneburit  ökade priser. Om låga räntor och stigande inkomster fortsätter, förväntar vi oss att tillväxt av bostadspriserna kommer att stärkas under det kommande året.

Enligt CoreLogic Market Condition Indicators (MCI) och företagets analys av bostadsvärden i landets 100 största storstadsområden och dess bostadsbestånd, har 37 procent av storstadsområdena en övervärderad bostadsmarknad i juli 2019. MCI-analysen kategoriserar bostadspriserna i enskilda marknader som undervärderade, till korrekt värde eller övervärderade, genom att jämföra bostadspriserna med deras långsiktiga, hållbara nivåer, som stöds av lokala marknadsfundament som disponibla inkomster. I juni 2019 undervärderades 23 procent i de 100 största storstadsområdena och 40 procent var korrekt värderade.

När CoreLogic bara undersökte de 50 största bostadsmarknaderna var 40 procent övervärderade, 16 procent undervärderades och 44 procent korrekt värderade. MCI-analysen definierar en övervärderad bostadsmarknad som en där bostadspriserna ligger minst 10 procent över den långsiktiga, hållbara prisnivån. En undervärderad bostadsmarknad är en där huspriserna ligger minst 10 procent under den hållbara prisnivån.

Under det andra kvartalet 2019 genomförde CoreLogic tillsammans med RTi Research of Norwalk, Connecticut, en omfattande undersökning som mätte konsumenter och deras efterfrågan på bostäder. Undersökningen visade att cirka 26 procent uttryckte intresse för att köpa ett hem under de kommande 12 månaderna, men endast 8 procent indikerade en önskan att sälja sitt hem inom samma tidsram. Detta innebär en efterfrågan nya bostäder, vilket på sikt ökar bostadspriserna.

 

– Ett växande antal människor uttrycker ett intresse för att köpa bostäder. Men med alltför få bostäder som kan säljas har obalansen skapat en överkomlig kris som förvärras varje dag. Efterfrågan överstiger utbudet och vi är osäkra på när utbud och efterfrågan kommer att balanseras, säger Frank Martell, vd och koncernchef för CoreLogic.

 

Nabo ska utmana branschen med marknadens enda digitala plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och engagerade experter inom fastighetsförvaltning i syfte att förenkla vardagen för styrelsen och de boende.


 

Genom en sammanslagning av fyra enskilt starka bolag skapas marknadens fjärde största aktör − Nabo. Med engagerade experter och marknadens enda plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar är målet att forma framtidens förvaltning och boendetjänster.

Marknaden för bostadsrättsförvaltning består idag av några få större nationella aktörer samt ett antal mindre lokala aktörer geografiskt spridda i landet. Digitaliseringen är ännu i sin linda.


Nabo heter det nya bolaget och etableras för att forma framtidens förvaltning och boendetjänster. Det är en satsning där de fyra bolagen Conzignus Hem och Fastighet, Valvet Förvaltning, Rådrum och Ekonomisk förvaltning i Uppsala (tidigare del av Azets) förvärvats och slagits samman. Detta är första steget på resan att förändra branschen genom att göra det enkelt och engagerande att ägna sig åt sitt boende. Den nya aktören ska växa både organiskt och genom att fler bolag ansluter sig till gruppen.


– Fyra bolag med stark tillväxt och lång erfarenhet inom branschen går samman till ett nytt bolag. Nabo erbjuder tjänster som förenklar vardagen för styrelsen i bostadsrättsföreningar och kommer på sikt även att öka digitaliseringen för de boende. Men vi satsar också stenhårt på en proffsig och personlig service, det är lika viktigt, säger Daniel Larsson, vd för Nabo.


Nabo kommer att utmana branschen med marknadens enda digitala plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och engagerade experter inom fastighetsförvaltning i syfte att förenkla vardagen för styrelsen och de boende. Genom att digitalisera administrationen blir föreningens arbete enklare samtidigt som det skapar trygghet och kontroll. Tjänsterna som erbjuds är allt från medlemsadministration, ekonomi och juridisk rådgivning till fastighetsskötsel och långsiktig underhållsplanering av fastigheten. Bolaget kommer även att utveckla nya digitala lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för de boende.


– Vi har redan idag mycket nöjda kunder och en plattform anpassad för mobilen där styrelsen bland annat kan attestera fakturor enkelt och redovisa utlägg i mobilen på väg till jobbet. Allt för att minimera arbetsinsatserna med att driva en bostadsrättsförening, avslutar Daniel Larsson.


Det nya bolaget har utöver kompetensen i de förvärvade bolagen också stärkt upp ledning och styrelse med ett antal nyckelpersoner med erfarenhet från både fastighetsbranschen och andra branscher.

 

tisdag, 10 september 2019 14:17

NIRAS förvärvar del av Toxicons verksamhet

 

NIRAS stärker miljöteamet i Malmö med 5 nya erfarna kollegor och samtidigt breddar och utökar kompetensbasen och tjänsteutbudet kopplat till utredningar rörande ekotoxikologi, marinekologi och miljögifter. På bilden syns från vänster: Anders Sjölin, Per Olsson, Rebecca Ljungdahl, Fredrik Lundgren och Weste Nylander.


 

NIRAS har slutit avtal med Toxicon AB att överta Toxicons konsultverksamhet per den 1 september 2019.
Överlåtelsen innebär att NIRAS stärker miljöteamet i Malmö med 5 nya erfarna kollegor och samtidigt breddar och utökar kompetensbasen och tjänsteutbudet kopplat till utredningar rörande ekotoxikologi, marinekologi och miljögifter. Överlåtelsen är helt i linje med NIRAS strategi att öka närvaron i Malmö, speciellt inom miljöområdet där efterfrågan från marknaden är stor.

 

– Det känns otroligt roligt att vi nu stärker oss inom det marina området både kompetensmässigt och geografiskt. Kompetenserna ligger helt i linje också med NIRAS miljöverksamhet på andra sidan Öresund, där vi sedan flera år arbetar väldigt integrerat mellan Sverige och Danmark, säger Tomas Hjorth, affärsområdeschef Miljö”

 

– Det är mycket glädjande att vi träffat detta avtal. Jag har följt dessa personer under många år och vet att det är ett härligt gäng som nu förstärker teamet i Malmö. Det finns stor utvecklingspotential i våra projekt där nya och gamla kollegor kan arbeta tillsammans. De flesta av de nya kollegorna har mer än 20 års erfarenhet inom sina specialområden. Vi går en spännande framtid till mötes och många nya spännande projekt väntar runt hörnet, säger Eva Helgesson, Team Manager.NIRAS

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2.200 medarbetare och kontor i 27 länder. Företaget har samlat alla professionella tjänster kopplade till samhällsbyggnad under ett tak såsom byggprojekt, miljö, hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, arkitektur, energi, fastighet och service, infrastruktur, processindustri, samhällsplanering och analys samt utvecklingssamarbete. I Sverige har NIRAS cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping.

 

På NIRAS är hållbarhet som en naturlig del av det dagliga arbetet. FN:s 17 hållbarhetsmål är integrerade i NIRAS affärsstrategi och NIRAS arbetar aktivt för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.

tisdag, 10 september 2019 13:49

Skanska bygger Stockholmshus i Farsta Strand

 

De fyra husen i Farsta Strand som Skanska bygger blir sex våningar höga och de byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken.Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand. Det blir Skanskas första uppdrag inom ramen för de så kallade Stockholmshusen. Kontraktet är värt drygt 150 Mkr.

 

Stockholmshusen är en satsning från Stockholms Stad och de allmännyttiga bostadsbolagen i staden med syfte att i hög takt skapa många nya hyresrätter. Tillsammans med byggföretagen tas ett helhetsgrepp på byggprocessen för att korta ledtider och skapa bra bostäder på så kort tid som möjligt. Det rör sig om hållbara bostäder och hus som ritas för att passa väl in i stadsmiljön. Genom att byggbolagen involveras tidigt i processen skapas möjligheter till kortare byggtid och lägre kostnader.

De fyra husen i Farsta Strand blir sex våningar höga och de byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken. De projekteras enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är utvecklat för framför allt bostäder och lokaler, med krav inom energi, innemiljö och kemiska ämnen. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council (SGBC).

Ett första spadtag för det nya bygget togs under onsdagen. Husen ska stå klara för inflyttning år 2021.

tisdag, 10 september 2019 13:38

Gotska får markanvisning i Hässelby Gård

 

Gotska Fatighets AB har direktanvisats en tomträtt på Malthesholmsvägen 107 i Hässelby Gård som idag används som en obemannad bensinstation. Bensinstationen har omlokaliserats och kommer att avvecklas från området.Exploateringsnämnden  i Stockholm har anvisat  bostäder inom fastigheten Gästkammaren 1 till Gotska Fastighets AB. Samtidigt ska Exploateringskontoret fortsätta utredningarna för södra delen av Maltesholmsvägen till ett belopp om högst 5,4 Mkr för ett inriktningsbeslut. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar ny detaljplan för området. Gotska Fastighets AB har ansökt om en markanvisning för cirka 80 bostadslägenheter på fastigheten Gästkammaren 1 i Hässelby gård.

 

Avsikten är att projektet ska genomföras i ett helägt dotterbolag till bolaget och markanvisningsavtal föreslås tecknas med detta bolag. Lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt, om staden bedömer att marknadsläget för bostadsrätter avsevärt försämrats ges dock bolaget möjlighet att upplåta lägenheterna med hyresrätt.

 

Bolaget ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 7.000 kr/kvm ljus BTA. Förvärv av marken sker oavsett upplåtelseform. Bolaget har valts genom direktanvisning. Fastigheten är idag upplåten med tomträtt och används som obemannad bensinstation. Bensinstationen har omlokaliserats och kommer att avvecklas från området.
Exploateringen ger tillsammans med av nämnden tidigare lämnad markanvisning i korsningen Maltesholmsvägen/Aprikosgatan ekonomiska förutsättningar för staden att utveckla södra delen av Maltesholmsvägen i riktning mot en gata med mer stadsmässiga kvaliteter. Kontoret bedömer att hela denna exploatering, nedan kallad projektet ger ett överskott till staden.

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt nettonuvärde om 38 Mkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 47,9 Mkr. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 164 procent.

 

Försäljningsinkomster för Gästkammaren 1 beräknas till 49 Mkr. Expertrådet har godkänt ärendet den 4 juni i år. De totala försäljningsinkomsterna medräknat tidigare lämnad markanvisning beräknas till 91,6 Mkr.

 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på projektet som kan bidra till att utveckla Maltesholmsvägen till en gata med stadsmässiga kvaliteter som ger ett välbehövligt tillskott av bostäder till stadsdelen.

 

Fokus Skärholmen omfattar Skärholmens stadsdelsnämndsområde där Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng ingår.Den 2 september fattade kommunfullmäktige beslut om tre ärenden som rör Fokus Skärholmen; genomförandebeslut Mälaräng, reviderat inriktningsbeslut och antagande av detaljplan Sätra 2:1 (Mälaräng).

 

Mellan Bredäng och Mälarhöjden ligger Mälaräng, ett av de större projekten inom Fokus Skärholmen. Här är det tänkt att  trafikplatsen intill E4/E20 ska omvandlas. Cirka 1.100 bostäder, en skola (årskurs F-9), en fristående förskola, förskolelokaler och lokaler för centrumändamål i bottenvåningar på flerbostadshus planeras. Även lokaler för centrumändamål och för handels- och småindustriytor vid Södertäljevägen ingår.

 

Genomförandebeslut och antagande av detaljplanen för Mälaräng har nu fattats.  Detaljplanens inriktningsbeslut omfattar 16 projekt om cirka 6.500 bostäder

Det var i september 2017 som Stockholms stad fattade ett inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen, vilket nu reviderats. Beslutet gäller sammanlagt 16 pågående plan- och genomförandeprojekt i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Sammanlagt utreds förutsättningar för cirka 6.500 bostäder inom ramen för inriktningsbeslutet.

Delprojektet Sätra Centrum, som omfattar en omdaning av centrum och bland annat 415 nya bostäder, har lagts till de ursprungligen 15 projekten, för att ingå i det reviderade inriktningsbeslutet. Ett separat inriktningsbeslut för Sätra centrum fattades av exploateringsnämnden den 14 juni 2018, vilket exploateringsnämnden beslutat ersätts av det reviderade inriktningsbeslutet för Fokus Skärholmen.

 

tisdag, 10 september 2019 09:48

Willhem skapar fler hyresrätter i Karlstad

 

Willhem bygger ut en bostadsfastighet i stadsdelen Kronojägaren i Karlstad.


 

Willhem fortsätter sitt arbete med att skapa fler hyreslägenheter i Karlstad. Nu startas ett påbyggnadsprojekt i stadsdelen Kronoparken. Genom att utöka en befintlig fastighet och bygga på med ytterligare ett våningsplan tillskapas 32 nya attraktiva lägenheter.

Willhem äger och förvaltar sedan tidigare fastigheten Kronojägaren 1, som är Willhems största fastighet i Karlstad. Fastigheten innehåller idag 377 hyreslägenheter om 2-3 rum och kök. Nu kompletteras fastigheten med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma 32 hyresrätter om 1 rum och kök. Storleken på lägenheterna och närheten till Karlstads Universitet gör lägenheterna väl lämpade för studenter.

– Det känns roligt att vi kan tillföra fler hyresrätter i Karlstad och dessutom i ett område där vi redan är etablerade, säger Willhems nyproduktionschef Rikard Norström. Efterfrågan är stor och vi har goda erfarenheter från vår tidigare nyproduktion på Norrstrand. Vår ambition är att bygga mer i Karlstad och vi hoppas få klartecken att starta fler projekt framöver.

Uthyrningen beräknas starta under våren 2020 med planerad inflyttning efter sommaren. Lägenheterna kommer att hyras ut via Willhems hemsida.

 

 

 

Rekryteringen av Julie Améen (bilden) innebär att hon börjar på Atrium Ljungberg som ny affärsutvecklare. Hon kommer närmast från CGI och tillträdde sin nya tjänst den 2 september. Hon kommer att ansvara för innovation och utveckling av nya digitala tjänster med bolagets fysiska platser som grundplattformar. Tjänsten är helt ny och en viktig del i Atrium Ljungbergs långsiktiga arbete med att skapa attraktiva platser där människor vill leva, arbeta och vistas.

– Att skapa en roll som fokuserar på nya affärer stärker Atrium Ljungbergs förmåga att använda digital teknik för att förädla och skapa nya, efterfrågade erbjudanden. ”Tjänstefiering” är ett nyckelbegrepp och fokus ligger på att skapa ett digitalt lager på en fysisk plats som kan vara allt från en enskild fastighet till ett område eller en stad, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef för affärsutveckling på Atrium Ljungberg.

Julie Améen har ett gediget förflutet inom IT och digital transformation, bland annat från Microsoft och senast från bolaget CGI där hon ansvarat för digital transformation av myndigheter, organisationer och städer.

– Att få jobba med smarta och digitala stadsinnovationer där människan står i centrum är någonting jag brinner för. Fastighetsbranschen har en stor möjlighet att vara en ledande aktör i utvecklingen av smart stadsliv och där har Atrium Ljungberg tagit stafettpinnen, säger Julie Améen. Jag ser fram emot att, i samverkan med andra, hitta nya smarta digitala tjänster som skapar värde för de som lever, arbetar och vistas i våra städer. Tekniken behöver följa människan, inte tvärtom. 

 

 

 

 

 


tisdag, 10 september 2019 09:20

Scius och Arcona bygger om i Hagastaden

 

Visionsbild nya bostäder längs med Örbyleden i Stockholm. Bild: Civilisation/SandellSandberg.


Arcona har fått i uppdrag av Invesco Real Estate som i Sverige representeras av Scius Partners att renovera och bygga på fastigheten Skålen 24 i Hagastaden i Stockholm. Projektet är uppdelat i tre faser: 1. Upprätta programhandling, 2.  Systemhandlingsprojektering och bygglov samt 3. Genomförande av byggnation.

Skålen 24 är en äldre fabriksfastighet anpassad till kontor med cirka 18.500 kvm uthyrningsbar yta. Arcona kommer att byta fasad på byggnaden samt renovera befintligt hus med nya tekniska system, nya hissar, skapa ny planlösning och ytskikt och därmed forma en modern kontorsprodukt. Byggnaden får också en ny ljusgård genom hela huset samt att huset byggs på med fyra våningsplan om ca 5.500 kvm.

Arcona har varit inblandad i fastighetsprojektet Skålen 24 ända sedan 2011 då byggföretaget hjälpte dåvarande ägaren SEB. Därefter har Arcona varit med under förvärvet av fastigheten där nuvarande fastighetsägare tillträdde fastigheten februari 2019.

– Det känns riktigt bra att det blivit skarpt läge för Arcona och vi ser mycket fram emot att tillsammans med Scius och Invesco vara med och skapa en toppmodern kontorsfastighet i en av Stockholm nyare stadsdelar Hagastaden, säger Johan Nilsson, affärschef på Arcona.

– Vi ser fram emot att utveckla Skålen 24 tillsammans med Johan och hans team. Vi uppskattar Arconas och Johans engagemang och kunskaper att driva projekt som är utöver det vanliga, säger Mikael Freudmann på Scius.

Arcona bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala och boalget är sedan årsskiftet 2013/14 en del i koncernen Veidekke. Arcona Projektutveckling arbetar med utveckling och förädling av fastigheter. BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult ingår som strategiska kompetenser i koncernen. År 2018 omsatte Arconakoncernen cirka 2 Mdr kr.

tisdag, 10 september 2019 09:15

Svenska Hus bygger nytt i Bandhagen

 

Visionsbild nya bostäder längs med Örbyleden i Stockholm. Bild: Civilisation/SandellSandberg.


I juli vann en detaljplan för cirka 400 lägenheter vid Bandhagens entré från Örbyleden laga kraft. Svenska Hus som är en av två markanvisade byggherrar ansvarar för cirka 160 av dessa. Svenska Hus bostäder planeras uppföras som hyresrätter med varierande storlekar. Byggstart preliminärt årsskiftet 2020-2021.

Svenska Hus äger flera bostadsfastigheter i direkt anslutning till planområdet. Bland annat före detta Bandhagens gymnasium som bolaget 2007 byggde om till cirka150 hyresrätter samt ytterligare cirka 40 hyreslägenheter genom nybyggnation 2014 som gränsar till Bandhagens centrum.

– Vi är glada att tillsammans med Staden och andra bostadsutvecklare få möjlighet att lägga en ny årsring till Bandhagen och samtidigt bidra med en tydligare och mer urban entré till stadsdelen. Vi hoppas även att med planerad bebyggelse bidra med en tystare, tryggare och mer skyddad boendemiljö för befintliga bakomliggande bebyggelse, säger Niklas Gahm, fastighetsutvecklingsansvarig, Svenska Hus.

Svenska Hus kommer tillträda marken och påbörja byggande kring årsskiftet 2020-2021, när staden färdigställt nya gator och ledningar för de blivande kvarteren.

– Detta är en glädjande byggnyhet som ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi, att uppnå en jämn fördelning mellan bostäder och kommersiellt. Vi hoppas kunna fortsätta bidra till utvecklingen av samhällets centrala delar, säger Daniel Massot, vd, Svenska Hus.