25 maj 2020
måndag, 30 mars 2020 11:34

Skanska bygger ut en skola i Kungsbacka

Skrivet av 

 

 


Nuvarande Frillesåsskolan är en F-9 skola i Kungsbacka som behöver byggas ut. Idag går det 556 elever på skolan men efter att Skanska byggt ut skolan får den en kapacitet för 840 elever. Till skolans enhet hör också fritidshem, fritidsklubb samt nio förskoleavdelningar.

Skanska har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att bygga nya Frillesåsskolan med kapacitet för 840 elever. Byggstart är planerad att ske i april, förutsatt att bygglovet vunnit laga kraft. Kontraktet är värt cirka 120 Mkr.

Frillesåsskolan är en kommunal skola som i dag har kapacitet för drygt 500 elever och är i behov av utbyggnad. Skanskas uppdrag innebär att uppföra en ny skolbyggnad i två plan, ombyggnad av skolkök och fläktrum samt upprustning av skolgården.

Byggprojektet kommer att ingå i en ny satsning på social hållbarhet i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise. Skanska är via Byggföretagen med i ett forskningsprojekt, där Rise utvecklar verktyg för social hållbarhet att använda i byggskedet. Det handlar om att säkerställa att projektets påverkan på omgivningen blir så positiv som möjligt och kan handla om buller, belysning, vilka val man gör av underentreprenörer med mera. Forskningsprojektet finansieras av Byggföretagens utvecklingsfond.

Förutsatt att byggstart kan ske i april kommer skolan att kunna stå färdig att tas i bruk under 2021.