21 februari 2020
onsdag, 12 februari 2020 11:47

Pandox: Högt affärstempo och starkt driftnetto

Skrivet av 

 

 

Anders Nissen, vd för Pandox.


 

För helåret 2019 ökade Pandox intäkterna från fastighetsförvaltning till 3.129 (2.971) Mkr. Ökningen för jämförbara enheter var 2,3 procent justerat för valutakurseffekter. Driftnettot från fastighetsförvaltning steg till 2.764 Mkr (2.517) Mkr, eller till 2.706 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,9 procent justerat för valutakurseffekter.

Periodens resultat minskade till 2.700 (2,823) efter att de orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter minskade till 1.389 Mkr (1.428) MSEK, värdeförändringar som förklaras av en kombination av lägre direktavkastningskrav och högre kassaflöden i jämförbar portfölj. Realiserade värdeförändringar under perioden ökade till 70 Mkr (67) efter försäljningen av Hotell Hasselbacken och vid varumärkesbyte till Hotel Indigo Brussels City som lämnade operatörsverksamheten. De orealiserade värdeförändringarna på derivat minskade till -39 Mkr (25).

Driftnettot från Operatörsverksamhet steg till 625 Mkr (540) eller till 599 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter EBITDA för helåret steg till 3.215 Mkr (2.909) Mkr, 3.128 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16, liksom Cash earnings som steg till 2.161 (1 893) Mkr.). Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr per aktie (4,70), totalt 662 Mkr (787).

I balansen ökade bolagets fastighetsportfölj till 63.496 Mkr (55.197), varav 53.697 Mkr (47.139) avsåg förvaltningsfastigheter och 9.772 Mkr (8.058) avsåg rörelsefastigheter.
Vid utgången av perioden hade Förvaltningsfastigheter en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 15,6 år (15,7). Under året tillträddes en rörelsefastighet i Tyskland och en rörelsefastighet i Nederländerna samt tio förvaltningsfastigheter i Tyskland.
Under 2019 hade förvaltningsfastigheterna en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod (WAULT) om 15,6 år (15,7). Under året tillträddes en rörelsefastighet i Tyskland och en rörelsefastighet i Nederländerna samt tio förvaltningsfastigheter i Tyskland.

Under året minskade belåningsgraden netto till 46,0 procent (49,7). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade 26.350 Mkr (21.378). EPRA NAV, substansvärde,  steg kraftigt till 34.270 Mkr (27.476), motsvarande 186,40 kr per aktie (164,04). Likvida medel plus outnyttjade kreditfaciliteter ökade 4. 215 Mkr (2.500).

Låneportföljen ökade,  exklusive uppläggningskostnader för lån, till 29.824 Mkr (28.095). De outnyttjade kreditfaciliteter steg till 3.583 Mkr (1.826). Under fjärde kvartalet har Pandox refinansierat lån till ett totalt lånebelopp om motsvarande 8.650 Mkr med en löptid på 4 år.

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 3,8 (3,0) år och den genomsnittliga räntan, som motsvarar räntenivån vid periodens slut, var 2,6 (2,6) procent, inklusive effekter av räntederivat, men exklusive uppläggningskostnaderna. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 3,3 (3,1) år. Lånen har säkerställts av en kombination av fastighetspanter och aktiepanter.

I en kommentar till bokslutet säger vd Anders Nissen att han ser att Pandox har en tillväxt för 2020:

– Förutsättningarna för hotellmarknaden är i grunden goda. Framåtblickande ekonomiska indikatorer för världsekonomin har gradvis förbättrats och de positiva långsiktiga drivkrafterna för hotellmarknaden består. Underliggande hotellefterfrågan är fortsatt positiv men ett ökat hotellutbud begränsar tillväxten i RevPAR. Baserat på en väldiversifierad portfölj med en balanserad efterfrågan från många olika gästsegment och ett positivt bidrag från nyligen genomförda förvärv, ser Pandox förutsättningar för tillväxt 2020. Med hänsyn taget till omvärld och planerade investeringar, framförallt i Operatörsverksamhet, kan emellertid resultatutvecklingen mellan kvartalen bli något ojämn. Förvärvs- och investeringsmöjligheterna bedöms vara fortsatt attraktiva.Baserat på tillgänglig information förväntas utbrottet av Coronaviruset på kort sikt ha en viss dämpande effekt på efterfrågan i framförallt internationella destinationer. Inga betydande kalendereffekter till följd av påskens infallande förväntas i det första kvartalet.