21 februari 2020
onsdag, 12 februari 2020 10:57

Kungsleden: Minskad nettouthyrning

Skrivet av 

 

 

Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.


 

För helåret 2019 ökade Kungsleden intäkterna till 2.423 Mkr (2.385) trots att bolaget under året nettosålde fastigheter och därmed tappade 52 Mkr i hyresintäkter netto. Förvaltningsresultatet ökade med 5,4 procent till 1.185 Mkr (1.124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto. Nettouthyrningen fortsatte att utvecklas positivt för Kungsleden och den minskade i det fjärde kvartalet till 37 Mkr (58), liksom för helåret då den minskade till 58 Mkr (86).

Resultatet för 2019 efter skatt ökade till 2.245 Mkr (2.055), motsvarande 10,28 kronor per aktie (9,41), efter att orealiserade värdeförändringar på fastigheter stigit till 1.762 Mkr (1.619), motsvarande 5,1 procent.

Värdeökningen förklaras av ökade hyresintäkter samt av sänkta avkastningskrav. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,40), vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

I balansen ökade värdet på bolagets  fastigheter till 38.310 Mkr (34.697 Mkr)
samtidigt som de långfristiga skulderna ökade till 20.640 Mkr (17.381) medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.6023 Mkr (2.246). Det innebar att det egna kapitalet steg till 17.488 Mkr (15.767) vilket medförde att soliditeten minskade knappt till 44,0 procent (44,5) med en räntetäckningsgrad som steg till 4,6 gånger (4,1).

I en kommentar till bokslutet säger vd Biljana Pehrsson:
– 2019 blev ett bra år för Kungsleden. Förvaltningsresultatet ökade till 1 185 Mkr, vilket är det högsta resultatet på 10 år. Hyresintäkterna respektive driftnetto i jämförbart bestånd ökade med 5,3 respektive 6,1 procent tack vare nyuthyrningar och omförhandlingar. Vi hade en positiv nettouthyrning såväl under det fjärde kvartalet som för helåret 2019. Nettouthyrningen vid årets slut landade på 58 Mkr.Nu går vi in i 2020. Våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har en god tillväxt och en fortsatt god efterfrågan på både hyres- och transaktionsmarknaden. Lägg därtill vår klusterstrategi, vårt attraktiva kunderbjudande, en spännande projektpipeline och engagerade medarbetare. Jag ser fram emot 2020 med tillförsikt.