25 maj 2020
fredag, 29 november 2019 15:02

Fabege säljer DN-skrapan för 3,55 Mdr till Areim

Skrivet av 

 

DN-skrapan, omfattande 77.000 kvm uthyrningsbar yta, uppfördes mellan åren 1960 och 1964 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist.

 

 


Stefan Dahlbo, vd för Fabege AB.

 

 

Fabege säljer Trängkåren 7, Marieberg, till Areim. Fastigheten är ett landmärke i Stockholm, ofta refererat till som Tidningshuset eller DN-skrapan. Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 3.545 Mkr, efter avdrag för latent skatt. Tillträde sker den 23 januari 2020.

Transaktionen medför en orealiserad värdeförändring om 36 Mkr, vilken kommer att redovisas i fjärde kvartalet. Transaktionen medför också en upplösning av uppskjuten skatt om 359 Mkr. Sammantaget innebär det en vinst om 395 Mkr efter skatt. På fastigheten pågår därutöver ett arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 Mkr och kommer att redovisas i samband med att den faller ut.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77.000 kvm, varav 56.500 kvm är kontor och resterande del är garage. Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är certifierad enligt Breeam-in-use, nivå very good.

Fastigheten har varit i Fabeges ägo sedan år 2007 då den förvärvades från Niam. Vid den tidpunkten var Bonnierkoncernen den helt dominerande hyresgästen. Sedan dess har en långsiktigt värdeskapande utveckling pågått och värdet har mer än fördubblats.

I Fabeges portfölj utgör fastigheten en solitär utanför våra mest prioriterade delmarknader. I den framtida utvecklingen finns synergier vid nyttjandet av kommande byggrätter för den fastighetsägare som äger både Trängkåren 7 och grannfastigheten (Swecohuset). Areim som äger grannfastigheten är därmed en naturlig köpare.

– Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och stärkta nyckeltal. I det längre perspektivet frigörs utrymme för framtida planerad och värdeskapande projektutveckling i våra prioriterade områden, kommenterar Stefan Dahlbo, vd för Fabege AB.

– Förvärvet av Trängkåren 7 ger oss stora möjligheter att utveckla inte bara en fastighet utan att bidra till utvecklingen av en stadsdel. Den typ av stadsutveckling har vi god erfarenhet av,dessutom äger vi sedan tidigare Trängkåren 6 (SWECO-huset) och är delägare i Lysbomben 5 (Socialstyrelsen) i samma område. Delmarknaden är en etablerad del av Stockholms innerstad där vi ser stor potential, säger Therese Rattik, vd för Areim.