28 maj 2020
tisdag, 12 november 2019 15:11

Samråd om Slakthusområdet

Skrivet av 

 

Slakthusområdet med första etappen markerat med ett vitt streck.

 

 

 Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

 

Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

 

 


Digital 3D-vy över Slakthusområdet med etapp 1 i förgrunden.

 


 

Första etappen i Slakthusområdet är på samråd den 15 oktober till den 30 november 2019. Etappen sätter grund för utvecklingen i området, med cirka 900 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor, kontor, handel och service.

Samrådsförslaget omfattar cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

Inom första etappen föreslås två parker, Naturparken i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det planeras några mindre så kallade fickparker inne i kvarteren.

Etappen omfattar även en förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen möjliggörs. De båda gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Etapp 1 ligger närmast den historiska kärnan av området, men kommer främst att innehålla nya byggnader och kvarter. De tillkommande byggnaderna är utformade så att de förhåller sig lugnt till omgivningen samtidigt som de bidrar till att skapa en ny årsring i området. Den föreslagna kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering, material och färgskala, och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen.

Trafik- och mobilitetsfrågor är en central fråga inom etapp 1, liksom för hela Slakthusområdet. Utformningen av kvarter och gaturum ska gynna fotgängare och cykeltrafik, framför biltrafik. Bottenvåningarnas utformning och innehåll är viktiga för att bidra till vistelsevärden på gaturum. Frågor som varit i fokus är placering av lokaler i lämpliga lägen, utformning av detaljer och material samt grönska vid fasader.


Planförslaget har tagits fram tillsammans med följande markanvisade byggaktörer:

1. Atrium Ljungberg ska bygga kontor, restaurang och kommersiella lokaler. 2. Laterre Q-gruppen ska bygga bostadsrätter och en förskola. 3. Svenska hem i Bromma ska bygga bostadsrätter. 4. Åke Sundvall ska bygga bostadsrätter. 5. Fastsam ska bygga hyresrätter. 6. Primula ska bygga hyresrätter och en förskola. 7. Svenska Studenthus ska bygga studentbostäder, forskarbostäder som hyresrätter och en förskola. 8. Fastighetskontoret ska bygga en ny idrottshall i studentbostadskvarteret. 9. Sisab ska bygga en grundskola för cirka 900 elever. 10. Stockholm parkering ska bygga ett mobilitets- och parkeringshus.