3 juni 2020
torsdag, 07 november 2019 15:05

Ett mer lönsamt Skanska

Skrivet av 

 

Anders Danielsson, som har arbetat inom Skanska sedan år 1991, utsågs till vd och koncernchef för Skanska i december 2017, då han efterträdde Johan Karlström.

 

För årets tre första kvartal ökade Skanska intäkterna till 125,4 Mdr kr (120,8), justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent. Rörelseresultatet slog förväntningar och ökade starkt till 5,4 Mdr kr (2,4), justerat för valutaeffekter steg rörelseresultatet med 114 procent, vilket innebar att resultatet per aktie ökade starkt med 112 procent till 10,75 kr (5,07).

 

Rörelseresultatet i Byggverksamheten steg kraftigt till 2,7 Mdr kr (0,2). Jämförelseperioden inkluderade omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwillnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan, vilket gav en nettoeffekt om –2,3 Mdr kr.

 

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 96,8 Mdr kr (102,6), justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 10 procent. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 183,7 Mdr kr (30 juni 2019; 184,0).

 

Rörelseresultatet i Projektutveckling var 2,8 Mdr kr (2,9), justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 4 procent.

 

Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,6 procent (11,1), medan avkastning på eget kapital ökade starkt till 21,6 procent.


I balansen ökade tillgångarna till 128,4 Mdr kr (116,9) med ett eget kapital som steg till 30,3 Mdr kr (28,0) med en soliditet om 23,6 procent (24,0)


 

Skanska ser få tecken på den konjunkturavmattning som märkts av på flera håll, men i rapporten säger Anders Danielsson:
-Blickar vi framåt ser vi att flera makroekonomiska faktorer visar på en avmattning av den totala ekonomiska tillväxten framöver. Bortsett  från den svaga byggverksamhetsmarknaden i Storbritannien, har vi ännu inte sett någon direkt påverkan på efterfrågan i våra marknader men vi följer denna utveckling noga. Konkurrensen är fortsatt tuff inom Byggverksamheten och inom Projektutvecklingsverksamheten utmanas vi av kostnadsökningar på byggmarknaden.

Men Skanska konstaterar i rappoten att bostadsmarknaden i Sverige och Finland är fortsatt svagare.


Anders Danielsson
tillägger i rapporten:
– På rullande 12 månaders basis överträffar vi vårt avkastningsmål för såväl Projektutvecklingsverksamheten som för koncernens avkastning på eget kapital.
– I vår totala Projektutvecklingsportfölj, inklusive våra OPS-tillgångar, har de orealiserade vinsterna sedan årsskiftet ökat samtidigt som vi realiserat vinster uppgående till 4,0 Mdr kr enligt segmentsredovisningen. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick de orealiserade vinsterna i portföljen till 13,9 Mdr kr.


Det starka resultatet medförde att Skanska blev en vinnare på börsen med en uppgång i aktien om cirka 3,25 procent. SF