3 juni 2020
onsdag, 06 november 2019 13:38

Rikshems resultat steg till 1,94 Mdr kr

Skrivet av 

 

Från den 1 november är Per Uhlén tf vd för Rikshem.För årets tre första kvartal ökade Rikshem resultatet före skatt till 1.937 Mkr (1.873), ett resultat som minskade efter skatt till 1.564 Mkr (1.650). Hyresintäkterna ökade med 5,6 procent till 2.187 Mkr (2.071). Värdet på fastighetsportföljen, inklusive Rikshems andel av joint ventures, ökade och överstiger nu 50 Mdr kr.


– Driftsöverskottet för perioden ökar med 3,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Vi har en god intjäning genom bland annat helårseffekter av nyproduktion, hyreshöjande investeringar i fastigheterna och förvärv från föregående år som ger effekt. Arbetet med en mer proaktiv förvaltning har nu kommit en bra bit på väg, men vi har fortfarande ett gediget arbete att göra i syfte att minska de akuta skadorna och få en mer långsiktigt hållbar förvaltning. Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tf vd för Rikshem.

För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,8). Driftsöverskottet steg till 1.221 Mkr (1.183). Värdeförändringen för fastigheterna steg med 1.312 Mkr (1.126). Totalavkastning, avseende rullande 12 månader, minskade till 8,3 procent (8,4)

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 48.198 Mkr (45.687). Under perioden steg de långfristiga skulderna till 25.849 Mkr (22.334) ,medan de kortfristiga skulderna minskade till 6.177 Mkr (7.575), finansierade till en sänkt medelränta om 1,6 procent (1,7). Det innebar att de egna kapitalet steg till 19.763 Mkr (17.360) med en soliditet som ökade till 38 procent (37) och en räntetäckningsgrad om 3,5 ggr (3,2).

I en kommentar till rapporten tillägger Per Uhlén, tf vd:
– Jag ser fram emot att under den  närmsta tiden leda Rikshem med fokus  på kontinuitet och fortsatt stark
utveckling. Vi ska hålla uppe tempot  i den dagliga verksamheten och  gemensamt arbeta med att förbättra
och utveckla alla delar av bolaget.  Under en längre period har bolaget  arbetat med fokus på förvaltning,
kund och områdesutveckling. Det är ett arbete som kommer fortsätta med oförminskad intensitet men som parallellt behöver balanseras upp med större insatser på affärsutvecklings- och investeringsområdet.