28 maj 2020
fredag, 18 oktober 2019 12:47

Vinsten för Stockholms stad ökar till 1.834 Mkr

Skrivet av 

 

Stockholms Stadshus AB meddelar att resultat efter finansnetto för perioden januari-augusti uppgår till 1.828 Mkr att jämföra med budgeterat resultat för perioden om 1.143 Mkr. Investeringsutfallet per 31 augusti  uppgår till 8,3 Mdr kr, vilket ska jämföras med periodens budget om 10,4 Mdr kr. Soliditeten prognostiseras uppgå till nästan 42 procent per 2019-12-31, vilket är något lägre än vid förra årsskiftet. Utsikt från Stadshuset. Foto: Björn Olin, mediabank.visitstockholm.com


Koncernen Stockholms Stadshus AB, redovisar ett prognostiserat resultat efter finansnetto för koncernen, inklusive resultatandel för intressebolagen, Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding, beräknas till 1 834 Mkr per den sista augusti 2019. Det är knappt 100 Mkr bättre än koncernens budgeterade resultat om 1.736 Mkr.

 

Det förbättrade resultatet gentemot budget är främst hänförligt till realisationsvinster i S:t Erik Markutveckling AB. Även flera andra helägda bolag redovisar positiva avvikelser, däribland Micasa Fastigheter, Stockholms Stads Parkering, Stockholmshem och Stockholm Globe Arena Fastigheter.Intressebolagens resultatandel beräknas uppgå till 308 Mkr, vilket är väsentligt lägre än budgeterad resultatandel om 437 Mkr.

 

Bolagens totala rörelseintäkter beräknas enligt prognos till knappt 16 Mdr kr vilket är något högre än budgeterat och cirka 1 Mdr kr högre än föregående år. De ökade intäkterna gäller flera bolag och omfattar bl.a. ökade hyresintäkter. Även koncernens rörelsekostnader ökar något relativt budget och i jämförelse med föregående år.

Koncernens resultat efter skatt prognostiseras till 1.462 Mkr. Soliditeten prognostiseras uppgå till nästan 42 procent per 2019-12-31, vilket är något lägre än vid förra årsskiftet. Resultat efter finansnetto för perioden januari-augusti uppgår till 1.828 Mkr att jämföra med budgeterat resultat för perioden om 1.143 Mkr. Investeringsutfallet per 31 augusti  uppgår till 8,3 Mdr kr, vilket ska jämföras med periodens budget om 10,4 Mdr kr.

I prognosen ingår endast realisationsvinster där alla erforderliga beslut genomförts. S:t Erik Markutvecklings realisationsvinster är en effekt av en av flera försäljningar från staden till Atrium Ljungberg i Slakthusområdet.
Försäljningen genomfördes under sommaren 2019. Genom försäljningen avyttrade S:t Erik Markutveckling dotterbolaget Fastighets AB Runda Huset med tillhörande tomträtt i området. Försäljningen genererade en realisationsvinst om drygt 200 Mkr.

 

Ytterligare försäljningar som medför  reavinster har skett under året och planeras ske under årets resterande del, bl.a. genom  Micasa Fastigheters planerade försäljning av det tidigare äldreboendet Vintertullen på Södermalm. Eventuella resultateffekter av detta redovisas i årets bokslut.


Bolagens totala rörelseintäkter beräknas enligt prognos till knappt 16 Mdr kr vilket är något högre än budgeterat och cirka 1 Mdr kr högre än föregående år. De ökade intäkterna  gäller flera bolag och omfattar bl.a. ökade hyresintäkter. Även koncernens rörelsekostnader ökar något relativt budget och i jämförelse med föregående år.


Koncernens resultat efter skatt prognostiseras till 1.462 Mkr. Soliditeten prognostiseras  uppgå till nästan 42 procent per 2019-12-31, vilket är något lägre än vid förra årsskiftet.  Resultat efter finansnetto för perioden januari-augusti uppgår till 1.828 Mkr att jämföra  med budgeterat resultat för perioden om 1.143 Mkr. Investeringsutfallet per 31 augusti uppgår till 8,3 Mdr kr, vilket ska jämföras med periodens budget om 10,4 Mdr kr.

Stora investeringar och projekt
Koncernens investeringsvolym prognostiseras uppgå till 13,5 Mdr kr Den relativt sett  höga investeringsnivån är en följd av beslut om nyproduktion och infrastruktur för att stödja ett växande Stockholm. I de stora projekten ingår även nyproduktion och  ombyggnad av skolor och andra samhällsfastigheter. Totalt bedrivs ett sextiotal projekt med en prognostiserad investeringsutgift om mer än 300 Mkr. Den prognostiserade investeringsvolymen är cirka 1,7 Mdr kr lägre än årets budget om 15,2 Mdr kr. Den största avvikelsen gentemot budget är hänförlig till Skolfastigheter i  Stockholm AB (SISAB), Stockholmshem och SVOA. Orsaken till fastighetsbolagens  avvikelser är bl.a. förskjutningar i planrelaterade ärenden och andra projektförseningar.

 

Av dessa investeringar avser cirka 4 Mdr kr nyproduktion,  som är en följd av koncernens mål om nya bostäder. Utöver detta genomför bostadsbolagen både strategiska investeringar för att öka intäkterna och investeringar  som huvudsakligen är ersättningsinvesteringar för att bibehålla befintligt skick och  funktioner. De större projekten som bostadsbolagen bedriver under året avser bl.a. kv. Rösträknaren i Årsta och kv. Algoritmen i Hagastaden (Familjebostäder), Syllen i  Liljeholmen och kv. Linaberg i Mariehäll (Stockholmshem) samt kv. Albano i Norra  Djurgårdsstaden (Svenska Bostäder).

 

SISAB:s investeringar beräknas till 2,2 Mdr kr, vilket är cirka 400 Mkr lägre än budget.

 

Den relativt sett mycket låga räntenivån bidrar också starkt till bolagens fortsatt goda resultat, samtidigt som efterfrågan på de tjänster och verksamheter som koncernens bolag tillhandahåller är fortsatt hög. Detta gäller såväl efterfrågan på bostäder och lokaler från fastighetsbolagen, som de tjänster som exempelvis infrastrukturbolagen tillhandahåller. Samtliga helägda bolag prognostiserar resultat i enlighet med eller över budgeterat utfall, med undantag för Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Resultatet för SVOA försämras till följd av lägre VA-intäkter, högre driftskostnader för avfallsverksamheten samt högre avskrivningar.

 

Det långsiktiga målet om att bygga 140.000 lägenheter till år 2030 har kompletterats med ett delmål om att bygga 70.000 bostäder mellan 2019 och 2025. Det innebär att takten för bostadsbyggandet ska öka och 10.000 klimatsmarta bostäder ska byggas varje år. För bostadsbolagen beslutade kommunfullmäktige i budget 2019 ett årsmål på mellan 1.500 och 2.000 påbörjade lägenheter per år. Prognosen för helåret i bolagens  tertialrapportering summerar till cirka 1.500 påbörjade lägenheter, att jämföra med 1.811 lägenheter i föregående rapportering. Enligt prognosen kommer 300 av de påbörjade bostäderna vara studentbostäder. Samtliga bostadsbolag avviker från bolagens egna årsmål för bostadsbyggandet men ser sammantaget ut att nå nivån för kommunfullmäktiges årsmål.


För att bostadsbolagen långsiktigt ska kunna upprätthålla en jämn produktionstakt och bidra till att nå stadens mål om nya hyresrätter har bolagen ett behov av att ackvirera nya projekt. I huvudsak behöver detta ske genom att bolagen får mark anvisad från exploateringsnämnden. Hittills under året har 455 lägenheter markanvisats till Stockholmshem medan Svenska bostäder och Familjebostäder ännu inte tilldelats någon mark för framtida projekt i år.