31 maj 2020
måndag, 16 september 2019 12:11

1.400 bostäder anvisas i Akalla/Husby till 4 bolag

Skrivet av 

 

Avgränsning för de markanvisade projektetn och ett start-PM markerat med rosa begränsningslinje.

 

 

Skiss på kvartersindelningen i projektet. Kvarter markerade med streckad linje är markanvisade enligt tidigare beslut. Kvarter markerade med heldragen linje (röd, blå, rosa) föreslås markanvisas i ett nytt beslut. 

A. Exploateringsnämnden i Stockholm godkände ett stort antal markanvisningar den 2 september. De bolag som har fått mark anvisad för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 är 1. ByggVesta AB. 2. Folkhem Trä AB. 3. Finlandsgatan Stadsutveckling AB (Mattsson Fastighetsutveckling samt 4. Veidekke Eiendom AB.B. Exploateringsnämnden har anvisat mark för hotell, handel och vård inom fastigheterna Ekenäs 1, 3-4 och Karis 3-4 till Fastpartner AB.C. Exploateringsnämnden anvisat mark för skola, förskola och idrottshall inom fastigheterna Karis 1-2 och 8, Karis s:7 samt del av Akalla 4:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB. och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Projektet Finlandsgatan syftar till att möjliggöra en omvandling av Finlandsgatan i norra Akalla och Husby från trafikseparerad matarled till stadsgata kantad av bebyggelse. Målsättningen är att med nya bostäder, skola och förskolor skapa en långsiktigt hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö.

 

En förstudie har utförts i syfte att utreda en möjlig omvandling av Finlandsgatan till stadsgata. Ur förstudieområdet har ett område avgränsats för planläggning. Förstudien omfattar utöver Finlandsgatan ett flertal angränsande gator och korsningspunkter. Genom tidigare nämndbeslut har AB Svenska Bostäder markanvisats 400 lägenheter inom fastigheterna Saima 1 och Kotka 1 samt del av Akalla 4:1.


Den tidigare anvisningen till AB Svenska Bostäder, tillsammans med markanvisningarna i det här ärendet, innebär cirka 1.400 bostäder inom projektområdet. De nya bostäderna avses uppföras i flerbostadshus och kompletteras med en ny skola, förskolor och idrottshall. Utöver bostäder och skola avses området kompletteras med verksamheter, upprustning av parker/grönområden, förändrad trafiknätsstruktur samt nya gång- och cykelvägar.

Med förstudien och den påbörjade detaljplanen som underlag föreslår kontoret att marken direktanvisas för bostäder enligt:

 

1. Kv A – ByggVesta AB. Bostäder, cirka 400 lägenheter (325 BR/75 HR). Hyresrätter på tomträttsupplåtelse och mark för bostadsrätter försäljs till pris 4.500 kr/kvm ljus BTA.


2. Kv B – Grundbulten 29448 AB unä Finlandsgatan Stadsutveckling AB (inom koncernen Mattssons Fastighetsutveckling i Stockholm AB). Bostäder, cirka 250 lägenheter (200 BR/50 HR). Hyresrätter på tomträttsupplåtelse och mark för bostadsrätter försäljs tillpris 4.500 kr/kvm ljus BTA.

 

3. Kv C – Veidekke Eiendom AB. Bostäder, cirka 250 lägenheter (200 BR/50 HR). Hyresrätter på tomträttsupplåtelse och mark för bostadsrätter försäljs till pris 4.500 kr/kvm ljus BTA.

 

4. Kv D – Folkhem Trä AB. Bostäder, cirka 100 bostadsrätter. Mark för bostadsrätter försäljs till pris 4.500 kr/kvm ljus
BTA.

 

Bostadsbolagen ska efter fastighetsbildning förvärva delar av marken och uppföra bostadsrätter, medan delar avses upplåtas med tomträtt för uppförande av hyresrätter. Ny bebyggelse ska till viss del uppföras med lokaler i bottenvåning. Marken direktanvisas till bostadsbolagen.

 

Exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden direktanvisar mark inom Fastpartner AB för att utveckla sina tomträtter med hotell, handel och vård. Anvisningen avser ändrad användning för cirka 17.370 kvm BTA av bolagets befintliga lokaler. Tomträttsavgälden för lokaler med ändrad användning kommer att uppgå till för handel 96 kr/kvm BTA och år, för vård 105 kr/kvm BTA och år, och för hotell 135 kr/kvm BTA och år.